Ohje, tuplavuorokorvauksen laajentaminen määräaikaisesti, palvelukeskus

HEL 2020-013972
More recent handlings
§ 55

Ns. tuplavuorokorvaus sekä ylimääräisen työvuoron tekemisestä maksettava korvaus Palvelukeskuksessa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti muuttaa aiempaa ns. tuplavuoroa koskevaa ohjetta (29.6.2020) Palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluiden (sis. turvapuhelin- ja etähoidon palvelut) osalta ajalla 21.12.2020–10.1.2021.

Palvelukeskuksessa puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa tuplavuorolla tarkoitetaan myös tilannetta, jossa työntekijä tulee työnantajan pyynnöstä ja omasta suostumuksestaan ennen varsinaista työvuoroaan ylimääräiseen työvuoroon. Tällaisesta työvuorosta voidaan sopia tarvittaessa edellisenä päivänä. Muutoin tuplavuoroa koskeva ohje säilyy ennallaan.

Lisäksi henkilöstöjohtaja päätti ylimääräisen vuoron korvauksesta, jota sovelletaan Palvelukeskuksessa puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa (sis. turvapuhelin- ja etähoidon palvelut).

Ylimääräisen työvuoron tekemisestä em. toiminnoissa maksetaan jaksotyössä työaikajaksolla 18/20 eli 21.12.2020–10.1.2021 (ns. ylimääräisen työvuoron lisä) sama korvaus kuin ns. tuplavuoron tekemisestä eli 90 € / ylimääräinen työvuoro. Korvausta maksetaan enintään kolmesta ylimääräisestä vuorosta työaikajaksolla 18/20.

Päätöksen perustelut

Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Ylimääräisen työvuoron osalta päätöstä perustellaan siten, että työntekijöiden joululistan lyhyemmän työajan vuoksi toiminnan järjestäminen ja turvaaminen Palvelukeskuksessa on haasteellista koronapandemiatilanteen vuoksi.

Työaikajakso 21.12.–10.1.2021 sisältää 4 arkipyhää, jotka lyhentävät työntekijöiden työaikaa.

Toiminnan turvaamiseksi, poikkeuksellisissa olosuhteissa työntekijöiltä tiedustellaan työnvuorosuunnitelmia laadittaessa ja tiedustellaan vielä ennen työvuorolistan vahvistamista mahdollisuutta tehdä vapaaehtoisesti ylimääräisiä työvuoroja. Ylimääräinen työvuoro voidaan sopia myös työvuorolistan vahvistamisen jälkeen eli tehdä työvuorolistan muutos.

Jaksolta syntyvät ylityöt korvataan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Ylimääräisen työvuoron korvaus maksetaan ylityökorvausten lisäksi.

Ylimääräisen työvuoron korvauksen maksaminen perustuu virka- ja työehtosopimuksen ulkopuolisena ns. harkinnan varaisena korvauksena työnantajan tilannekohtaiseen harkintaan. Korvauksen maksaminen ei muodosta vakiintunutta käytäntöä.

Ylimääräisen työvuoron lisää sovelletaan jaksotyötä tekeviin, joiden palvelussuhde Helsingin kaupunkiin on voimassa vähintään koko työaikajakson 18/20 eli ajanjakson 21.12.20–10.1.21.

This decision was published on 17.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja