Vuokraus, päiväkoti Fredriksberg sekä daghemmet Fredriksberg, Konepajankuja 5 , Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-013415
More recent handlings
§ 35

Korjaus yksikön päällikön päätökseen 4.3.2021 § 13, HEL 2020-013415, vuokraus kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomen- ja ruotsinkieliselle päivähoidolle, päiväkoti Fredriksbergille sekä daghemmet Fredriksberg, osoitteessa Konepajankuja 5 C

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korjata päätöstä 4.3.2021 § 13 seuraavasti:

- kaupunkiympäristön toimialan perimä ylläpitovuokra 1,40 euroa/m2 poistetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sopimukselta 211027467, koska tilavuokrassa on mukana jo huomioitu ylläpitovuokra kohteen osalta.

- lisätään sopimukselle 211027467 leikkipihan 750m2 kaupunkiympäristön perimä ylläpitovuokra 6,00 euroa/m2, koska leikkipihan ylläpito on KanAm Grund KVG behalf Leading Cities In:n kanssa tehdyssä vuokrasopimuksessa kirjattu kuuluvaksi vuokralaiselle.

Vuokra koostuu siten, että:

- tilavuokrasta (1201m2) 27,80 euroa/m2/kk, jossa tilan ylläpitovuokran osalta arvio kulu 6,00 euroa/m2/kk, joka tarkentuu ja tasataan vuositasolla toteutuneiden kulujen mukaisesti
- kokoontumispihan (93,5m2) osalta tilavuokra 7,50 euroa/m2/kk
- vaunuvaraston (29,5m2) osalta tilavuokra 7,50 euroa/m2/kk
- muiden päiväkotiin liittyvien lisätilojen (33m2) tilavuokra 27,80 euroa/m2/kk, jossa tilan ylläpitovuokran osalta arvio kulu 6,00 euroa/m2/kk, joka tarkentuu ja tasataan vuositasolla toteutuneiden kulujen mukaisesti
- lisä- ja muutostöistä sovittu lisävuokra n. 0,52 euroa/m2/kk (tämä laskutetaan erillisen lisävuokrasopimuksen mukaisesti 1224m2 mukaan)
- leikkipihan 750m2 osalta ylläpitovuokra on 6,00 euroa/m2/kk
- hallintokulusta (kokonaisneliöt 1357m2) 0,50 euroa/m2/kk

Vuokra koostuu yhteensä siten, että pääomavuokra 27823,70 euroa/kk, ylläpitovuokra 7404 euroa/kk, Lisä- ja muutostöistä sovittu lisävuokra 0,52e/m2/, leikkipihan ylläpitovuokra 4500 euroa/kk sekä kaupunkiympäristön hallintokulu 678,50 euroa/kk. Yhteensä 41042,68 euroa/kk, 492512,16 euroa/v.

Päätöksen perustelut

Korjauksessa on poistettu kaupunkiympäristön ylläpitokulu 1,40 euroa/m2, koska tilavuokrassa on jo ylläpito huomioitu. Korjaukseen on lisätty erillisen leikkipihan, 750m2, kaupunkiympäristön ylläpitokulu, koska leikkipihan ylläpito on vuokrasopimuksessa kirjattu kuuluvaksi vuokralaiselle.

This decision was published on 01.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö