Hankerahoitus, Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen 2012-2020 lisärahoitus ja hankkeen loppuunsaattaminen, Stadion-säätiö

HEL 2020-014449
More recent handlings
Case 4. / 180 §

V 31.3.2021, Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamisessa 37 936 500 eurolla siten, että kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 130,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 168 436 500 euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio osallistuu Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Taustaa

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja.

Olympiastadion valmistui vuonna 1938 ja se on suojeltu silloisen rakennussuojelulain nojalla vuonna 2006.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 hyväksyä Suomen valtion kanssa solmittavan sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa. Yhteistyösopimuksen mukaan osapuolet sitoutuvat rahoittamaan perusparannushankkeen hyväksyttävät ja todelliset arvonlisäverottomat kustannukset yhtä suurin osuuksin. Samalla kaupunginvaltuusto päätti myöntää Stadion-säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 5,9 miljoonan euron suuruisen lainan Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamiseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 386 myöntää urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Stadion-säätiölle 1,5 miljoonan euron suuruisen lainan Olympiastadionin perusparantamiseen. Kaupunginvaltuuston myöntämä laina sisälsi 0,5 miljoonan euron suuruisen osuuden perusparannushankkeen suunnittelukustannusten rahoittamiseen tarkoitettua lainaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.2.2015, § 47 hyväksyä Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen Suomen valtion kanssa solmittavan lisäyksen, jonka mukaan kaupungin rahoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensä enintään 104,5 miljoonaa euroa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti osaltaan hyväksyä Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen 3.11.2014 päivätyn hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017, § 8 hyväksyä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamisessa 26 miljoonalla eurolla siten, että kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 104,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 130,5 miljoonaa euroa.

Valtio on tehnyt vastaavasti omalta osaltaan päätökset enintään 130,5 miljoonan euron rahoitusosuudesta.

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymässä vuoden 2021 talousarviossa todetaan, että kaupunki varautuu jatkossa osallistumaan Olympiastadionin peruskorjaukseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän Suomen valtion kanssa solmitun sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteistyöstä Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisesta mukaisesti.

Stadion-säätiön anomus perusparannuksen lisärahoittamiseksi

Stadion-säätiö on lähettänyt kaupungille ja valtiolle 17.12.2020 päivätyn hakemuksen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen lisärahoittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Hakemuksen mukaan Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen rakentaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että rakennuttaja on pystynyt arvioimaan hankkeen loppukustannuksen. Hankkeen kustannusten kehittymisen perusteella 261 miljoonan euron rahoitus ei riittänyt hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen.

Stadion-säätiö esittää, että Suomen valtio ja Helsingin kaupunki päättävät toteuttaa Olympiastadionin perusparannuksen ja uudistamisen hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta, mikä tarkoittaa hankesuunnitelman mukaisten 331 844 000 euron kustannusten rahoittamista yhteisesti.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös 26.11.2019 ja Helsingin kaupunginhallituksen päätös 9.12.2019 merkitsivät sitä, että sekä valtio että kaupunki tulevat Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen osalta pitämään hankkeen loppuun saakka kiinni niistä sopimus- ja rahoitusvelvoitteista sekä periaatteista, joista on sovittu valtion, Helsingin kaupungin ja Stadion-säätiön välillä 13.3.2013 allekirjoitetussa sopimuksessa.

Koska hanke oli 26.11.2019 kesken eikä lopullisesta kokonaiskustannuksesta ollut täyttä varmuutta, valtio ei pitänyt tuolloin mahdollisena osoittaa hankkeelle talousarviossa lisärahoitusta eikä myöskään myöntää hankkeelle lisää valtionavustusta, vaan näihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä vasta nyt, kun hanke on valmis ja sen kokonaiskustannukset ovat tiedossa ja kun hankkeen loppuselvitys on saatu ja tarkastettu. Valtio hyväksyi 26.11.2019 omalta osaltaan myös turvaporttien ja tornin sisäpuolen kunnostuksen toteuttamisen osana hanketta.

Helsingin kaupunginhallitus päätti puolestaan 9.12.2019 todeta, että se tulee esittämään kaupunginvaltuustolle Stadion-säätiön rahoitusosuuksien korottamista koskevan hakemuksen perusteella kaupungin rahoitusosuuden korottamista Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeessa. Korotusta tullaan esittämään hankkeen valmistumisen jälkeen niin, että kaupungin lopullinen kustannusosuus hankkeesta on puolet sen hyväksyttävistä ja todellisista arvonlisäverottomista kustannuksista valtion osuuden ollessa loput kustannuksista.

Lisäksi Stadion-säätiö esittää Suomen valtiolle ja Helsingin kaupungille, että valmistumisen jälkeiset ns. muut hankesuunnitelmaan kuuluvat, yhdessä hyväksytyt kustannukset yhteensä 5 029 000 euroa (sisältäen: tornin sisäpuolen korjaus 216 000 euroa, turvaporttien hankinta perustustöineen 800 000 euroa, Caverion Suomi Oy:n hyvitysmaksu 513 120 euroa sekä vastaanoton jälkeiset, pakolliset muutostyöt 3 500 000 euroa) rahoitetaan 13.3.2013 valtion, Helsingin kaupungin ja Stadion-säätiön välillä allekirjoitetun sopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Yhteensä hankkeen lopullinen kustannus on 336 873 000 euroa, jolloin lisärahoitustarve rahoittajilta on yhteensä 75 873 000 euroa. Kaupungin osuus lisärahoitustarpeesta on solmittujen sopimusten perusteella puolet eli 37 936 500 euroa ja osuus koko hankkeen rahoituksesta yhteensä 168 436 500 euroa. Valtion osuus hankkeen rahoituksesta on yhtä suuri.

Lisärahoitusanomuksen liitteessä on kuvattu uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannusten nousun syitä. Niistä keskeisimpiä ovat olleet rakennusteknisen projektinjohtourakan tavoitehinnan muutokset.

Kaupungin rahoitusosuuden kattaminen

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 myöntää Stadion-säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 5,9 miljoonan euron suuruisen lainan Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamiseen. Lisäksi kaupungin rahoitusosuuteen hankkeessa luettiin aiemmin myönnetty 0,5 miljoonan euron rahoitus.

Kaupunginvaltuuston 11.2.2015 tekemän päätöksen perustelujen mukaan kaupungin rahoitusosuus on tarkoituksenmukaista kattaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Stadion-säätiölle myönnettävällä lainalla, jonka lyhennykset alkavat vasta perusparannushankkeen valmistumisen jälkeen. Säätiölle maksetaan vuotuista laitos- ja säätiöavustusta, josta osa osoitetaan rahaston varoista myönnetyn lainan korkojen ja lyhennysten maksamiseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015, § 276 myöntää Stadion-säätiölle Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishankkeen suunnittelu- ja rakennuttamistöihin 6,3 miljoonan euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista.

Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt Stadion-säätiölle hanketta varten myönnettävistä lainoista 11.4.2018, 78 (90 miljoonaa euroa) sekä 5.8.2019, § 498 (25,5 miljoonaa euroa).

Edellä mainittujen kaupunginvaltuuston lainapäätösten perusteella kaupunki on tähän mennessä myöntänyt 130,5 miljoonan euron rahoitusosuudestaan lainoina Stadion-säätiölle yhteensä 128,2 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen lainojen lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt 19.12.2016 (768 500 euroa), 11.12.2017 (764 500 euroa) ja 19.11.2018 (759 000 euroa) yhteensä 2,3 miljoonan euron suuruisten sijoitusten tekemisestä Stadion-säätiön perusparannusrahastoon. Sijoitukset ovat osa kaupungin rahoitusosuutta hankkeessa.

Lisäksi kaupunki on myöntänyt Stadion-säätiölle yhteensä 70 miljoonan euron suuruisen konsernitililimiitin perusparannushankkeeseen liittyen hankkeen suunnitellun mukaisen etenemisen varmistamiseksi. Konsernitililimiitin myöntäminen ei vaikuta kaupungin rahoitusosuuteen perusparannushankkeessa.

Kaupunki on edellä mainituin tavoin kattanut kokonaan 130,5 miljoonan euron suuruisen rahoitusosuutensa perusparannushankkeesta Stadion-säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista myönnetyin lainoin ja säätiön perusparannusrahastoon tehdyin pääomasuorituksin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on maksanut hankkeelle avustuksia 108 335 400 euroa. Suomen Valtion ja kaupungin välillä allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti kaupunki osoittaa väliaikaista rahoitusta valtion vuosina 2020-2027 avustuksina maksettavaa jäljellä olevaa rahoitusosuutta vastaavan 22 164 600 euron määrän. Stadion-säätiö sr haki kaupungilta 7.10.2019 päivätyllä lainahakemuksella 22 164 600 euron suuruista määräaikaista lainarahoitusta, jonka myöntämisestä kaupunginhallitus päätti 4.11.2019.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.12.2019 myöntää Stadion-säätiölle 8 miljoonan euron suuruisen lainan säätiön vastuulle kuuluvien kalusto- ja varustehankintojen väliaikaiseksi rahoittamiseksi.

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä 17.6.2020, § 170 siirtää Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 60 miljoonaa euroa.

Kaupungin korotettuun rahoitusosuuteen perustuvat tulevat Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnettävät lainat tuodaan myöhemmin erikseen päätettäväksi.

Rahoitusosuuksien korottamista koskeva sopimuslisäys

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, valtion kanssa neuvotellaan tarvittaessa rahoitusosuuksien korottamista koskevan uuden lisäyksen tekemisestä 13.3.2013 allekirjoitettuun sopimukseen Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa.

Jos sopimuslisäys arvioidaan molempien osapuolien toimesta edelleen tarpeelliseksi ottaen huomioon hankkeen valmistuminen, lisäyksellä sovitaan kaupungin ja valtion vastattavaksi tulevien Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen toteuttamiskustannusten enimmäismäärän korottamisesta kaupunginvaltuuston ja valtion päätösten mukaisesti. Muilta osin sopimuslisäyksellä ei muuteta alkuperäistä sopimusta tai siihen aiemmin tehtyä lisäystä. Vastaava lisäys tehtiin syyskuussa 2017 hankkeen aiemman lisärahoituspäätöksen perusteella.

Jos sopimuslisäys on valtion kanssa käytävien keskustelujen perusteella perusteltua tehdä, tuodaan se erikseen myöhemmin kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus toteaa, että Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushanke on ollut perusteltua toteuttaa alkuperäisen hankesuunnitelman pohjalta, jotta Olympiastadion pystyisi täyttämään parhaalla mahdollisella tavalla suuren yleisön, tapahtumajärjestäjien, suurtapahtumien, kaupunkilaisten ja vierailijoiden tarpeita. Hankesuunnitelman mukainen Olympiastadion on suunniteltu toiminnallisesti korkeatasoiseksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, joka vastaa tulevien vuosikymmenten tarpeita.

Suomen oloissa ainutlaatuisen mittava ja vaativa peruskorjaushanke on saatu takuuaikaisia korjauksia ym. lukuun ottamatta päätökseen ja uudistettu Olympiastadion on otettu käyttöön. Kaupungin tulee tehdä valtion kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti tarvittavat päätökset hankkeen kokonaiskustannusten rahoittamisesta puoliksi valtion kanssa.

Close

This decision was published on 23.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi