Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asiakkuusjohtajan virka, työavain KYMP-03-55-20

HEL 2020-014526
More recent handlings
Case 16. / 233 §

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtajan virkaan ottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus otti hallintotieteiden lisensiaatti Mari Randellin asiakkuusjohtajan virkaan 8 177 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että asiakkuusjohtajan virkaa on 25.11.2020 alkaen hoitanut määräaikaisesti kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Mirka Saarholma.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Asiakkuusjohtajan virka

Kaupunginhallitus on 23.11.2020, § 820 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtajan virasta 1.4.2021 lukien ja kehottanut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Asiakkuusjohtajan virka oli julkisesti haettavana 17.12.2020 - 7.1.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Oikotiellä, Monsterissa, Duunitorilla, Helsingin Sanomissa 20.12.2020, Helsingin kaupungin LinkedInissä, Helsinkirekryn Facebookissa sekä kaupunkiympäristön toimialan Twitterissä ja Facebookissa.

Kaupungin hallintosäännön 4 luvun 6 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus tuottaa kaupunkiympäristön palveluja. Kaupungin hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 7 momentin mukaan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuutta johtaa asiakkuusjohtaja. Asiakkuusjohtajan tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1§:n 10 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöjä systemaattisesta asiakkuuksien johtamisesta, asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta. Tehtävässä menestyäkseen valittavan tulee olla tottunut muutosjohtaja, joka pystyy hahmottamaan monitahoista toimintakenttää sekä toimimaan ratkaisukeskeisesti ja linjakkaasti. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että haettavalle asiakkuusjohtajalle julkiset esiintymiset ovat luontevia ja hän on myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja. Hakuilmoituksessa todettiin myös, että tehtävässä tarvitaan erinomaisia henkilöstöjohtamisen taitoja, valmentavaa otetta sekä taitavaa vuorovaikuttamista. Lisäksi eduksi katsotaan aiempi kokemus julkishallinnon kentältä.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 32 henkilöä. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 11. - 14.1.2021. Videohaastatteluun kutsuttiin 13 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta sopivaa johtamiskokemusta sekä kokemusta systemaattisesta asiakkuuksien johtamisesta. Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat toimialajohtaja Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen, henkilöstöpäällikkö Anne Lappalainen sekä rekrytointikonsultti Minna Kemppainen kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.

Videohaastattelun pohjalta ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin neljä hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää henkilöstö- ja muutosjohtamisen kokemusta sekä näkemyksellisyyttä toimintakulttuurin muuttamisessa asiakaslähtöisemmäksi. Hakijoita haastattelivat 22.1. ja 25.1.2021 toimialajohtaja Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen, henkilöstöpäällikkö Anne Lappalainen sekä rekrytointikonsultti Minna Kemppainen.

**********

**********

**********

**********

Mari Randell on suorittanut Tampereen yliopistossa hallintotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 1996 ja hallintotieteiden lisensiaatin tutkinnon vuonna 1998. Hän on toiminut vuodesta 2011 alkaen asunto-ohjelmapäällikkönä Helsingin kaupunginkansliassa vastaten strategisen asuntopolitiikan kokonaiskoordinaatiosta sekä alueellisesta että valtakunnallisesta yhteistyöstä. Tätä ennen hän on työskennellyt Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksessa erityissuunnittelijana ja suunnittelijana, Helsingin kaupungin kiinteistövirastossa suunnittelijana, Sosiaalitaito Oy:ssä suunnittelijana sekä opetus- ja tutkimustehtävissä eri työnantajilla.

Randellilla on vahva julkisen sektorin ja toimintaympäristön tuntemus. Hän on työskennellyt pitkään asuntopolitiikan ja asumisen parissa Helsingin kaupungilla. Hän johtaa asumisen yksikköä ja toimii laajasti yhteistyössä kaupungin sisällä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Hänen johtamiskokemuksessaan painottuu verkostojohtaminen, sillä hän on johtanut useita projekteja ja hankkeita. Esihenkilökokemusta hakijalla on yhteensä noin yhdeksän vuotta. Perinteisen esihenkilötyön lisäksi hän on toiminut useiden työryhmien puheenjohtajana sekä kaupungin eri asuntoyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä. Randell on verkostoitunut hyvin maankäytön, asumisen ja liikenteen keskeisten toimijoiden kanssa niin pääkaupunkiseudun kuntien, Helsingin seudun kuntien kuin suurimpien kaupunkien edustajien kanssa ja hän on kokenut esiintyjä eri foorumeilla.

**********

**********

Kaikilla neljällä haastatelluilla oli hyvää kokemusta henkilöstö- ja muutosjohtamisesta sekä näkemyksellisyyttä toimintakulttuurin muuttamisesta asiakaslähtöisemmäksi. Verrattuna ********** nähtiin haastatteluvastausten perusteella olevan parhaimmat valmiudet ja kyvyt sekä näkemyksellisyyttä ja toimeenpanokykyä johtaa strategisesti isoa palvelukokonaisuutta. He vastasivat laajimmin ja monipuolisimmin strategian toimeenpanoon liittyviin kysymyksiin, joissa kysyttiin hakijoiden näkemystä siihen, miten he asiakkuusjohtajan roolissa varmistaisivat, että palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden toiminnot menevät strategian kannalta oikeaan suuntaan ja asetettuihin tavoitteisiin päästään. Näin ollen henkilöarviointeihin kutsuttiin haastattelujen jälkeen hakijat ********** ja Mari Randell. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 1.-12.2.2021.

Toiseen haastatteluun 19.2.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kaksi hakijaa, ********** ja Mari Randell. Heitä haastattelivat kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, toimialajohtaja Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen, brändiyksikön päällikkö Sanna Forsström ja rekrytointikonsultti Minna Kemppainen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys

Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen viran täyttämisestä 16.3.2021, § 121. Esitys on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Lautakunta katsoo, että Mari Randell täyttää parhaiten asiakkuusjohtajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset ja esittää häntä valittavaksi virkaan.

Arviointi

Asiakkuusjohtaja johtaa kaupunkiympäristön palvelut ja luvat -palvelukokonaisuutta ja vastaa sen strategisesta ohjauksesta sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittämisestä ja ylläpidosta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen kaupungin ja toimialan yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Virkaan valittavalta odotetaan kokemusta systemaattisesta asiakkuusjohtamisesta ja asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämisestä. Valittavalla henkilöllä tulisi olla kokemusta esihenkilötyöstä ja erinomaiset henkilöstöjohtamisen taidot, valmentava johtamisote sekä kyky rakentaa sisäisiä ja ulkoisia yhteistyöverkostoja. Lisäksi hänen tulisi olla tottunut muutosjohtaja, luonteva esiintyjä ja hänellä tulisi olla kyky taitavaan vuorovaikuttamiseen. Valittavalla tulee olla kyky hahmottaa monitahoista toimintakenttää ja toimia ratkaisukeskeisesti ja linjakkaasti. Tehtävässä katsotaan eduksi julkishallinnon kokemus.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, ********** ja Mari Randellin välillä.

Asiakkuusjohtajan tehtävänä on johtaa palvelukokonaisuutta sekä toimialaa entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Siksi on erityisen tärkeää, että valittavalla henkilöllä on kykyä ja halua johtaa toimintakulttuurin muutosta asiakaslähtöisemmäksi. Haastatteluvastausten perusteella molemmilla kärkihakijoilla on laajaa ja monipuolista kykyä kehittää toimintakulttuuria asiakaslähtöisemmäksi. Kuitenkin Randellilla vankkaan osaamiseen yhdistyvä toimintaympäristön tuntemus antoi ********** vakuuttavamman kuvan hänen kyvystään saavuttaa vaadittuja tuloksia toimintakulttuurin muuttamisessa. Erityisesti tämä tuli esiin, kun kysyimme hakijoilta, minkälaisia asioita he haluaisivat saavuttaa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Tällöin Randellin näkemykset olivat hyvin asiantuntevia ja konkreettisia, mutta silti johtajan rooliin vaadittavalla strategisella tasolla. Lisäksi vahva motivaatio, jota Randell on tuonut esille rekrytointiprosessin aikana, nähtiin edistävän voimakkaasti tehtävässä onnistumista ja siihen sitoutumista. Häntä motivoi erityisesti asiakkuusrajapinnan parantaminen.

Valittavan asiakkuusjohtajan tulee olla kokenut muutosjohtaja. ********** on vahvaa kokemusta ja näyttöjä muutosjohtamisesta. Hänellä on erityisesti näyttöjä ison muutoksen onnistuneesta läpiviennistä suuren organisaation asiakaspalvelussa. Myös Randellilla on aikaisempaa näyttöä strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta.

Molemmilla hakijoilla on kokemusta johtotehtävistä usean vuoden ajalta. ********** johtamiskokemuksessa painottuu linjajohtaminen ja operatiivinen johtaminen. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille olevansa liiketoiminnan johtaja, jolla on vahva kehitysorientaatio. Randellin johtamiskokemuksessa painottuu verkostojen johtaminen, sillä hän on johtanut erilaisia hankkeita ja projekteja. Verkostojen ja projektien johtamisessa korostuu osallistamisen, sitouttamisen, yhteistyön ja jaettujen tavoitteiden merkitys, mikä tulee olemaan tärkeässä roolissa myös asiakkuusjohtajan tehtävässä.

Viran täyttämisessä painotettiin myös hakijan kykyä hahmottaa monitahoista toimintakenttää ja toimia ratkaisukeskeisesti ja linjakkaasti johtamistehtävässä. Molemmilla hakijoilla on valmiuksia hahmottaa monitahoista toimintakenttää sekä toimia ratkaisukeskeisesti ja linjakkaasti. Rekrytointiprosessin aikana on käynyt ilmi, että ********** on helppo jäsentää toimintaympäristöä, mikä mahdollistaa tehokkaan suunnittelun ja priorisoinnin. Hän pystyy keräämään informaatiota tehokkaasti, yksityiskohtaisesti ja asioihin pureutuen. Hänellä on myös työhistoriansa kautta kokemusta erilaisissa toimintaympäristöissä toimimisesta sekä uusien toimintaympäristöjen haltuun ottamisesta. Randellille haettavan tehtävän toimintakenttä on tutumpi, sillä hän on työskennellyt pitkään Helsingin kaupungilla. Rekrytointiprosessin aikana on myös käynyt ilmi, että hän pystyy keräämään informaatiota itselleen vieraassa toimintaympäristössä monipuolisesti, laaja-alaisesti ja joustavasti. Hän pystyy hyödyntämään keräämäänsä tietoa tehokkaasti ja tekemään sen pohjalta selkeitä päätöksiä ja ratkaisuja. Molemmilla hakijoilla on näyttöä ratkaisukeskeisestä ja linjakkaasta toiminnasta aiempien tehtäviensä kautta.

Asiakkuusjohtajan tehtävässä tarvitaan erinomaisia henkilöstöjohtamisen taitoja, valmentavaa otetta sekä taitavaa vuorovaikuttamista. ********** on tuonut rekrytointiprosessin aikana esille, että pitää tärkeänä työntekijöiden osallistamista ja aktivoimista ratkaisujen löytämiseksi. Hän korostaa yhdenmukaisia perusteltuja tavoitteita, avointa dialogia ja suoriutumisen johtamista. Hänellä on kokemusta valmentavasta johtamisesta ja hän on tottunut sparraamaan työntekijöitään. Hän on johtanut hyvin erilaisissa rooleissa toimivia työntekijöitä. Vuorovaikutustasolla hänestä välittyy asiallinen, miellyttävä ja ystävällinen kuva. Randell on tuonut rekrytointiprosessin aikana esille, että hän panostaa esihenkilötyössään luottamuksen rakentamiseen ja avoimuuteen. Lisäksi hän pitää tärkeänä työhyvinvoinnin seuraamista ja epäkohtiin puuttumista. Hän näkee valmentavan johtamisen asiantuntijoiden arvostamisena sekä pitää tärkeänä, että tehtävät projektoidaan mielekkäällä tavalla. Vuorovaikutustasolla hänestä välittyy luonteva, ystävällinen ja ulospäinsuuntautuvan oloinen kuva. Voidaan siis katsoa, että molemmat hakijat täyttävät näiltä osin menestymisen edellytykset asiakkuusjohtajan tehtävässä.

Haettavalle asiakkuusjohtajalle julkiset esiintymiset ovat luontevia ja hän on myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja. ********** on rekrytointiprosessin aikana osoittanut olevansa kokenut ja luonteva esiintyjä. Hän ilmaisee asiansa selkeällä, ytimekkäällä ja perustelukykyisellä, vakuuttavallakin tavalla. Hän on verkostoitunut niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänen työtaustansa on kansainvälisissä yrityksissä, viimeksi Kemiran palveluksessa, missä hän on toiminut EMEA-alueen osalta operointiliiketoiminnan liiketoimintaomistajana ja tehnyt yhteistyötä globaalissa verkostossa. Myös Randell on osoittanut rekrytointiprosessin aikana olevansa kokenut ja luonteva esiintyjä. Vuorovaikutuksessa hän on luonteva, ystävällinen ja ulospäinsuuntautuvan oloinen. Hänen nykyinen työtehtävänsä edellyttää aktiivista yhteistyötä median kanssa ja hänellä on ollut useita julkisia esiintymisiä niin puheiden ja esitysten muodossa kuin erilaisten tilaisuuksien puheenjohtajana toimimisen kautta. Hän on myös esitellyt asioita kaupunginhallituksessa, lautakunnissa sekä ollut kuultavana eduskunnassa kaupungin edustajana. Hänen verkostoitumiseensa liittyen voidaan todeta, että hän on hyvin verkostoitunut maankäytön, asumisen ja liikenteen keskeisten toimijoiden kanssa niin pääkaupunkiseudun kuntien, Helsingin seudun kuntien kuin suurimpien kaupunkien edustajien kanssa. Lisäksi hän on perehtynyt useiden eurooppalaisten kaupunkien asuntotilanteeseen niin kirjallisuuden, asiantuntijayhteistyön kuin opintomatkojen kautta.

Lisäksi viran hoitamisessa katsottiin eduksi aikaisempi julkishallinnon kokemus. Randellilla on kärkihakijoista vahvin julkisen sektorin ja toimintaympäristön tuntemus, sillä hän on työskennellyt pitkään asuntopolitiikan ja asumisen parissa Helsingin kaupungilla. Hän tuntee siten hyvin tehtävän vastuualueen, haasteet ja yhteistyökumppanit, mutta myös laajemmin kaupungin toimintaympäristön ja menestystekijät. Asiakkuuksien johtamisesta ja asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan on syvällinen ja pitkäaikainen kokemus Helsingin kaupungin asuntotuotantoprosessista sekä erityisesti asunnonvälitysprosessien ja asuntoyhtiöiden asiakkuuksien ja palveluprosessien kehittämisestä.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä lautakunnan esitykseen perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Mari Randellilla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva motivaatio ja kyky kehittää toimintakulttuuria asiakaslähtöisemmäksi sekä vankka kokemus verkostojen johtamisesta, jossa korostuu asiakkuusjohtajankin tehtävässä vaadittava kyky osallistaa, sitouttaa ja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Lisäksi Randellin eduksi katsotaan hänen vahva julkisen sektorin ja toimintaympäristön tuntemuksensa.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa luottamushenkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 121

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että asiakkuusjohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden lisensiaatti Mari Randell 8 177 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anne Lappalainen, Henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen@hel.fi
Close

This decision was published on 12.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen@hel.fi

Attachments

1. Hakijalista KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
3. Hakemukset KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.