Avustuksen myöntäminen, Kaupunginhallitus, yleisavustukset vuodelle 2021

HEL 2020-013189
More recent handlings
Case 6. / 866 §

Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2021

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisavustuksia talousarviokohdalta 1 30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) yhteensä 861 200 euroa vuonna 2021 seuraavasti:

Hakija
        euroa
Alvar Aalto -säätiö       15 000
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.         6 000
Föreningen Luckan rf.         3 000
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.       34 800
Helsingin kaupunkiosayhdistykset ry Helka     100 000
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.       95 800
Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors rf.         6 640
Helsingin Polkupyöräilijät ry.         7 000
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.     187 657
Helsinki-Seura ry.       16 370
Helsingin loma- ja virkistysyhdistys ry.         6 000
Hyötykasviyhdistys ry.       54 000
Jyty Metropoli ry.     120 194
Norr om Stan rf.         3 000
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry.         3 930
Suomen Rauhanliitto ry.       17 500
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.       12 837
Avustukset yleisten saunojen toiminnan tukemiseen, kansliapäällikön käytettäväksi       17 820
Kunnallisen tiedotustoiminnan järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi         2 555
Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi         6 490
Veteraanijärjestöjen vuokrat, kansliapäällikön käytettäväksi       17 820
Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi     126 787

Hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Avustuksen saajista ainoastaan Hyötykasviyhdistys ry harjoittaa taloudellista toimintaa. Toimenpiteeseen sisältyvä Hyötykasviyhditys ry:n tuki, joka on määrältään 54 000 euroa myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan komission asetusta (EU) 1407/2013, annettu 24.12.2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L352, 24.12.2013).

Muiden avustuksen saajien saamaan tukeen ei sovelleta EU:n valtiontukisääntelyä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 4.12.2019 (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2021 tuli hakea 30.4.2020 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi(Link leads to external service)) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomakkeen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 2021, vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toimintakertomus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2019 ja vuosikokouksen pöytäkirja (yhdistyksen kokous, jossa päätetty edellisen tilikauden tilinpäätöksestä). Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2021 saapui sähköiseen järjestelmään yhteensä 17 kappaletta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin on vuoden 2021 talousarviossa varattu 2 348 000 euroa. Tämä on 240 000 euroa suurempi kuin vuonna 2020. Finlandia-talon osalta avustus on päättynyt, mikä vähentää avustusten loppusummaa 60 000 euroa, ja asukasosallisuuden avustuksia on lisätty 300 000 euroa. Tällä esityksellä kaupunginhallitus päättää muiden yhteisöjen avustusten 861 200 euron suuruisen määrärahan käytöstä. Tämä avustusmääräraha on samalla tasolla kuin vuonna 2020, joten avustuksiin esitettävät summat ovat pääosin edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää kaupunginhallitus sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 vahvistaman vuoden 2021 talousarvion talousarviokohdan 1 30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) avustusmääräraha kaupunginhallituksen käytettäväksi on 2 348 000 euron suuruinen. Määrärahasta on kaupunginvaltuusto päättänyt sitovina avustuksina Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle 50 000 euroa, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle 156 800 euroa, Y-Säätiölle 109 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 75 000 euroa. Lisäksi asukasosallisuuden avustuksiin on talousarviossa sidottu 1 096 000 euroa. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus käsitellään kaupunginhallituksessa erikseen omana asiakohtanaan.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutettiin kaupungin yleisohjeen (28.10.2019 § 723) mukaisesti. Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2020 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avustushakemuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2020, vuodelle 2021 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2021 avustukseksi. Lisäksi taulukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. Taulukko on liitteenä 2. Lisäksi hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Avustuksen saajista Hyötykasviyhdistys ry. harjoittaa taloudellista toimintaa. Tämä kaupunginhallituksen myöntämä yleisavustus myönnetään de minimis -tukena. Hyötykasviyhdistykselle on aikaisemmin Helsingin kaupungin toimesta myönnetty yleisavustusta de minimis -tukena vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 108 555 euroa. Vuonna 2019 tuki oli 54 625 euroa ja vuonna 2020 53 930 euroa. Hyötykasviyhdistys on ilmoittanut, ettei se ole saanut muita de minimistukia kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Muiden avustuksen saajien saamaan tukeen ei sovelleta EU:n valtiontukisääntelyä.

Alvar Aalto -säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 14 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf. haki toiminta-avustusta 60 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (Khs 28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. haki toiminta-avustusta 5 500 euroa ja vuokra-avustusta 30 500 euroa, yhteensä 36 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 34 800. Vuoden 2020 avustusta ei hyväksytty, koska hakemus saapui määräajan jälkeen. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden (Khs 28.10.2019 § 723) kohdassa 4.4. todetaan, että myöhästyneet avustukset on esitettävä hylättäväksi. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 149 300 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta 106 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin Pohjola-Norden-Pohjola-Norden i Helsingfors rf. haki toiminta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 6 640 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 7 000 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta ja vuokra-avustusta yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla.

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2021 vuokra-avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 54 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 54 000 euroa. Vuoden 2021 vuokra-avustus on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen.

Jyty Metropoli ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa ja vuokra-avustusta 185 000 euroa, yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 120 194 euroa. Päättäessään (Khs 9.2.2015 § 152) vuoden 2015 vastaavista kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta, kaupunginhallitus päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vuonna 2015 toiminta-avustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avustusta saavan järjestön kohdalla.

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. haki toiminta-avustusta 4 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Suomen Rauhanliitto ry. haki toiminta-avustusta 17 500 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 17 500 euroa. Avustus kohdennetaan tontinvuokraan. Vuoden 2021 vuokra-avustus on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen.

Tekniikka ja terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta 7 000 euroa ja vuokra-avustusta 18 200 euroa, yhteensä 25 200 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 12 837 euroa. Vuoden 2021 avustus on samalla tasolla kuin vuonna 2020.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen lähettäneille. Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti (Khs 28.10.2019 § 723) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000 – 40 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Vuoden 2022 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 3.12.2020 lehdissä (Helsingin sanomat ja HBL) ja kaupungin internetsivuilla. Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2022 tulee hakea 30.4.2021 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan.

Close

This decision was published on 23.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.