Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, talotekniikan lehtorin virka, työavain KASKO-03-186-20

HEL 2020-013182
More recent handlings
§ 6

Tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinto

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinnon tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ********** 1.1.2021 - 31.12.2021 väliseksi ajaksi.

Tehtävään valitulle asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien selvityksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnossa on ollut yksi lehtorin virka julkisesti haettavana ajalla 4.11. - 18.11.2020 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-186-20.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää yksikön päällikkö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksen 5 rehtori, ja määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään valinnasta päättää lähiesihenkilö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesihenkilönä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä ovat Talotekniikan perustutkintoon kuuluvat opetustehtävät, tarkemmin kylmälaiteasennukset, ja ensimmäisenä sijoituspaikkana Kampus 5 osoitteessa Sturenkatu 18.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 1 henkilö. Hakijoista kukaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimusta. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin luettavan eduksi tulityö- ja/tai työturvakorttikouluttajan pätevyyden, aiemman opettajakokemuksen ja toiminnan nuorten parissa, hyvät työelämäsuhteet sekä valmiudet opettaa muita talotekniikan osaamisalueita.

Hakijoista ainoa hakija, ********** kutsuttiin yksilöhaastatteluun. Haastattelu pidettiin poikkeustilanteen vuoksi etänä 30.11.2020 ja haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimimestarina toimiva talotekniikan opettaja.

********** ei ole suorittanut pedagogisia opintoja ja hänen korkein alalle soveltuva tutkintonsa on kylmälaiteasentajan ammattitutkinto. Hän on aloittanut pedagogiset opinnot Haaga-Heliassa 27.5.2020 ja arvioitu valmistumisaika on 4.5.2021. Hän on lisäksi suorittanut hienomekaanikon ja instrumenttiasentajan ammattitutkinnot. Hän on toiminut ammatillisena opettajana yli 5 vuotta ja hänellä on vahvoja näyttöjä laadukkaasta opetustyöstä, mm. oppisopimustoiminnan organisoimisesta kylmälaiteasentajille. Alan ammatillista työkokemusta hänellä on yli 17 vuoden ajalta, josta kertynyt laaja vahva käytännön osaaminen alalle. Haastattelun perusteella korostui kehittämisorientoitunut työote, erinomaiset vuorovaikutustaidot, vastuunottokyky ja tulevaisuudessa saavutettava muodollinen pedagoginen pätevyys.

Koska tehtävään ei ollut kelpoisia hakijoita, täytetään se määräaikaisena yhden vuoden ajaksi ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Koulutuspäällikkö katsoo työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on ********** Koska hän ainoana hakijana ei täyttänyt virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 aineen opetusta antavaa opettajaa koskevien 5 §:n ja 9 §:n säännöksiä, hänet valitaan tehtävään määräaikaisena.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 04.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki@hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 81925

osaro.eguavoen@hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2