Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, strategiaosasto, kehityspäällikkö virka, digitaaliset palvelut, työavain KANSLIA-08-82-20

HEL 2020-013542
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslian strategiaosaston digitalisaatioyksikkö, digitaalisten palveluiden kehityspäällikön virkaan ottaminen, KANSLIA-08-82-20

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti ottaa diplomi-insinööri Sami Viitaniemen digitaalisten palveluiden kehityspäällikön virkaan. Viran tehtäväkohtainen palkka on 6 200 euroa kuukaudessa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Uusi digitaalisten palveluiden kehityspäällikön virka perustettiin 1.1.2021 kaupunginhallituksen päätöksellä Kh 9.11.2020, §762. Virka on perustettu vakituiseksi. Virka on ollut julkisesti haettavana 20.11. – 7.12.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä sekä ulkoisessa haussa. Hakuilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi 20.11. – 7.12.2020. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä Oikotiellä, Monsterissa, LinkedInissä ja Duunitorilla. Lisäksi hakuilmoitusta näytettiin Tietoviikko- sekä Mikrobitti-lehtien sähköisillä sivustoilla 30.11. – 6.12.2020.

Toimintasäännön 5. luvun kappaleessa 5.1. mukaan digitalisaatioyksikön vastuulla ovat kaupunkiyhteiset digitaaliset palvelut ja niihin liittyvät alustat ja ratkaisut, data- ja analytiikkaratkaisut sekä digitaalisen perustan infra- ja perustietotekniikan palvelut ja sovellukset. Yksikössä on neljä tiimiä: digitaaliset palvelut, data ja analytiikka, ICT-asiantuntijapalvelut ja digitaalinen perusta.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 § 2 momentissa säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kehityspäällikön viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, vankka kokemus vastaavista tehtävistä sekä suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin sekä englannin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään modernien, asiakaslähtöisen ja ketterän palvelukehityksen menetelmien tuntemusta, valmiutta sopeutua uusiin teknologiaratkaisuihin, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta kokeneiden ICT-asiantuntijoiden sekä -kumppanien johtamisesta.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan puitteissa 19 henkilöä. Hakijaluettelo on tämän päätöksen liitteenä 1. Kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttivät virkaan asetetut kelpoisuusvaatimukset. Vaikka hakijoiden työkokemus ja osaaminen vaihtelevat, heillä kaikilla on kokemusta usealla viran toimenkuvaan kuuluvalla osa-alueella.

Haun ensimmäinen vaihe toteutettiin videohaastatteluna. Videohaastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävän laaja kokemus sekä riittävää kykyä ja osaamista esihenkilötehtäviin, että näkemystä digitaalisen palveluiden johtamisesta. Yksi hakija jätti vastaamatta videohaastatteluun. Kuusi hakijaa haastateltiin Helbit-rekrytointijärjestelmän videohaastattelutyökalulla 9. – 13.12.2020. Ensimmäisessä vaiheessa hakijoiden haastatteluita arvioivat digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, tietohallintojohtaja Kari Miskala sekä rekrytointiasiantuntija Nora Alavuo.

Videohaastattelujen pohjalta toiseen haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa, ********** Hakijoita haastattelivat 15. – 18.12.2020 digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, tietohallintojohtaja Kari Miskala sekä rekrytointiasiantuntija Nora Alavuo.

Hakijoiden vertailu ja arviointi

Hakija 1, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on hyvää asiantuntijuutta digitaalisten palvelualustojen kehittämisprojekteista. Hänellä on kokemusta asiantuntijatiimien esihenkilönä toimimisesta ja näkemystä tiimien osaamisen kehittämisestä. Hän myös tuntee kaupunkiorganisaation rakenteen ja omaa hyvää kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä.

Hakija 2, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella voidaan katsoa, että hakijalla on kattava kokemus työskentelystä eri rooleissa digitaalisten palveluiden kehitysprojekteissa. Hänellä on kokemusta asiantuntijatiimien esihenkilönä toimimisesta. Hänen vahvuutensa ovat tekninen tietämys, tiivis yhteistyökokemus teknisten asiantuntijatiimien parissa työskentelemisestä sekä kaupunkiorganisaation ja sen hankintamenetelmien sekä sidosryhmien ymmärrys. Hakijalla oli hyvää osaamista eri palvelumallien kehittämisestä.

Hakija 3, Sami Viitaniemi, on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2004. Hän on toiminut vuodesta 2007 Digitalist Groupilla vastuullaan digitaalisten palveluiden kehitys ja ylläpitotyön johtaminen (Senior Manager). Hänellä on kokemusta myös projektien hallinnan rooleista. Hän on toiminut esihenkilönä 5-20 teknisen asiantuntijan tiimille. Hakemuksen, haastattelun ja käytännön näyttöjen perusteella on katsottava, että hakijalla on kattava kokemus ja osaaminen digitaalisten palveluiden kehittämisen johtamisesta, sekä pitkä kokemus IT-alan kehitysprojekteista. Hakijalla on hyvää ketterien kehitysmenetelmien tuntemusta. Hakijalla on myös kokemusta alihankinnan hallinnoinnista sekä kumppaniyhteistyöstä.

Hakija 4, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on monipuolista kokemusta digitaalisten palveluiden kehittämisestä sekä kokemusta projektien hallinnasta. Hakijan osaamisessa painottuu vahva tekninen osaaminen, modernien teknologioiden sekä kehitysmenetelmien tuntemus ja asiakaslähtöiset kehitysmenetelmät. Hakija on johtanut ihmisiä projekteissa muttei varsinaisena esihenkilönä.

Henkilöarviointeihin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 22. – 31.12.2020. Toiseen haastatteluun 14.1.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistunut yksi hakija. Toisessa haastattelussa hakijaa haastattelivat strategiajohtaja Markus Kühn, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, seniorikonsultti Ville-Valtteri Helenius sekä rekrytointiasiantuntija Nora Alavuo.

Hakija Sami Viitaniemen vahvuutena on todennettu monipuolinen kokemus ketterien digitaalisten palveluiden kehittämisen sekä tiimien johtamisesta. Hänen teknologiaymmärryksensä on hyvällä tasolla ja hänellä on kokemusta myös ketterien toimintatapojen sekä prosessien kehittämisestä. Hän on johtanut menestyksekkäästi digitaalisia palvelukokonaisuuksia muutostilanteissa sekä monimutkaisissa organisaatioissa.

Arviointi

Kehityspäällikkö johtaa Helsingin kaupungin digitaalisten palvelujen ja palvelualustojen ja näihin liittyvien mahdollistajien kehittämiseen keskittyvää asiantuntijatiimiä, joka vastaa Helsingin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja keskushallinnon tarpeet täyttävien digitaalisten alustojen ja palveluiden kehityksestä. Digitaalisten palveluiden kehittämispäällikön tehtävä edellyttää kykyä ja halua johtaa noin 20-30 hengen kehitystiimiä. Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta ICT-hankintojen sekä -kumppanien johtamisesta. Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä vaikuttavaa yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Hakuasiakirjoihin, koulutukseen, työkokemukseen sekä haastattelussa osoitettuun soveltuvuuteen perustuvan kokonaisarvion nojalla on katsottava, että Sami Viitaniemellä on parhaat edellytykset edellä kuvattujen digitaalisten palveluiden kehityspäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa vahva kokemus digitaalisten palvelukokonaisuuksien sekä ketterien kehitystiimien johtamisesta. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä ohjelmisto- ja palvelukehitysprojekteissa vastuullisissa tehtävissä ja tottunut johtamaan laajoja kokonaisuuksia ja kokeneiden teknisten asiantuntijoiden tiimejä sekä ennakoimaan riskejä. Rekrytointiprosessin aikana muodostui hakijasta selkeä näkemys, että hän on helposti lähestyttävä, analyyttinen, yhteistyökykyinen ja määrätietoinen esihenkilö. Hakijalla on myös kokemusta ICT-projektien budjetoinnista sekä kustannusvaikutusten analysoinnista. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot sekä myöskin näkemystä siitä, miten kaupungin palvelualustoja kehitettäisiin palvelemaan sekä kaupungin työntekijöitä sekä asukkaita mahdollisimman hyvin.

Muuta

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

This decision was published on 25.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 050 5722 229

mikko.rusama@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Taru Wickström
henkilöstöpäällikkö

Attachments

1. Lyhyt hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.