Vuokraus, toimitila, Vanha Helsingin tie 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / perusopetus- ja tilapalvelut

HEL 2020-013714
More recent handlings
§ 5

Korjaus toimitilavuokraus yksikön päällikön päätökseen 17.12.2020, § 159, vuokraus, toimitila, Vanha Helsingin tie 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / perusopetus- ja tilapalvelut

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat-palvelu, asiakkuusyksikkö 1 yksikön päällikkö päätti korjata toimitilavuokraus yksikön päällikön päätöstä 17.12.2020, § 159 seuraavasti:

Vuokrasopimus no: 211027481 päätetään 31.12.2020 ja hyvitetään kyseiseen sopimukseen liittyvät vuoden 1.10-31.12.2020 maksetut vuokrat seuraavasti:

-hyvitys pääomavuokrasta 11 074 euroa/kk

- hyvitys ylläpitovuokrasta 5 092,36 euroa/kk

- hyvitys hallintokulusta 503,50 euroa/kk

yhteensä 16 669,86 euroa/kk, kokonaissumma kolmelta kuukaudelta 50 009,58 euroa.

Vuokrataan osoitteesta Vanha Helsingintie 5 kiinteistöstä huoneistoalaltaan 502,0 m² suuruiset paviljonkitilat (Paviljonki 1:stä) Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelujen käyttöön

ja vuokrataan 177,0 m2 suuruiset teknisen työn tilat Hietakummun ala-asteen perusopetuksen käyttöön.

Vanhan Helsingin tie 5 paviljonkitilan pääomavuokra on 8,00 €/m2/kk, ylläpitovuokra on 2,00 €/m2/kk sekä hallintokulu 0,50 €/m2/kk. Paviljonkitilan kokonaisvuokra on 10,50 €/m2/kk, 5271,00 €/kk, 63 252,00 €/vuosi.

Teknisen työn tilojen pääomavuokra on 16,55 €/m2/kk, ylläpitovuokra on 4,04 €/m2/kk sekä hallintokulu 0,50 €/m2/kk. Teknisten tilojen kokonaisvuokra on 21,09 €/m2/kk, 3732,93 €/kk, 44 795,16 €/vuosi.

Yhteensä Vanha Helsingin tie 5 tilojen vuokra on 9003,93 €/kk ja 108 047,16 €/vuosi.

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika molemmin puolin on 6 kk ja tämän päätöksen mukainen sopimus alkaa 1.1.2021.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ilmoittanut tarvitsevansa varastotiloja erilaisten tarvikkeiden ja kalusteiden säilytykseen. Vanhan Helsingintie 5 tilat on suunniteltu väistötilakäyttöön ja ne ovat tällä hetkellä tyhjinä. Syksyllä 2020 Mäkelänrinteen lukio ja aikuislukio käyttivät tiloja ylioppilaskirjoitusten väistötiloina. Tiloihin tehtiin tuolloin yo-kirjoitusten edellyttämät väliaikaiset sähkö- ja ICT-verkon vedot niin, että tiloja voidaan käyttää tulevina vuosina tarpeen mukaan Helsingin lukioiden yo-kirjoitusten varatiloina.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluiden kanssa on sovittu alennetusta vuokrasta paviljonkitiloihin ja Kymp-toimialan toimitilayksikön päällikkö on hyväksynyt hinnanalennuksen syyskuussa 2020.

Kohteessa sijaitsee myös Hietakummun ala-asteen perusopetuksen käytössä olevat teknisen työn tilat (yhteensä 177,0 m2), joihin tehdään uusi vuokrasopimus tällä samalla päätöksellä.

This decision was published on 19.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 26165

timo.vierela@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö