Hankesuunnitelma, Riihenkulma 4, uudisrakentaminen

HEL 2020-014430
More recent handlings
Case 9. / 706 §

V 13.12.2023, Malmin lastenkodin ja ympärivuorokautisen perhearvioinnin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Riihenkulma 4)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Johanna Nuortevan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Malmin lastenkodin ja ympärivuorokautisen perhearvioinnin korvaavan uudisrakennuksen liitteenä 1 olevan 27.6.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 3 745 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 840 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa.

Close

Hankkeen tarpeellisuus

Riihenkulman lastenkodin pienyksikön vuonna 1967 valmistuneet rakennukset Malmilla osoitteessa Riihenkulma 4 ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja niissä on todettu kosteusvaurioita. Nykyiset tilat eivät myöskään laajuudeltaan eivätkä toiminnallisuudeltaan vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tarpeita eivätkä nykyisiä lastensuojelun vaatimuksia. Nykyisten rakennusten peruskorjaaminen ei vastaisi toiminnallisiin tarpeisiin.

Rakennuksissa on toteutettu käyttöä turvaavia korjauksia, mutta tehtyjen kuntotutkimusten mukaan niiden vaikutus riittää vain muutaman vuoden ajalle. Rakennusten purkamiseen on saatu kaupunginmuseon hyväksyntä.

Tontin käyttämätön rakennusoikeus mahdollistaa nykyistä laajemman toiminnan. Tontti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, ja soveltuu lastensuojelun toiminnoille ympäristönsäkin puolesta hyvin.

Riihenkulma 4 tiloissa toimii myös vastaanottoperhetoiminta alun perin lastenkotikäyttöön toteutetuissa tilapäisissä tiloissaan.

Vuonna 2020 perustettu ympärivuorokautisen perhearvioinnin palvelu toimii tällä hetkellä jo toisissa, edelleen toiminnan kannalta epäsopivissa tilapäisissä tiloissa osoitteessa Sofianlehdonkatu 11.

Hankesuunnitelma

Malmin lastenkodin ja perhearvioinnin uudisrakennushankkeen tarkoituksena on toteuttaa uudet korvaavat tilat Riihenkulman lastenkodille sekä vastaanottoperhetoiminnalle ja ympärivuorokautiselle perhearvioinnille (1.1.2024 alkaen perhevastaanotto). Hankkeen myötä osoitteessa Riihenkulma 4 sijaitsevat nykyiset rakennukset puretaan.

Uudisrakentamishankkeen ansiosta toistensa lähelle voidaan sijoittaa Riihenkulman lastenkodin kolme erillistä pienyksikköä, vastaanottoperhetoiminta sekä ympärivuorokautinen perhearviointi. Toimintojen sijoittumista tiloihin on havainnollistettu oheismateriaalissa 2.

Uudisrakennukset toteutetaan nykyisiä tiloja laajempina ja ne mahdollistavat lastenkotitoiminnan ja perhearvioinnin paikkamäärän lisäämisen. Hankkeen myötä kaupungin oman lastenkotitoiminnan paikkamäärä kasvaa kuudella paikalla. Riihenkulman lastenkodin tuottamalle lastenkotipalvelulle on runsaasti tarvetta. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten sijaishuollon järjestäminen on välttämätöntä ja perustuu lastensuojelulakiin.

Riihenkulma on lastensuojelun kannalta erityisen tärkeä, koska lastenkoti ja vastaanottoperhetoiminta ovat toimineet kohteessa jo pitkään ja toiminta on käynyt naapurustolle tutuksi. Uudisrakennukset toteutetaan asemakaavan vaatimusten mukaisesti niin, ettei kaavasta poikkeamiseen ole tarvetta eikä mahdollisiin viivästyksiin hankkeen aikataulussa olisi aihetta.

Riihenkulman lastenkoti tarjoaa pitkäaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa helsinkiläisille huostaan otetuille 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten sijaishuollon järjestäminen on välttämätöntä ja perustuu lastensuojelulakiin. Lastenkodin osastojen sijoittelussa sekä osastotilojen ja pihaympäristön suunnittelussa on kiinnitetty huomiota kodinomaisuuteen, sillä asukkaiden sijoitus on pitkäaikaista. Rakennusteknisissä ratkaisuissa on kiinnitetty eritystä huomiota turvallisuuteen ja kestävyyteen.

Vastaanottoperhetoiminnan palvelun kohderyhmään kuuluvat akuutissa sijaishuollon tarpeessa olevat 0–17-vuotiaat lapset. Lähtökohtana on, että kaupunki sijoittaa lapset ensisijaisesti vastaanottoperheisiin. Vastaanottoperhetoiminta vastaa vastaanottoperheisiin sijoitettujen lasten tukipalveluista sekä osallistuu lapsen ja perheen tilanteen arvioimiseen. Toiminta turvaa sijoituksen aikana lapsen tarvitsemat palvelut, perhehoitajan osaamisen ja jaksamisen sekä varmistaa sijoituksen turvallisuuden. Vastaanottoperhetoiminnan tilatarpeet koostuvat pääasiassa tukihenkilöiden työtiloista, vastaanottotiloista ja lasten, heidän vanhempiensa ja henkilökunnan tapaamistiloista.

Ympärivuorokautinen perhearviointi on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi. Palvelu mahdollistaa lapsen ja perheen tilanteen arvioinnin silloin, kun sitä ei voida suorittaa kotiin tehtävänä työnä ja kun lastensuojelullinen suojeluperuste täyttyy. Palvelu on lyhytaikainen ja se on ympärivuorokautista. Uudisrakennuksen myötä asiakasperheiden määrää on mahdollista kasvattaa nykyisestä neljästä kuuteen. Ympärivuorokautisen perhearvioinnin tilatarpeet koostuvat valtaosin pienasunnoista ja henkilökunnan työtiloista. Asiakasperheet asuvat pienasunnoissa enimmillään 30 vuorokautta, jona aikana henkilöstö arvioi asiakkaiden toimintaa ja pyrkii tukemaan heitä.

Uudisrakennusten rakenneratkaisuissa on erityisesti huomioitu toimintojen kannalta olennaiset yksityisyyden suojan vaatimukset sekä rakennuspaikasta johtuva ulkoinen melutilanne.

Suunnittelun lähtökohtana ovat määräystasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia. Jatkosuunnittelun pohjaksi on valittu maalämpöjärjestelmä, joka kattaa noin 95 % lämmitystarpeesta. Huipputehontarpeet katetaan sähköllä. Vesikatoille sijoitetaan aurinkosähköjärjestelmät.

Riihenkulman lastenkodin henkilöstömäärä kasvaa asiakaspaikkojen lisääntymisen myötä nykyisestä 46:sta yhteensä 3–6 työntekijällä. Ympärivuorokautisen perhearvioinnin henkilöstömäärä nousee asiakaspaikkojen lisääntymisen myötä nykyisestä 11:sta 1–2 työntekijällä. Vastaanottoperhetoiminnan henkilöstömäärä säilyy uudisrakennuksessa ennallaan 13 työntekijässä.

Hankkeesta on laadittu 27.6.2023 päivätty tarveselvitys ja hankesuunnitelma kaupunkiympäristön toimialan sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvontapalvelun, ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen edustajia sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat oheismateriaalissa.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on noin 3 745 brm², 3 010 htm², 2 323 hym².

Vapautuvat tilat

Uudisrakentamishankkeen myötä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala luopuu kohteista osoitteissa Tilanhoitajankaari 3 D 63 ja 64 ja Jäkäläpolku 6.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 20 840 000 euroa (5 565 euroa/brm²) maaliskuun 2023 kustannustasossa.

Kohteen erityispiirteet nostavat kustannuksia seuraavasti:

- Hankkeessa varaudutaan siihen, että valmistelussa oleva lastensuojelulaki sallii vain neljäntoista lapsen sijoittamisen lastenkodissa samaan rakennukseen, joten osastorakennuksia tulee kohteeseen useita.

- Erityistason ja vaativan tason lastenkotitilojen kestävyys- ja turvallisuusvaatimukset ovat erittäin korkeat.

- Ympäristön aiheuttama melutilanne vaatii rakenteilta erityisen hyviä ääneneristysominaisuuksia ja pihan käytettävyys edellyttää osastorakennuksilta normaalia suurempaa korkeutta.

- Vanhan asemakaavan mukainen kerrosala lasketaan vanhan rakennuslain mukaisesti. Tilatarpeen toteuttaminen edellyttää iv-konehuoneiden sijoittamista ullakkotiloihin, jotta rakennusoikeus riittää esitettyihin tilatarpeisiin. Ratkaisu kasvattaa rakennusten korkeutta ja bruttoalaa.

Tilakustannus sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

Uuden vuokramallin mukaan määritetty hankkeen sisäinen vuokra on 33,69 euroa/htm² kuukaudessa eli noin 1 216 800 euroa vuodessa. Pääomavuokra on ‏28,44 euroa/htm² kuukaudessa ja ylläpitovuokra ‏5,25 euroa/htm² kuukaudessa. Neliövuokran perusteena on 3 010 htm².

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Hankkeen rahoitus

Talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023–2032 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 14 miljoonaa euroa siten, että hankkeen laajuus on 3 500 brm² ja toteutus vuosina 2024–2026. Hankesuunnittelussa hankkeen laajuus ja kustannukset ovat kasvaneet ja ovat nyt 3 745 brm² ja 20,84 miljoonaa euroa.

Hankkeen edellyttämä kasvanut rahoitustarve on otettu huomioon päivitetyssä rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutus- ja ylläpitovastuu on kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelulla.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa syksyllä 2024 ja hankkeen on määrä olla valmiina keväällä 2026.

Väistötilat

Riihenkulma 4 tontilla toimiville toiminnoille tarvitaan väistötilat. Riihenkulman pienyksikkö ja lastenkodin hallinto väistävät keväällä 2024 osoitteeseen Niittaajankuja 2, jossa toimii tällä hetkellä kaupungin lastensuojelun nuorten vastaanoton kaksi osastoa. Niittaajankuja 2 tilat tyhjenevät keväällä 2024 nuorten vastaanoton muuttaessa uusiin tiloihin Krämertintielle. Vastaanottoperhetoiminnan väistötilojen järjestämistä selvitetään.

Arvio lastenkodin väistötiloista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle aiheutuvista kustannuksista 25 kuukauden vuokra-ajalta on noin 450 000 euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on 24.10.2023 § 215 hyväksynyt tarveselvityksen ja antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Asian käsittelyn aikana jäsen Laura Korpinen teki vastaehdotuksen, joka raukesi kannattamattomana. Korpinen jätti lautakunnan lausunnosta eriävän mielipiteen rauenneesta vastaehdotuksestaan ilmenevin perustein.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 24.10.2023 § 215

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi tarveselvityksen ja puolsi Malmin lastenkodin ja perhearvioinnin (Riihenkulman lastenkoti, ympärivuorokautinen perhearviointi ja vastaanottoperhetoiminta) hankesuunnitelmaa.

Koko hankkeen bruttoala on 3745 brm² ja huoneistoala on 3010 htm². Kiinteistöt toteutetaan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan omistukseen. Hanke sisältyy vuokra- ja osakeohjelmaan sekä on toimialan palveluverkon linjausten (sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 23.5.2023 § 97) mukainen.

Lisäksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Malmin lastenkodin ja perhearvioinnin (Riihenkulman lastenkoti, ympärivuorokautinen perhearviointi ja vastaanottoperhetoiminta) hankesuunnitelmasta:

"Hankekohtaiset tiedot

Riihenkulma 4 tontti on nykyisine rakennuksineen ollut lastensuojelun käytössä vuosikymmenten ajan. Rakennukset eivät palvele toiminnan nykyisiä vaatimuksia ja ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. Peruskorjaamalla nykyisiä rakennuksia ei voitaisi vastata toiminnallisiin tarpeisiin. Tontin käyttämätön rakennusoikeus mahdollistaa nykyistä laajemman toiminnan. Tontti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, ja soveltuu lastensuojelun toiminnoille ympäristönsäkin puolesta hyvin. Uudisrakentamishankkeen tiloihin on esteetön pääsy.

Hanke edellyttää Riihenkulma 4 tontilla olevien nykyisten rakennusten purkamisen sekä Riihenkulma 2 tontin lohkomisen sekä Riihenkulma 2 B tontilla olevan rakennuspaikan hyödyntämisen uudisrakentamiselle. Riihenkulma 2 tontilla olevaan koulurakennukseen ja sen toimintaan ei hankkeella ole vaikutuksia. Molemmat tontit omistaa Helsingin kaupunki. Tonttien Riihenkulma 4 ja Riihenkulma 2B välille toteutetaan kulku. Tontille 2B toteutetaan itsenäinen kulku tonttien pohjoispuolelta kulkevalta Riihenkulma-kadulta.

Uudisrakentamishankkeen ansiosta voidaan toistensa lähelle sijoittaa Riihenkulman lastenkoti, sisältäen kolme tällä hetkellä erillistä pienyksikköä, vastaanottoperhetoiminta sekä ympärivuorokautinen perhearviointi (1.1.2024 alkaen perhevastaanotto).

Uudisrakentamishankkeen myötä toistensa läheisyyteen sijoittuvat toiminnat saavat terveelliset, kestävät, pitkäaikaiset, tarkoituksenmukaiset ja nykyaikaiset tilat toimintansa toteuttamiseksi. Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota nuorten ja työntekijöiden turvallisuuteen sekä kodinomaisuuteen ja kestävyyteen. Useamman lastensuojelun toiminnan sijoittaminen toistensa välittömään läheisyyteen mahdollistaa synergiaa tilojen käytön osalta sekä lisää turvallisuutta toimintoja toteutettaessa.

Hanke mahdollistaa lastenkotitoiminnan ja perhearvioinnin paikkamäärän lisäämisen, johon on perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan päätös.

Riihenkulma 4 tontille sijoittuu lastenkotitoiminnan yksikerroksiset osastorakennukset, joissa kaksi osastoa toimii parina. Osastoparit ovat suunniteltu paritalomaisiksi ratkaisuiksi omine asuintiloineen ja asuntopihoineen. Lastenkotitoiminnan välittömään läheisyyteen toteutetaan itsenäistymiseen tähtäävien taitojen harjoittelemiseen tarkoitetut itsenäistävän osastohoidon tilat kahdelle nuorelle. Tontille Riihenkulma 4 sijoittuu kaksikerroksinen päärakennus, jossa on osittain tiloja kaikkien toimintojen yhteiseen käyttöön, kuten esimerkiksi korkea monitoimitila liikunnallisiin ja toiminnallisiin tarkoituksiin sekä kaikkia toimintoja palveleva laitoskeittiö ja henkilökunnan ruokailutilat.

Uudisrakentamisen myötä ympärivuorokautinen perhearviointi tulee toimimaan tontilla 2B samassa kaksikerroksisessa rakennuksessa vastaanottoperhetoiminnan kanssa.

Toimintojen edellyttämälle taustatyölle suunnitellut tilat ovat strategian mukaisia monitiloja, joissa vakanssimäärän muutokset voidaan huomioida. Lastenkotitoiminnan osastotiloissa on kiinnitetty huomiota käyttöjoustoon siten, että huoneita on otettavissa eri käyttötarkoituksiin ilman muutostöitä joko väli- tai pitkäaikaisesti.

Riihenkulma 4 tontilla toimiville toiminnoille tarvitaan väistötilat. Riihenkulman pienyksikkö ja lastenkodin hallinto väistävät keväällä 2024 osoitteeseen Niittaajankuja 2, jossa tällä hetkellä toimii Helsingin lastensuojelun nuorten vastaanoton kaksi osastoa. Niittaajankuja 2 tilat tyhjenevät keväällä 2024 nuorten vastaanoton muuttaessa uusiin tiloihin Krämertintielle. Vastaanottoperhetoiminnan väistötilojen järjestämistä selvitetään.

Uudisrakentamishankkeen myötä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala luopuu seuraavista kohteista:

- Tilanhoitajankaari 3 D 63 ja 64

- Jäkäläpolku 6

- Riihenkulma 4, A, B ja C (hankkeen myötä purettavat vanhat rakennukset).

Hankkeen arvioidut rakennuskustannukset ovat noin 20 840 000 euroa.

Hankkeen toteutussuunnittelu ajoittuu syyskuun 2023 ja kesäkuun 2024 väliselle ajalle. Rakentamisen valmistelu toteutuu vuoden 2024 heinäkuun ja syyskuun välillä. Rakentaminen ja käyttöönotto tapahtuu lokakuun 2024 ja maaliskuun 2026 välisenä aikana.

Hankkeeseen sisältyvät toiminnat

Riihenkulman lastenkoti tarjoaa pitkäaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa helsinkiläisille huostaanotetuille 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on vakavaa oireilua. Lastenkoti toimii tällä hetkellä kolmessa erillisessä sijainnissa, jotka tarjoavat paikan yhteensä 24 lapselle. Uudisrakentamishankkeen myötä Helsingin oman lastenkotitoiminnan paikkamäärä kasvaa kuudella paikalla. Riihenkulman lastenkodin tuottamalle lastenkotipalvelulle on runsaasti kysyntää. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten sijaishuollon järjestäminen on välttämätöntä ja perustuu lastensuojelulakiin.

Ympärivuorokautinen perhearviointi (1.1.2024 alkaen perhevastaanotto) on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi. Palvelu on laitosmuotoista arviointia pienten lasten perheille sellaisessa tilanteessa, kun arviointia ei voida toteuttaa kotona. Palvelun kesto on lyhytaikainen ja toiminta on ympärivuorokautista. Palvelun kohderyhmänä on sijoitustilanteessa oleva pikkulapsiperhe.

Vastaanottoperhetoiminnalla varmistetaan perhehoidon ensisijaisuus kiireellisissä sijoitustilanteissa. Perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto.

Rakennuksia koskevat tiedot

Rakennukset ovat valuharkkorunkoisia ja ala-, väli- sekä yläpohjat koostuvat ontelolaatastoista. Julkisivut ovat puuverhoillut, ja vesikatto on konesaumattua peltiä. Niissä rakennusosissa, joita ääneneristävyyden vaatimukset eivät suoraan koske, käytetään puuta. Valtaosa rakennuksista toteutetaan paalujen varaan. Huomiota kiinnitetään sisäilman laatuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen ja esteettömyyteen. Toimintojen erityiset turvallisuustarpeet on rakenteellisten ratkaisujen lisäksi huomioitu rajaamalla eri käyttötarkoituksiin liittyvät tilat toisistaan kulunvalvonnalla. Tietoteknisissä asennuksissa otetaan huomioon kaikkien kolmen toiminnan tarpeet. Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, energiatehokasta ja helposti huollettavaa rakennusta. Käytettävät rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varusteet ovat kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.

Vuokrakustannukset ja irtaimen hankintojen kustannukset toimialalle

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle arvioidut vuokrakustannukset ovat seuraavat:

  • 33,69 euroa/htm²/kuukausi
  • 101 398 euroa/kuukausi
  • 1 216 778 euroa/vuosi.

Toiminnan vaatimiin irtokalusteisiin, urakkaan kuulumattomiin laitteisiin ja muuhun irtaimistoon on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala varannut yhteensä 750 000 euroa vuodelle 2026. Kustannukset eivät sisällä tietohallinnon hankintoja.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Esitän, että lausuntoehdotuksen sisältö olisi seuraava:

Lausuntoehdotus
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei puolla Malmin lastenkodin ja perhearvioinnin (Riihenkulman lastenkoti, ympärivuorokautinen perhearviointi ja vastaanottoperhetoiminta) hankesuunnitelmaa. Tilanteessa, jossa sotepe-toimiala joutuu etsimään säästöjä, ei ole syytä kasvattaa sotepe-menoja uudisrakentamisesta aiheutuvilla lisävuokrakuluilla. Päinvastoin nykyisten tilojen vuokraa pitäisi neuvotella kaupungin kanssa alaspäin, jos rakennusten arvo on alentunut.

Jäsen Laura Korpisen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Jäsen Laura Korpinen jätti sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunnosta eriävän mielipiteen rauenneesta vastaehdotuksestaan ilmenevin perustein.

03.10.2023 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Piia Vanhatalo, suunnittelija, puhelin: 310 28529

piia.vanhatalo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.08.2023 § 77

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle osoitteisiin Riihenkulma 4 ja 2b toteutettavan Malmin lastenkodin ja perhearvioinnin korvaavan uudisrakennuksen 27.6.2023 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäishinta arvonlisäverottomana on 20 840 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa ja laajuus noin 3 745 brm² ehdolla, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Samalla rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Juha Aaltonen.
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi
Close

This decision was published on 01.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi