Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12764, Huopalahdentien katualue ympäristöineen

HEL 2020-013669
More recent handlings
Case 14. / 191 §

Huopalahdentien katualueen ja ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (nro 12764) määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12764 tulemaan voimaan lukuun ottamatta Kivitorpanaukion eteläpuoleisia osia liitteenä 1 olevan kaavakartan rajauksen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2023 § 202 hyväksynyt 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) vesialueiden asemakaavan ja 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) puisto- ja katualueiden ja 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki) korttelin 30048, korttelin 30096 tonttien 4 ja 5, korttelin 30101 tontin 4, korttelin 30112 tontin 7, korttelin 30118 tontin 2 sekä puisto-, katu- ja tiealueiden asemakaavan muutoksen (muodostuu uusi kortteli 30226) 30.5.2023 päivätyn piirustuksen nro 12764 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätöksestä on jätetty määräajassa yksi valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Yksityishenkilö vaatii valituksessaan päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan.

Valituksessa esitetyn vaatimuksen perustelut kohdistuvat Huopalahdentien eteläpään ja Munkkiniemenaukion ratkaisuihin, kuten Munkkiniemenaukion raitiovaunupysäkkiin ja pohjoisreunan liittymäkieltoon, olemassa olevien puiden kaatamiseen/puurivien siirtämiseen sekä olemassa olevien pysäköintipaikkojen vähentämiseen Huopalahdentien eteläisellä osuudella ja tästä kivijalkayrittäjille aiheutuvaan haittaan, ja lisäksi Huopalahdentien ylikulkusillan poistumiseen.

Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa valituksen johdosta. Kaupunki on toimittanut kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja kaupunkiympäristön toimialan yhdessä valmisteleman lausunnon hallinto-oikeudelle.

Osittaisen voimaan saattamisen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Se on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Valituksen kohdistuessa tosiasiallisesti ainoastaan Kivitorpanaukion eteläpuolella sijaitseviin ratkaisuihin, kaupunki katsoo, että on mahdollista määrätä asemakaavan muutos voimaan Kivitorpanaukion ja sen pohjoispuolella sijaisevien alueiden osalta.

Huopalahdentien katualueen ja ympäristön kaavahanke liittyy Länsi-Helsingin raitiotiehankkeeseen, jonka yleissuunnitelma ja toteuttaminen on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2021. Raitioteiden hankesuunnitelma on hyväksytty hankkeen toteutuksena noudatettavaksi kaupunkiympäristölautakunnassa 9.1.2024. Huopalahdentien katualueen ja ympäristön kaavahanke mahdollistaa raitiotien rakentamisen Huopalahdentielle. Kaavaratkaisun suurimmat muutokset liittyvät Huopalahdentien uuteen linjaukseen välillä Rakuunantie – Ulvilantie ja Turunväylän liittymäalueen uudelleen järjestelyyn. Näillä muutoksilla mm. vapautetaan rakennusmaata uuden raitiotien varrelle sijoittuvalle täydennysrakentamiselle.

Huopalahdentien osuudella Länsi-Helsingin raitiotiehankkeen toteutus on suunniteltu aloitettavaksi Huopalahdentien ja Turunväylän muutosten rakentamisella. Tällä luodaan edellytykset asunto- ja toimitilarakentamisen toteuttamiselle. Kaavamuutoksen määrääminen osittain voimaan luo edellytykset Länsi-Helsingin raitioteiden seuraavalle suunnitteluvaiheelle, katu- ja tiesuunnittelulle Huopalahdentien pohjoisosalla. Voimaan tulevalle osuudelle sisältyvät mm. Munkkivuoren ostoskeskuksen ja Talin liikuntapuiston alikulut, joiden tarkempi suunnittelu käynnistyy katusuunnittelun myötä. Lisäksi voimaantulo mahdollistaa kiinteistötekniset muutokset Lapinmäentien huoltoaseman tontilla, Pihlajalinnan tontilla sekä Tietokujan varren KTY-tonteilla. Osa tonteista on kaupungin vuokramaalla.

Kaavan osittaista voimaan saattaminen esitetyiltä osin on tärkeää, koska valituksen käsittelyn aiheuttama viivästys kaavan voimaantuloon viivästyttää Länsi-Helsingin raitioteiden tavoiteltua toteuttamisaikataulua sekä kiinteistöteknisten muutosten tekemistä ja maanvuokrasopimusten päivittämistä. Valituksessa viitattu kaupunginhallituksen 21.8.2023 tekemä jatkosuunnitteluohje koskien Munkkiniemenaukion ympäristön katusuunnittelua ja pysäkin siirtoa on mahdollinen toteuttaa hyväksytyn asemakaavan puitteissa eikä edellytä kaavan muuttamista.

Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt, että kaupunginhallitus käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:ssä säädettyä mahdollisuutta ja määrää asemakaavan muutoksen nro 12764 tulemaan voimaan Kivitorpanaukion ja sen pohjoispuolella sijaisevien alueiden osalta tulemaan voimaan ennen kaavan lainvoimaisuutta. Se osa kaava-alueesta, johon valitus kohdistuu, ja jota ei määrätä voimaan, on merkitty karttaan sinisellä vinoraidoituksella.

Close

Kaupunginhallitus 18.03.2024 § 168

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sari Sarkomaan ehdotuksesta.

21.08.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.08.2023 Pöydälle

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.12.2022 § 65

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37285

tuomas.eskola@hel.fi

Kaupunginvaltuusto 30.08.2023 § 202

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) vesialueiden asemakaavan ja 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) puisto- ja katualueiden ja 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki) korttelin 30048, korttelin 30096 tonttien 4 ja 5, korttelin 30101 tontin 4, korttelin 30112 tontin 7, korttelin 30118 tontin 2 sekä puisto-, katu- ja tiealueiden asemakaavan muutoksen (muodostuu uusi kortteli 30226) 30.5.2023 päivätyn piirustuksen nro 12764 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan todettiin olevan esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn yleislausekejääviyden (hallintolain 28.1 § kohta 7) vuoksi.

Palautusehdotus

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin:

Kaupunginhallituksessa on päätetty raitiovaunupysäkin siirtämisestä Huopalahdentielle, jolloin kaavaehdotukseen merkittyjä lehmusrivejä ei pystytä sellaisenaan toteuttamaan. Päätöksentekoon muodostuu näin sisäinen ristiriita. Raitiovaunupysäkin sijainnista seuranneen liittymäkiellon välttämättömyys Nesteen huoltamon osalta tulee tarkastella uudestaan.

Kaava tulisi valmistella uudestaan siten, että lehmuskujat säilyvät nykyisellä paikallaan, jolloin niitä ei tarvitse kaataa ja istuttaa uudestaan.

Kaavassa tulisi säilyttää nykyiset Huopalahdentien asukaspysäköintipaikat, sillä rinnakkaiskaduilla pyöräily onnistuu hyvin jo nyt, ilman lisäjärjestelyjä.

Kaavaan merkittyjen autopaikkamäärien pitäisi olla ilmaistuna muodossa ”vähintään” eikä ”enintään”.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen palautusehdotus

Jaa-äänet: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman

Poissa: 2
Eva Biaudet, Katri Penttinen

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Hylkäysehdotus

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana, että ehdotus hylätään seuraavin perusteluin:

Huopalahdentielle ei mahdu raitiovaunulinja siten, ettei nykyisen bulevardin puistomaisuus, viehättävyys ja toimivuus asukkaiden ja yritysten kannalta huomattavasti kärsisi. Kaavaehdotus ei siten ole maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukainen.

Uusi raidelinja lisää HSL:n lipunhintojen nousupaineita hankkeesta aiheutuvien infrakorvausten takia.

Asukaspysäköintipaikkojen vähentämisen riittävää vaikutusarviointia ei ole tehty tai sitä ei ole huomioitu.

Kaavaan merkityt autopaikkamäärät olisi pitänyt olla ilmaistuna muodossa ”vähintään” eikä ”enintään”.

Päätöksenteossa muodostuu sisäinen ristiriita kaavan puukujamerkintöjen ja raitiovaunupysäkin uuden sijainnin välille.

Nesteen huoltamolle ei olisi tullut asettaa liittymäkieltoa Paciuksenkadun osalta.

IBM:n päärakennusta ei olisi pitänyt suojella.

4 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen hylkäysehdotus

Jaa-äänet: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Ei-äänet: 9
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman

Poissa: 3
Otto Meri, Katri Penttinen, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.05.2023 § 309

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 30.5.2023 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12764 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaava koskee 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) vesialueita. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) puisto- ja katualueita ja 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki) korttelia 30048, korttelin 30096 tontteja 4 ja 5, korttelin 30101 tonttia 4, korttelin 30112 tonttia 7, korttelin 30118 tonttia 2 sekä puisto-, katu- ja tiealueita (muodostuu uusi kortteli 30226).

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
    • Kiinteistö Oy Tietokuja 2: 6 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Suvi Tyynilä, arkkitehti Nina Välkepinta-Lehtinen, projektinjohtaja Anton Silvo, liikenneinsinööri Markus Ahtiainen, arkkitehti Ulla Jaakonaho, erityisasiantuntija Anu Haahla ja maisema-arkkitehti Harald Arlander. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen@hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen@hel.fi

Anton Silvo, projektipäällikkö, puhelin: 310 37489

anton.silvo@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Nimistötoimikunta 15.03.2023 § 30

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Luvianpuisto – Luviaparken

(puisto) Perustelu: Ryhmänimi (maakunnat, kaupungit ja pitäjät; Satakunnan paikannimet). Luvia on entinen kunta, joka on ollut vuoden 2017 alusta osa Eurajoen kuntaa.

Naantalinpuisto – Nådendalsparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (maakunnat, kaupungit ja pitäjät; Länsi-Suomen kaupungit; Varsinais-Suomen paikannimet); liitynnäinen (Naantalintien mukaan).

10.11.2021 Käsitelty

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.12.2022 § 65

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2023 § 9

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12764 pohjakartan kaupunginosissa 29 Haaga, 30 Munkkiniemi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12764
Kaupunginosat: 29 Haaga, 30 Munkkiniemi
Kartoituksen työnumero: 30/2021
Pohjakartta valmistunut: 26.1.2023 uusinta (ensitilaus 2021)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.12.2022 § 65

Lisätiedot

Kari Rajala, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 09 310 31976

kari.rajala@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Close

This decision was published on 03.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37285

tuomas.eskola@hel.fi