Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Caffe Bakery Meli Oy / Cafe Bakery Meli

HEL 2020-013819
More recent handlings
§ 3

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Caffe Bakery Meli Oy:lle/Cafe Bakery Meli

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Caffe Bakery Meli Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki, y-tunnus 2930305-6

Elintarvikehuoneisto

Cafe Bakery Meli, Kaivokatu 10, 00100 Helsinki

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Keittiössä tulee olla vesipiste käsienpesuun.

2. WC ei saa avautua tilaan, jossa elintarvikkeita käsitellään.

3. Henkilökunnalle tulee olla pukeutumistila.

4. Toimijalla on oltava omavalvontasuunnitelma tai muu vastaava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset.

5. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Lämpötilat tulee kirjata kylmälaitteista.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohtien 1-5 osalta 28.2.2021 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Kahvila-myymälän Cafe Bakery Meli on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 24.9.2020. Toiminta on yrityksen toisen kahvilaleipomon (Helsinginkatu 11) valmistamien leipien, munkkien, pullien ja smoothieiden myynnin lisäksi leipien täyttämistä. Keittiössä ei ollut vesipistettä. Keittiössä oli vesipisteellä varusteltu siivouskomero. Palvelutiskin yhteydessä oli käytössä käsienpesuallas ja vesipiste astioiden esipesuun. Henkilökunnan wc avautui suoraan keittiöön. Henkilökunnalla ei ollut pukeutumistilaa. Omavalvontasuunnitelma ja omavalvontakirjaukset puuttuivat. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 30.11.2020 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus 24.9.2020).

Cafe Bakery Meli kahvila-myymälään tehtiin uusintatarkastus 9.12.2020, jolloin on todettu, ettei epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus 9.12.2020). Keittiöstä puuttui edelleen vesipiste. Wc avautui edelleen keittiöön. Henkilökunnalla ei ollut pukeutumistilaa. Omavalvontasuunnitelma ja kylmälaitteiden omavalvontakirjaukset puuttuivat edelleen.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 17.12.2020 päivätyllä kirjeellä (Liite 3 Caffe Bakery Meli Oy:n kuulemiskirje 17.12.2020).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Caffe Bakery Meli Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Caffe Bakery Meli Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset.

Elintarvikelain 19 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Toimijalla ei ollut esittää omavalvontasuunnitelmaa, eikä kylmälaitteiden lämpötilakirjauksia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:0 852/2004 liitteen II luvun I kohdan 4 mukaan tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuman juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Huoneiston keittiönurkkauksessa, jossa työpöydät leipien täyttämiseen sijaitsevat, ei ole vesipistettä käsien pesuun. Huoneistossa palvelutiskin lähellä on käsienpesupiste ja vesipiste astianpesuun.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:0 852/2004 liitteen II luvun I kohdan 3 mukaan käymälät eivät saa avautua suoraan tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään. Huoneiston wc avautuu ilman etuhuonetta suoraan tilaan, jossa sijaitsevat työpöydät leipien täyttämiseen ja kylmälaitteet.

Elintarvikehuoneistoasetuksen (1367/2011) 3 §:n mukaan elintarvikehuoneistossa tulee henkilökunnalle olla pukeutumistila. Henkilökunnalle ei ollut pukuhuonetta tai pukukaappeja.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 24.9.2020
2. Tarkastuskertomus 9.12.2020
3. Caffe Bakery Meli Oy:n kuulemiskirje 17.12.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 19 §, 32 §, 55 §, 74 § ja 78 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 3 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:0 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II, luku I

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 5 000-10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Caffe Bakery Meli Oy:lle.

This decision was published on 14.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Paula Saarijärvi, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 34473

paula.saarijarvi@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 24.9.2020
2. Tarkastuskertomus 9.12.2020
3. Caffe Bakery Meli Oy:n kuulemiskirje 17.12.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.