Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, työavain KASKO-03-210-20

HEL 2020-013849
More recent handlings
§ 6

Tuntiopettaja, äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä, määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Kampus 4 koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä äidinkieli ja suomi toisena sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän, koska katsoi ettei haastattelujen ja hakijoiden kokonaisarvion perusteella tehtävään ollut sopivaa henkilöä.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 9.11. - 23.11.2020 äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä toistaiseksi voimassa oleva virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä 1.1.2021 alkaen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-210-20. Määräaikaan 23.11.2020 klo 16 mennessä tehtävään haki yksitoista (11) henkilöä.

Ryhmähaastatteluun kutsuttiin kelpoiset hakijat (6). Tuntiopettajan tehtävään kuuluu äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetus ja -ohjaus sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä, yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetus- ja ohjaus sekä arviointitehtävät ammatillisessa koulutuksessa. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisten opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi hakuilmoituksessa on edellytetty näyttöä yksilöllisestä, kielitietoisesta ja opiskelijalähtöisestä suunnitelmallisesta ohjauksesta ja opetuksesta sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Samoin edellytämme näyttöä viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osa-alueiden toteuttamista erilaisissa, myös digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Ryhmähaastattelut pidettiin etäyhteydellä Teamsissa 30.11.2020. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt ja koordinoiva tiimimestari.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä virka jätettiin täyttämättä, koska tehtävään ei löytynyt soveltuvaa hakijaa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 28.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 81925

osaro.eguavoen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Attachments

1. KASKO-03-210-20 hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.