Opetussuunnitelman muutos, kahdeksan suomenkielistä koulua

HEL 2020-013649
More recent handlings
§ 221

Opetussuunnitelman muutos, kahdeksan suomenkielistä peruskoulua

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä Kalasataman peruskoulun, Keinutien ala-asteen koulun, Laajasalon peruskoulun, Latokartanon peruskoulun, Poikkilaakson ala-asteen koulun, Puistolan peruskoulun, Solakallion koulun ja Vartiokylän yläasteen koulun opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset koulujen johtokuntien esitysten mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kalasataman peruskoulu

Koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelmaan seuraavan laista tarkennusta lukuun 4.3 Monialainen, ilmiöpohjainen oppiminen: Koulussamme toteutetaan neljään jaksoon sijoittuvaa kattoilmiöpohjaista ilmiöoppimista. Kattoilmiöt perustuvat opetussuunnitelman oppiainekohtaisiin tavoitteisiin sekä laaja-alaisiin tavoitteisiin ja niissä korostuu tutkiva oppiminen ja portfoliotyöskentely. Eri ilmiöissä ja luokka-asteilla oppiaineyhdistelmät ilmiössä vaihtelevat ja niitä täsmennetään lukuvuosikohtaisesti koulun toimintasuunnitelmassa.

Keinutien ala-asteen koulu

Koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosta koskien opetussuunnitelman lukuja 2, 3, 4, 5 ja 7 liitteen 3 mukaisesti. Opetussuunnitelman luvut on päivitetty yhteneväisiksi uudistetun arviointiluvun kanssa.

Laajasalon peruskoulu

Koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosta koskien valinnaisaineita liitteen 5 mukaisesti. Valinnaisaineiden kurssitarjotinta on tarkistettu oppilaiden viime vuosina toteutuneiden ja toivomien valintojen pohjalta. Samalla on selkiytetty valinnaisten opintojen arviointia.

Latokartanon peruskoulu

Koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle muutosta opetussuunnitelman lukuun 11 Valinnaiset opinnot liitteen 7 mukaisesti. Opettajat ovat suunnitelleet uusia valinnaiskursseja oppilailta saadun palautteen perusteella. Saadun palautteen ja opettajien arvion perusteella valinnaisainevalikoiman laajentamiseen on olemassa hyvät perusteet.

Poikkilaakson ala-asteen koulu

Koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle muutosta opetussuunnitelman lukuun 4 liitteen 9 mukaisesti. Poikkilaakson ala-asteella oppilailla on käytössään henkilökohtainen tavoitteiden asettamisen ja arvioinnin väline, Vuosien kirja, jonka avulla oppilas pystyy jäsentämään ja havainnoimaan säännöllisesti oppimisensa edistymistä.

Puistolan peruskoulu

Koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle muutosta opetussuunnitelman lukuun 11 liitteen 11 mukaisesti. Opetussuunnitelmaan lisätään valinnaisaineeksi valinnainen musiikki (2vvt) vuosiluokille 8 ja 9.

Solakallion koulu

Koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle muutosta opetussuunnitelman lukuihin 1,4 ja 5 liitteen 13 mukaisesti. Solakallion koulu on erityiskoulu oppilaille, joilla on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta. Opetussuunnitelman muutokset liittyvät koulun erityisluonteen mukaisiin käytänteisiin.

Vartiokylän yläasteen koulu

Koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle muutosta opetussuunnitelman lukuihin 1, 4, 5 ja 11 liitteen 16 mukaisesti. Opetussuunnitelmaan tulee muutoksia valinnaisaineiden tuntijakoon ja niiden tarjontaan. Lisäksi koulu haluaa opetussuunnitelmaan tarkennuksen koskien monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöpohjaista oppimista.

This decision was published on 15.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja