Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Kivaa kielten tunneille 2 -hanke, Opetushallitus

HEL 2020-013449
More recent handlings
§ 214

Opetushallituksen asettaman valtionavustuksen hakeminen kielten tutoropettajatoimintaan hankkeelle Kieliä, kyllä kiitos 2

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea kielten tutoropettajatoimintaan tarkoitettua valtionavusta Opetushallitukselta 70 000 euroa ajalle 1.3.2021- 31.7.2022. Omarahoitusosuutta ei ole. Hankkeen hakemus ja talousarvio ovat päätöksen liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan ********** toimimaan asiointiroolissa Kieliä, kyllä kiitos 2 –hankkeen (diaarinumero 19/4036/2020) rahoitushakemuksen sähköisessä hallintojärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustukset kielten tutoropettajatoimintaan. Tähän tarkoitukseen on varattu enintään 150 000 e. Rahoitusta saavien hankkeiden tavoitteena on varmistaa vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien opettajien pedagoginen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen sekä kielten tutoropettajatoiminnan jatkuminen.

Kieliä, kyllä kiitos –hankkeessa, jolle rahoitusta haetaan, tuetaan varhennettua kielenopetusta antavien opettajien ammatillista kehittymistä sekä tehostetaan opettajien välistä yhteistyötä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

This decision was published on 09.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja