Talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2021

HEL 2020-013242
More recent handlings
Case 5. / 865 §

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Käsittely

Vastaehdotus:

Reetta Vanhanen: Lisätään sivun 12 (kappale 6.1) viidennen kappaleen loppuun:

”Seurantaa tehdään osana talouden ja toteutumisen ennusteita heti ensimmäisestä ennusteesta lähtien ja niissä raportoidaan koronaepidemiasta johtuvat sekä suorat että välilliset kustannukset.”

Esittelijä muutti ehdotustaan Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Close

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2020 kaupungin talousarvion vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunkistrategia on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille ja toimenpiteille sekä on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2021. Kaupunginhallitus kehotti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään (Khs 13.10.2017 § 910) lauta- ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä muun muassa toteuttamaan kaupunkistrategiaa ja ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia. Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 ja 18.3.2019 kaupunkistrategian kaupunkitason mittarit sekä merkitsi tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Kaupunginhallitus kehotti päätöksessään toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia ottamaan mittarit huomioon strategiakauden talousarvioiden tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. Kaupunkistrategian mittaristo muodostaa hierarkkisen kokonaisuuden, jossa kaupunkitason, toimialojen ja talousarvion mittareiden tulee kytkeytyä toisiinsa.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2021 kolme kertaa. Lisäksi laaditaan tammikuussa 2022 alustava tilinpäätös. Talousarvion toteutumisennusteet sisältävät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten euromääräisten ennusteiden lisäksi ennusteet sitovan toiminnan tavoitteiden ja niiden mittareiden sekä määrä- ja suoritetavoitteiden toteutumisesta. Ennusteissa raportoidaan eteneminen toimintasuunnitelmiin kirjatuissa kaupunkistrategian keskeisimmissä toimenpiteissä sekä keskeisimmät poikkeamat toimintaympäristössä. Kaupunkitason strategiamittareiden seurantatiedot ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa. Keskushallinto, toimialat ja liikelaitokset seuraavat talouden toimintaympäristöä, ajankohtaisia talousteemoja ja talousarvion toteutumista ja valmistelua talouden ohjausryhmässä sekä yhtenäistävät talousarviosuunnittelun lähtötietoja ja toimintasuunnitelmia yhteissuunnitteluryhmässä.

Noudattamisohjeisiin on aiemmin sisältynyt vaatimus kansliapäällikön päätöksestä oikeuttaa ulkopuolisten (so. muiden kuin kaupungin omistamien) tilojen vuokraaminen. Noudattamisohjeiden oikeutus on pohjautunut vuonna 2015 hyväksyttyyn tilahankkeiden käsittelyohjeeseen, jossa vastaava oikeutus on edellytetty saatavan kaupunginjohtajan johtajistopäätöksenä. Kaupunginjohtajan oikeutuksella on haluttu kontrolloida ulkopuolelta vuokrattavia tilojen määrää sekä osaltaan varmistua ulkopuolelta vuokrattavien toimitilojen vuokrauspäätösten valmistelun keskittäminen silloiseen tilakeskukseen. Kontrolloinnilla ja keskittämisellä on haluttu välttyä kaupungille epäedullisten vuokrasopimusten tekemisestä silloisessa laajassa virastokentässä. Valmistelussa olevassa tilahankkeiden käsittelyohjeessa edellä kuvatusta oikeutusmenettelystä ollaan luopumassa. Kansliapäällikön päätöskäsittely on toimialauudistuksen ja toimialojen tilapalveluiden perustamisen myötä tullut tarpeettomaksi.

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on kaupunginhallituksen budjettineuvottelujen lopputulos ja liitteenä 2 neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2021 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaehdotukseen. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa huomioon neuvottelutuloksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja tulosbudjeteissaan.

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Close

This decision was published on 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi