Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, hiusalan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-250-20

HEL 2020-014029
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, hiusalan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-250-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-5

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö (kampus 2) päätti kokonaisarvion perusteella valita hius- ja kauneudenhoitoalan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajalle 1.1.-31.12.2021 **********

Päätöksen perustelut

Stadin aikuisopistossa oli haettavana 3.12.-15.12.2020 hiusalan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä ajalle 1.1.-31.12.2021. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-250-20. Määräaikaan 15.12.2020 klo.15 mennessä tehtävään haki seitsemän (7) henkilöä. Yksi (1) hakija täytti virkasuhteiseen tehtävään asetetut kelpoisuusehdot. Hakija kutsuttiin haastatteluun.

********** ammattikorkeakoulututkinto ja hänellä on tehtävän edellyttämä pedagoginen kelpoisuus. Valitulla on laaja työkokemus (yli 10v.) tehtävää lähinnä vastaavissa tehtävissä sekä opetus- ja ohjaustehtävien kautta saatu hyvä pedagoginen ja ohjauksellinen näkemys. Kokonaisarvion perusteella tehtävään soveltuvin on **********

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 17.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Kallionpää, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 334 6127

petri.kallionpaa@edu.hel.fi

Decisionmaker

Petri Kallionpää
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-5