Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö, valmiuspäällikön virka, työavain KANSLIA-02-29-20

HEL 2020-013568
More recent handlings
§ 13

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö, valmiuspäällikön virka

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti ottaa yleisesikuntaupseeri Minna Liimataisen valmiuspäällikön virkaan 1.2.2021 lukien 4526,81 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Valmiuspäällikön virka tuli avoimeksi 11.11. alkaen. Virka oli julkisesti haettavana 2.11. – 18.11.2020. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn -verkkopalveluissa.

Valmiuspäällikön virka sijoittuu kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikköön. Kaupunginkanslian toimintasäännön 3. luvun 3.1. kappaleen mukaan hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön toimialaan kuuluvat kaupungin organisaatioturvallisuuden ja yleisten turvallisuusasioiden koordinoiminen ja edistäminen sekä varautumisen, jatkuvuudenhallinnan ja paikallisen turvallisuussuunnittelun kaupunkitasoinen ohjaaminen. Valmiuspäällikkö vastaa Helsingin kaupungin varautumisesta ja jatkuvuudenhallinnasta sekä huolehtii kaupungin kokonaisvalmiuteen ja kriisinhallintaan tähtäävien varautumisjärjestelyjen ohjaamisesta ja kehittämisestä kaupunkitasoisesti. Valmiuspäällikön virassa toimitaan kokonaisturvallisuuden asiantuntijana, kaupunkitasoisten varautumisaiheisten työryhmien puheenjohtaja- ja asiantuntijatehtävissä sekä kaupungin turvallisuusviranomaisten yhteyshenkilönä varautumisasioissa. Valmiuspäällikön tehtäviin kuuluu myös akuuttien turvallisuusasioiden ja häiriötilanteiden hoitaminen sekä toiminnan koordinointi. Valmiuspäällikkö huolehtii kaupungin kokonaisvalmiuden ja varautumisen ohjaamisesta sekä näihin liittyvistä yhteistoimintakysymyksistä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hakuilmoituksen mukaan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi kokemusta varautumisen tehtävistä sekä ymmärrystä valmiuden merkityksestä kaupungin toiminnan jatkuvuudelle kriisitilanteissa. Lisäksi ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemus turvallisuusalan tehtävistä ja riskienhallinnasta sekä kunta-alasta. Hakuilmoituksessa on lisäksi painotettu kykyä toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tehtävän eri osa-alueilla sekä hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 33 henkilöä. 28 hakijaa täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Hakemusten perusteella Recright-videohaastatteluun kutsuttiin 11 virkaa hakenutta hakijaa, koska heillä kaikilla arvioitiin olevan hakemuksen perusteella täytettävänä olevan viran vaativuuden kannalta riittävän laaja-alainen kokemus viranhoidon kannalta relevanteista tehtävistä. Recright-videohaastatteluihin annettiin vastausaikaa 20.11. – 25.11.2020, kaksi Recright-videohaastatteluun kutsutuista ei vastannut määräajassa videohaastattelun kysymyksiin. Tämän jälkeen videohaastatteluiden perusteella arvioitiin jatkoon neljä hakijaa, jotka kutsuttiin seuraavaan haastatteluun. Hakijoita haastattelivat 2.12. hallintojohtaja Juha Summanen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Niina Snö sekä kaupunginsihteeri Henri Kähönen.

Hakija 1 ********** on suorittanut Tampereen teknillisessä korkeakoulussa diplomi-insinöörin tutkinnon vuonna 1994. Hän on suorittanut myös turvallisuusjohdon koulutusohjelman vuosina 2017-2018 Aalto University Executive Educationissa, sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon Rastor Oy:ssa vuonna 2007. Hän on toiminut vuodesta 2012 valmiustehtävissä Puolustusvoimien Pääesikunnan operatiivisen osaston turvallisuusektorilla, vastaten turvallisuustilannekuvasta sekä muun muassa valmiusharjoituksien suunnittelusta. Ennen tätä hän toimi Nokia OYJ:ssa yritysvastuujohtajana vuosien 1997-2012 ajan vastaten toimitusketjun riskienhallinnasta, ongelmatapauksien sisäisestä tutkinnasta sekä sidosryhmäviestinnästä Nokian puhemiehenä.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella hakijalla on hyvä kokemus varautumisesta ja valmiudesta puolustusvoimissa sekä riskienhallinnasta yksityisellä sektorilla.

Hakija 2

**********

on suorittanut yleisesikuntaupseerin (2019) ja sotatieteiden maisterin (2006) tutkinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on toiminut 1.7.2019 alkaen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan valmiuspäällikkönä vastuinaan toimialan varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan johtaminen, koordinointi ja päätöksenteon tukeminen. Lisäksi hän on toiminut Helsingin kaupungin koronavalmistelun vuoropäällikkönä vuoden 2020 aikana saaden kokemusta kaupungin kokonaisturvallisuudesta poikkeusoloissa. Ennen tätä hän toimi useissa eri työtehtävissä puolustusvoimissa, kuten johtokeskusupseerina Ilmavoimissa vastaten johtokeskusalan valtakunnallisesta kehittämisestä ja Ilmataistelukeskuksen koulutussuunnittelusta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista ja laajaa kokemusta varautumisen ja valmiuden tehtävistä, sekä vahva tuntemus kunnallisesta toimintaympäristöstä ja valmiuteen liittyvistä hallinnon rakenteista. Lisäksi hakijalla on monipuolinen työkokemus niin kunnalliselta kuin valtiolliselta sektorilta. Hakijalla on syvällinen ymmärrys turvallisuusstrategiaan ja kaupunkiturvallisuuteen liittyen.

Hakija 3 ********** on suorittanut tradenomin (YAMK) tutkinnon Laurea-ammattikorkeakoulussa vuonna 2013. Lisäksi hän on tehnyt turvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuteen liittyviä erikoistumisopintoja Laurea-ammattikorkeakoulussa ja Arizonan yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2019 Valtioneuvoston kanslian turvallisuusasiantuntijana tehtävänkuvanaan omatoimisen varautumisen kehittäminen, valtioneuvoston turvallisuuskoulutuksen hallinnointi ja eri turvallisuushankkeet. Ennen tätä hän toimi muun muassa eri työtehtävissä Suomen Punaisella Ristillä katastrofivalmiuden kehittämisen ja riskiarvioiden työtehtävissä vuonna 2019 sekä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen väestönsuojelusuunnittelijana vuosina 2011-2019 tehtävänkuvanaan uhka-analyysit ja niiden kehittäminen, laajojen evakuointien suunnittelu, suojelusuunnittelu ja alueellinen varautumisyhteistyö.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista ja laajaa kokemusta varautumiseen ja valmiuteen liittyen, sekä monipuolinen työkokemus niin kunnalliselta, valtiolliselta kuin järjestösektorilta. Hakijalla on vahva tuntemus kaupungin organisaatioon liittyen sekä ymmärrys valtakunnallisen turvallisuusstrategian merkityksestä.

Hakija 4 ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 2016. Hän on toiminut vuodesta 2011 Helsingin kaupungilla asiantuntijatehtävissä turvallisuus- ja valmiusyksikön hallinnonalaan liittyvissä tehtävissä laajojen asiakokonaisuuksien edistämisessä, koordinoinnissa sekä verkostotyössä. Ennen tätä hän toimi muun muassa Puolustusministeriössä esittelijänä vuosina 2008-2010 ja Sisäministeriössä ylitarkastajana vuonna 2010.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on pitkä kokemus turvallisuus- ja valmiusyksikössä toimimisesta Helsingin kaupungilla, sekä monipuolinen työkokemus niin kunnalliselta kuin valtiolliselta sektorilta. Hakijalla on tuntemusta kaupungin organisaatioon liittyen sekä ymmärrystä kaupunkiturvallisuuden substanssiin liittyen.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuen on katsottava, että Minna Liimataisella on parhaat edellytykset valmiuspäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Arvioinnissa erityistä huomiota on kiinnitetty relevantin varautumisen ja valmiuden osaamisen ja kokemuksen laajuuteen ja syvyyteen. Virassa edellytetään kokemusta varautumisen ja valmiuden tehtävistä. Sen lisäksi tehtävässä painotetaan vahvaa ymmärrystä kaupungin kokonaisvalmiuden ja jatkuvuudenhallinnan sekä kokonaisturvallisuuden tehtäviin liittyen. Lisäksi kokemus turvallisuusalan tehtävistä ja riskienhallinnasta sekä kunta-alasta luettiin eduksi. Minna Liimataisen valintaa puoltaa hänen hakijoista vahvin osaamisensa kaupungin varautumiseen ja valmiuteen liittyen, sekä monipuolinen kokemus turvallisuusalan tehtävistä niin valtiollisella kuin kunnallisella sektorilla. Toimintatavaltaan hän on aktiivinen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaidot ovat erinomaiset. Hakijalla on hyviä ja konkreettisia kehittämiskohteita liittyen Helsingin valmiusasioihin, ja hänellä on syvällinen ymmärrys turvallisuuden uhkakuvista ja riskeistä.

This decision was published on 11.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Niina Snö, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 09 310 22393

niina.sno@hel.fi

Decisionmaker

Juha Summanen
hallintojohtaja

Attachments

1. Lyhyt hakijanimilista
2. Hakijayhteenveto

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.