Avustuksen hakeminen, Grundskolan Norsen, koulun kirjasto, opetus ja kerhot, Föreningen Forna Normallyceister r.f.

HEL 2020-013436
More recent handlings
§ 212

Anhållan om bidrag av föreningen Forna Normallyceister r.f., Gsk Norsen

Perusopetusjohtaja

Beslut

Direktören för den grundläggande utbildningen har beslutat att Grundskolan Norsen ansöker om bidrag på 5000 € från Föreningen Forna Normallyceister r.f. för följande ändamål:

1. Biblioteket 1000 €
2. Musikundervisningen 1200€
3. Huslig ekonomi 300 €
4. Bildkonst 2000 €
5. Elevkår 300 €
6. Klubbar 200 €

Direktören för den grundläggande utbildningen beslutade samtidigt att bevilja rektorn tillstånd att skicka ansökan.

Beslutsmotivering

Föreningen Forna Normallyceister r.f. grundades år 1947 som en förening för forna elever och lärare i Norsen som normalskola. Föreningen arrangerar möten och samkväm för sina medlemmar, beviljar stipendier och understöd till Norsens och Tölö Gymnasiums elever, elevklubbar och klassresor samt väljer och firar årligen Årets Nors.

This decision was published on 04.12.2020

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Sonja Ekholm, controller, telefon: 09 310 86216

sonja.ekholm@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja