Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali- ja terveysala, määräaikainen tuntiopettaja, työavain KASKO-03-237-20

HEL 2020-014131
More recent handlings
§ 3

Tuntiopettaja, ohjaava opettaja sosiaali- ja terveysala, määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, kampus 5

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Päätös

Koulutuspäällikkö Miia Ojalainen päätti valita ohjaavan opettajan tuntiopettajaksi ********** ja 1.varasijalle ********** ajalle 1.1.-31.12.2021.

Virkaan valituille asetetaan kuuden kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Ohjaavan opettajan tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 21.11. - 3.12.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto Kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat ohjaavan opettajan tuntiopettajan tehtävät Kampus 5:n sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Tehtävien määräaikaisuuden perusteena on kampuksen saama positiivisen diskriminaation määräraha syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja suomea toisena kielenä puhuvien tukemiseen.

Tehtäviin kuuluvat opetus- ja ohjaustehtävät oppilaitoksessa sekä työpaikoilla tapahtuvissa erilaisissa oppimisympäristöissä, opiskelijoiden tukeminen samanaikais- ja yhteisopettajana ammatillisissa ja yhteisissä tutkinnon osissa, opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa sekä oman toiminnan ohjauksessa.

Tehtävä sijoittuu kampukselle 5, Hattulantien toimipisteeseen sosiaali- ja terveysalan ja välinehuoltoalan tutkintoihin. Lisäksi tehtävään kuuluu toimiminen monialaisissa verkostoissa.

Lisäksi hakuilmoituksessa tehtävässä edellytetään käytännön kokemusta kasvatus- tai hoitotyöstä sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, monipuolisia pedagogisia taitoja sekä kielitietoista opetus- ja ohjausotetta.

Hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemuksen toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, kiinnostuksen kehittää opetusta ja ohjausta sekä kokemuksen monikulttuurisesta-, järjestö- ja/tai nuorisotyöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 29 hakijaa, joista 25 täytti tehtävän kelpoisuusvaatimukset.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 13 hakijaa. Kutsutuista 10 osallistui haastatteluun.

Teams-ryhmähaastattelut toteutettiin 10.12.2020, jossa haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Miia Ojalainen, Elina Tirinen ja Maria Vänskä.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys. Lisäksi hänellä kaksi lähihoitajan tutkintoa suunhoidosta ja lapsi-, nuoriso- ja perhetyöstä. Sosiaali- ja terveysalalla vaadittaa soveltuvaa työkokemusta hänellä on yli 19 vuotta. Opetuskokemusta ammatilliselta toiselta asteelta hänellä on yli vuosi ja kolme kuukautta. ********** vahvuudeksi katsottiin vahva ammatillinen työkokemus. Hänellä on kokemusta maahanmuuttajien kielitietoisesta opetuksesta, opiskelijoiden yksilöllisten polkujen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hänellä on osaamista digitaalisten työvälineiden hyödyntämisestä opiskelujen tukena. Hänellä on hyvät vuorovaikutus ja tiimityötaidot.

********** on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri, sosionomi (AMK) ja hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys. Lisäksi hänellä on suomi toisena kielenä-opintoja. Sosiaali- ja terveysalalla vaadittaa soveltuvaa työkokemusta hänellä on 2 vuotta, 1 kuukausi. Opetus- ja koulutuskokemusta hänellä on yli kymmenen vuotta. ********** vahvuudeksi katsottiin pitkä kouluttajakokemus ja toiminen nuoriso- ja järjestötehtävissä. Hänellä on kokemusta maahanmuuttajien kielitietoisesta opetuksesta, opiskelijoiden yksilöllisten polkujen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hänellä on osaamista digitaalisten työvälineiden hyödyntämisestä opiskelujen tukena. Hänellä on hyvät vuorovaikutus ja tiimityötaidot.

********** on filosofian maisteri, kasvatustieteen kandidaatti ja optikko. Hänellä on opettajan kelpoisuus. Hänellä on sosiaali- ja terveysalalle soveltuvaa työkokemusta yli kaksi vuotta. Opettajakokemusta hänellä on yli 18 vuotta. ********** vahvuudeksi katsottiin pitkä opettajakokemus. Hänellä on myös kokemusta Stadin AOssa työskentelystä. Lisäksi katsottiin vahvuudeksi ymmärrys osallistuvasta pedagogiikasta.

********** on sosionomi (YAMK) ja hänellä on ammatillisen opettajan pätevyys. Sosiaali- ja terveysalalle soveltuvaa työkokemusta hänellä oli 7 vuotta 4 kuukautta. Opettajakokemusta hänellä on vuosi. ********** vahvuudeksi katsottiin monipuolinen sosiaalityön kokemus. Hänellä on kokemusta etäopetuksesta. Haastattelussa hän osoitti rauhallisuutta ja kykyä toimia muutostilanteissa.

********** on filosofian maisteri ja hänellä on opettajan kelpoisuus. Lisäksi hän on erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Opetus- ja ohjauskokemusta hänellä on yli 20 vuotta. ********** vahvuudeksi katsottiin pitkä opetuskokemus, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan osaaminen. Hän on myös työskennellyt ohjaavana opettajana Stadin AOssa. Hänellä on kokemusta maahanmuuttajien kielitietoisesta opetuksesta, opiskelijoiden yksilöllisten polkujen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

********** on koulutukselta sosionomi (YAMK) ja Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja. Opettajan pedagogiset opinnot hän on suorittanut vuonna 2016. Lisäksi hän on näyttötutkintomestari ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on sosiaali- ja terveysalan soveltuvaa työkokemusta noin 18 vuotta. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajakokemusta hänellä on vuosi ja viisi kuukautta. ********** vahvuudeksi katsottiin pitkä ja monipuolinen työkokemus. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajan ja erityispedagogisesta osaamista katsottiin olevan etua ohjaavan opettajan työtehtävissä. Hänellä on hyvät tiimi- ja vuorovaikutustaidot.

********** on sosionomi (YAMK) ja hänellä on opettajan kelpoisuus. Lisäksi hänellä on erikoisammattitutkinto johtamista. Hänellä on yli kahdeksan vuoden kokemus kouluttajana toimisesta. ********** vahvuudeksi katsottiin pitkä käytännön kokemus monikulttuurisesta työskentelystä, sosiaalialalta ja järjestötehtävistä. Hänellä on kansainvälistä kouluttajakokemusta. Hänellä on hyvät tiimi- ja vuorovaikutustaidot.

********** on toimintaterapeutti (YAMK) ja hänellä on opettajan pedagogiset opinnot vuodelta 2015. Lisäksi hänellä on ikääntymiseen liittyvät erikoistumisopinnot sekä käsi- ja taideteollisuusalan artesaanin tutkinto. Soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan työkokemusta hänellä on 9 vuotta 5 kuukautta. Hänellä on opettajakokemusta ammatillisesta toiselta asteelta 9 vuotta 5 kuukautta. ********** vahvuudeksi katsottiin pitkä työkokemus opetus ja sosiaali- ja terveysalan tehtävistä. Hänellä on kokemusta kielitietoisesta opetuksesta ja maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Hän on toiminut ohjaavan opettajan tehtävissä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. Hänen tiimi- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvät.

********** on musiikin maisteri. Lisäksi hänellä on opettajan ja erityisopettajan kelpoisuus. Hänellä on ammatillisen koulutuksen opettajakokemusta yli 15 vuotta. Hänen vahvuudeksi katsottiin pitkä opetuskokemus ja työskentely erityisopettajana. Eduksi katsottiin opiskelijalähtöinen työskentely ja ohjauksellinen työote. Hän tuntee Stadin AOn toiminnan ja opiskelijoiden tuen tarpeen.

********** on elintarviketieteiden maisteri ja opettajan pedagogiset opinnot hän on suorittanut vuonna 2018. Lisäksi hän on suurtalousesimies. Ravitsemusalan työkokemusta hänellä on 7 vuotta 4 kuukautta ja ammatillisen toisen asteen opettajan työkokemusta hänellä on vuosi ja neljä kuukautta. ********** vahvuudeksi katsottiin työelämälähtöinen lähestymistapa ja kokemus toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta.

Haastatelluilla oli tehtävässä edellytettyä ammatillista työkokemusta ja kokemusta opetus- ja ohjaustehtävissä. ********** etuna tehtävässä voidaan pitää heidän kokemustaan monikulttuuristen opiskelijaryhmien ohjaamisessa ja kielitietoisessa opetuksessa sekä opetuksen toteuttamisesta monipuolisesti digitaalisia alustoja hyödyntäen. Lisäksi heillä oli ajantasaista osaamista sosiaali- ja terveysalan sidosryhmätyöskentelystä.

Tuntiopettajan tehtävässä korostuu erilaisten opiskelijoiden ohjaus ja opetuksen toteuttaminen toiminnallisesti ja opiskelijoita osallistavasti heidän erilaiset oppimisvalmiutensa huomioiden. Stadin AO:n tiimiopettajuuden toimintamallissa korostuu myös tiimityötaidot ja yhteisopettajuuden toteuttaminen mm. suomi toisena kielenä ja ammattiopettajan kanssa.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset virkojen menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miia Ojalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 26022

miia.ojalainen@hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 81925

osaro.eguavoen@hel.fi

Decisionmaker

Miia Ojalainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Attachments

1. KASKO 03-237-20 hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.