Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla pysäköinninvalvonnassa ja asiakaspalvelussa

HEL 2020-013497
More recent handlings
§ 7

Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalveluyksikön päällikön ja tiimien päälliköiden sijaisten määrääminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti, että

Asiakaspalveluyksikön päällikön sijaisina toimivat
seuraavassa järjestyksessä
- liikenne- ja pysäköintitiimin päällikkö
- kunnossapitotiimin päällikkö
- maankäyttö ja rakentamisentiimin päällikkö

Kunnossapitotiimin päällikön sijaisena toimivat
- liikenne- ja pysäköintitiimin päällikkö
- asiakaspalveluyksikön päällikkö
- maankäyttö ja rakentamistiimin päällikkö

Liikenne- ja pysäköintitiimin päällikön sijaisena toimivat
- kunnossapitotiimin päällikkö
- asiakaspalveluyksikön päällikkö
- maankäyttö ja rakentamistiimin päällikkö

Maankäyttö ja rakentamistiimin päällikön sijaisena toimivat
- asiakaspalveluyksikön päällikkö
- liikenne- ja pysäköintitiimin päällikkö
- kunnossapitotiimin päällikkö

Lisäksi asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneitä, yksikön päällikön sijaisena toimii asukas- ja yrityspalvelupäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa asukas- ja yrityspalvelupäällikön 20.12.2017 tekemän päätöksen § 12.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 08.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Mäkinen, vs. asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 39748

antti.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Antti Mäkinen
vs. asukas- ja yrityspalvelupäällikkö