Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali- ja terveysala, määräaikainen tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-239-20

HEL 2020-014348
More recent handlings
§ 7

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali- ja terveysala, määräaikainen tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-239-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita sosiaali- ja terveysalan, Speedway-opettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.1.2021-31.12.2021 **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 27.11.-11.12.2020 sosiaali-ja terveysalan, Speedway-opettajan, määräaikainen virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä ajalle 1.1.2021-31.12.2021. Virkasuhteisen tehtävän alkaessa sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 4.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-239-20. Määräaikaan 11.12.2020 klo 16 mennessä tehtävään haki neljätoista (14). Hakijoista 5 täytti tehtävälle asetetut kelpoisuusehdot.

Ryhmähaastatteluun kutsuttiin viisi (5) kelpoisuusehdot täyttävää ja kaksi (2) osin kelpoisuushdot täyttävää hakijaa. Ryhmähaastattelun perusteella yksilöhaastatteluihin kutsuttiin 3 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Yksilöhaastattelut pidettiin 22.12.2020. Haastattelijoita toimivat koulutuspäälliköt **********

Tuntiopettajan tehtävään kuuluu opiskelijoiden opintojen poluttaminen sekä opetus- ja ohjaustehtävät hakeutumisvaiheesta tutkinnon, tutkinnon osan tai sen osa-alueen arviointiin saakka. Työtehtävässä opettaja jalkautuu työpaikoille, virtuaalisiin oppimisympäristöihin ja verkostoihin opettamaan ja ohjaamaan. Tehtävässä painottuu kokonaisten teemojen ja ilmiöiden opetus sekä ohjaus vertaisryhmille. Tehtävässä arvostamme monipuolista kokonaisuuksien hallintaa sekä jatkuvan kehittämisen orientaatiota.

Tehtävässä edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opetuksesta ja ohjauksesta, kulttuurisesti moninaisen kohderyhmän tarvelähtöisestä opetuksesta ja ohjauksesta sekä joustavuutta suunnitella ja toteuttaa yhdessä tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut.

Lisäksi tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä vertaisryhmän ohjausosaamista.

Ryhmähaastattelut pidettiin etäyhteydellä Teamsissa 16.12.2020. Haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö ********** rehtori ********** ja Speedway-tiimin edustaja **********

Koulutuspäällikkö valitsi tehtävään **********

Tehtävän kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan. Valittu täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdot.

**********

********** Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 4:n koulutuspäällikkö Satu Suihkonen katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että valitulla on parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

This decision was published on 29.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 661 5064

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Luokkanen
vs. koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Attachments

1. Hakijat KASKO-03-239-20

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.