Palkitseminen, Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun finalistitiimeille

HEL 2020-013234
More recent handlings
§ 71

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun palkkiot finalistitiimeille

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun sääntöjen mukaisesti finaalivaiheelle valituille tiimeille kullekin 10 000 euron palkkiot. Finalistitiimejä valittiin 10, joten yhteensä palkkioita maksetaan 100 000 euroa. Palkkiot maksetaan kaupunginhallituksen kaupunginkanslian strategiaosastolle 10.2.2020 § 114 myöntämistä käyttövaroista, talousarvion kohdalta 1 30 01 kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 104020106902).

Palkkiot vastaanottavat tiimit on lueteltu liitteessä (Liite 1), joka tulee julkiseksi vasta kilpailun ratkettua, kun lopullinen hankintapäätös tehty.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035.

Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatii merkittävää panostusta rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja päästöttömään energiantuotantoon.

Noin 56 prosenttia Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu lämmittämiseen käytetyn energian tuotannosta. Vuonna 2018 Helsingin kaukolämmöstä 53 prosenttia tuotettiin kivihiilellä. Pormestari lanseerasi Helsinki Symposiumin yhteydessä 3.4.2019 kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen, energia-alan innovaatioiden löytämiseksi ja kivihiilen korvaamiseksi Helsingin kaukolämmön tuotannossa kestävällä tavalla. Kansliapäällikkö päätti 30.4.2019 § 91 solmia Pöyry Management Consulting Oy:n kanssa hankintasopimuksen energiahaastekilpailun toteutuksen valmistelemiseksi, ja päätti 18.10.2019 § 193 asettaa kilpailun koordinaatiota varten kaupungin sisäisen työryhmän, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea kilpailun läpiviemistä. Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 § 114 myöntää Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun järjestämiseen enintään 470 000 euroa ja pääpalkinnon maksamiseen 1 000 000 euroa.

Helsinki Energy Challenge on noin vuoden mittainen kilpailu ja se käynnistyi 27.2.2020. Päätavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla Helsingin lämmityksessä käytettävä kivihiili voidaan korvata ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kaupunki haluaa toteuttaa globaalia vastuutaan ilmastohaasteen ratkaisemisessa jakamalla kilpailusta saatavan tiedon ja ratkaisut vapaasti muiden kaupunkien kanssa.

Kilpailu toteutetaan suunnittelukilpailuna, jonka säännöt (ml. palkkioiden maksaminen) on määritelty kilpailun käynnistymisen yhteydessä julkistetussa kilpailuohjelmassa. Kilpailun ilmoittautumisvaihe on päättynyt ja kilpailu on edennyt finaali- eli yhteiskehittämisvaiheelle. Helsinki Energy Challenge sai ilmoittautumisvaiheella merkittävää kotimaista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailuun lähetettiin yhteensä 252 ehdotusta. Niiden joukosta valittiin 10 tiimiä jatkoon. Yhteiskehittämisvaiheella tiimit jatkavat ilmoittautumisvaiheella esittämänsä alustavan suunnitelman työstämistä ja viimeistelyä. Finaalivaiheelle kuuluu muun muassa 9.-12.12.2020 järjestettävä intensiivinen boot camp, jonka jälkeen tiimit viimeistelevät kilpailutyönsä asetettuun määräaikaan mennessä. Kilpailun tuomaristo arvioi kilpailutyöt ennakkoon asetettujen kilpailukriteerien kautta ja tekee päätöksen voittajasta, tai voittajista, jotka julkistetaan maaliskuussa 2021.

Tiimit ovat antaneet vakuuden, että heitä ei koske harkinnanvaraiset eikä pakolliset poissulkuperusteet.

Tiimit ovat vastuussa palkkioiden maksusta aiheutuvista veroseuraamuksista.

This decision was published on 04.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Laura Uuttu-Deschryvere, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 15266

laura.uuttu-deschryvere@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö

Attachments

1. Confidential: Salassa pidettävä kunnes hankintapäätös tehty

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.