Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021-2022

HEL 2020-013955
More recent handlings
§ 5

Avustuksen hakeminen, Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021-2022

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea ajalle 1.8.2021-31.12.2022 opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi 400 000 €, josta rahoituksen omavastuuosuus on 20 % (80 000 €). Omavastuuosuus katetaan palvelukokonaisuuden sekä sairaalaopetusta antavan yksikön määrärahoista että vaativan erityisen tuen ohjauspalvelujen resurssista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksentoimialan pedagogisen asiantuntijan

**********

toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustusta sairaalaopetuksen järjestämiseen velvoitetuille sairaaloiden sijaintikunnille (perusopetuslaki 4 a §) sairaalaopettajien palkkaamiseen vuosille 2021-2022. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 3,5 miljoonaa euroa vuosille 2021-2022 opetus-ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20.

Valtionavustuksen tavoitteena on sairaalaopettajia palkkaamalla lisätä konsultatiivista sairaalaopetusta nykytilanteeseen verrattuna. Palkattavien opettajien työnä on lähikoulujen osaamisen vahvistaminen, ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen juurruttaminen koulujen toimintakulttuuriin, vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen työn ja rakenteiden vahvistaminen ja siten inkluusion toteutumisen tukeminen.

Tavoitteena on, että jokainen sairaalaopetusyksikkö tarjoaa yksikön koosta riippumatta konsultatiivista sairaalaopetusta alueellisen tasa-arvon vahvistamiseksi. Avustuksen käytön tulee kohdistua koko sairaalaopetusyksikön toiminta-alueeseen, ei vain sairaalaopetuksen ylläpitäjäkaupungin oppilaisiin. Avustuksella vahvistettavan toiminnan kohteena ovat oppilaat, joiden pulmat kytkeytyvät muun muassa kiusaamiseen, mielenterveyden haasteisiin, itsetuhoisuuteen, masentuneisuuteen ja kouluakäymättömyyteen edellä mainituista syistä.

This decision was published on 27.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja