Informaatio, metron kapasiteettihankkeen yleissuunnitelma

HEL 2021-000045
More recent handlings
Case 4. / 4 §

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) keväällä 2018 tekemien ja kesällä 2020 päivittämien liikenne-ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun maankäytön kehittyessä tulee metron matkustajamäärä ylittämään sen kapasiteetin seuraavan vuosikymmenen aikana. Liikenneliikelaitos (HKL), HSL, Länsimetro Oy ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamiseksi.

Yhteistyön pohjalta laaditussa joulukuussa valmistuneessa metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmassa kootaan yhteen tärkeimmät toimenpiteet kapasiteetin kehittämiseksi niin, että kasvavia matkustajamääriä voidaan palvella. Suunnitteluhetkellä koronaviruspandemia on asettanut haasteita arvioida tulevaa kapasiteettitarvetta aiheuttaen epävarmuutta kasvun vauhdista, mahdollisista muutoksista kysynnässä etätyön lisäännyttyä (ainakin toistaiseksi) ja muista mahdollisista muutoksista matkustuskäytännöissä. On epäselvää, mitkä näistä muutoksista ovat väliaikaisia ja mitkä näistä saattavat vakiintua tulevaisuuden käytännöiksi. Niin valmistuneessa yleissuunnitelmassa kuin myös jatkovalmisteluvaiheissa pyritään huomioimaan matkustajamääriin liittyvät epävarmuustekijät.

Yleissuunnitelma tunnistaa ja kuvaa metron kapasiteetin ja luotettavuuden nostamiseksi useita menetelmiä, joita voidaan toteuttaa erillisinä projekteina. Näistä merkittävin on metron liikenteenohjausjärjestelmän kehittäminen asteittain, niin että vuoroväliä voidaan lyhentää vastaamaan matkustajamäärien kasvua. Yleissuunnitelmassa on alustava toteutuspolku vuosille 2021–2035.

Kullekin erilliselle projektille tullaan laatimaan oma hankesuunnitelma, joka täsmentää sen kustannusarvion ja aikataulun. Liikenteenohjausjärjestelmän uusinnan hankesuunnitelma pyritään laatimaan vuoden 2021 aikana, ja siinä otetaan huomioon HSL:n kevään 2021 aikana laatimat uudet matkustajaennusteet.

Asian aiempi käsittely

HKL:n johtokunta merkitsi 10.10.2019, 159 §, tiedoksi saamansa selvityksen koskien metron kapasiteetin lisäämisestä.

Close

This decision was published on 22.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Ask for more info

Heikki Viika, hankejohtaja, puhelin: 09 310 27628

heikki.viika@hel.fi