Vuokraus, tilaelementtiratkaisu koulun väistö- ja lisätilaksi, Maatullin peruskoulu, Adapteo Finland Oy

HEL 2020-014372
More recent handlings
§ 2

Maatullin peruskoulu, väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulun väistö- ja lisätila käyttöön

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata taannehtivasti väistö- ja lisätilaksi Adapteo Finland Oy:ltä 1.1.2020 alkaen osoitteeseen Kimnaasipolku 5 elementtirakennuksen (paviljongin) huoneistoalaltaan 128 m2 siten, että vuokra on 4199 €/kk eli yhteensä 92 378 € arvonlisäverottomalla kokonaisvuokrahinnalla sisältäen rakennus-, purku- ja poiskuljetuskustannukset.

Määräaikainen sopimus on voimassa 22 kk ajalla 1.1.2020 – 31.10.2021.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa elementtitoimittajan ja Kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa.

Päätöksen perustelut

Väistötilat tarvittiin samalla tontilla sijaitsevan Maatullin ala-asteen sisäilmakorjausten kiireellisyyden ja riittävien tilojen takaamiseksi käyttäjille.

Väistö- ja lisätilat hankittiin vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuva paviljonki 22 kuukauden ajalle.

Paviljonki sijoittui samassa osoitteessa Kimnaasipolku 5 sijaitsevan koulun tontille. Nykyinen huonokuntoinen rakennus on tarkoitus purkaa.

Hankinnalla oli hankintayksiköstä riippumaton ja ennalta arvaamaton kiire ja järjestettävän tarjouskilpailun kustannukset ylittäisivät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn. Kyseessä oli kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta ja Kaupunkiympäristön toimiala hankki Kimnaasipolku 5 paviljongin valitsemalla elementtitoimittajaksi Adapteo Finland Oy:n.

Hankinnan kohteen hintataso on selvillä koska vastaavia kohteita on hankittu lähiaikoina.

This decision was published on 05.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö