Hankinta, LM2-asetinlaitteet, hankinnan korottaminen, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-000053
More recent handlings
Case 3. / 3 §

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti ja Sammalvuoren varikon liikenteenohjausjärjestelmän lisä- ja muutostyövaltuuden muuttaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Mipro Oy:ltä länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuuden asetinlaite- ja ATS-järjestelmän laajentamisen ja matkustajainformaatiojärjestelmän toimittamiseen (sopimusnumero 4600002766) liittyviä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 1.000.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan aiemmin päätetyn lisäksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Metroradan liikenteenohjaus Matinkylästä itään on toteutettu vuosien 2017-2019 aikana käyttöönotetuilla Mipro Oy:n asetinlaitteilla ja ATS-järjestelmällä. Sama teknologiaratkaisu on tilattu myös länsimetron laajennukseen Matinkylästä Kivenlahteen ja Sammalvuoren varikolle HKL:n johtokunnan päätöksellä 197 §, 24.11.2015.

Länsimetron jatkeen suunnittelussa on todettu tarve muokata hankkeen vaatimuksia ja sen seurauksena tilata muun muassa seuraavia lisä- ja muutostöitä:

 • Sammalvuoren liityntä
 • Tärinävaimennus laitekaapeille
 • Matinkylän rajapinta
 • Testikulkutie
 • Kaapelien paloturvallisuusstandardin muutos
 • Sammalvuoren varikon hätäkahvat
 • Sammalvuoren varikon olosuhdeovet
 • Nopeustieto nopeudenvalvonnasta valvomoon
 • Aikataulun siirto
 • S-silmukoiden vahvistus
 • Hätäkahvojen asennus
 • Huoltotasojen rakenne
 • Opastinmastot

Liittyvät päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 24.3.2015, 62 §, HKL:n tilaamaan länsimetron (Ruoholahti – Matinkylä) asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän Mipro Oy:ltä yhteensä enintään 18.404.487,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja lisäksi tarjouskilpailun option Q1 mukaisen länsimetron (Ruoholahti – Matinkylä) matkustajainformaatiojärjestelmän 1.268.352,00 eurolla (alv 0 %).

HKL:n johtokunta oikeutti 24.11.2015, 197 §, HKL:n tilaamaan hankintaan sisällytettyjen optioiden perusteella Mipro Oy:ltä sekä kantametron että LM2:n asetinlaitteet, ATS-järjestelmät ja matkustajainformaatiojärjestelmät niin, että

 • kantametron asetinlaitteen, ATS-järjestelmän ja matkustajainformaatiojärjestelmän kokonaishinta on 14.352.799 euroa (alv 0 %)
 • LM2:n asetinlaitteen, ATS-järjestelmän ja matkustajainformaatiojärjestelmän kokonaishinta on 11.123.858 euroa (alv 0 %)

Samalla johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan edellä mainittuun LM2 optiohankintaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 1.000.000 eurolla (alv 0 %).

Tähän mennessä LM2:n optiohankintaan liittyviin lisä- ja muutostöihin on sidottu 644.885,22 euroa. Edellä mainittujen hankkeen uusien vaatimusten ja niihin liittyvien kustannusten johdosta aiemmin varattu 1.000.000 euron lisä- ja muutostyövaraus ei tule riittämään. Nyt tehtävän lisä- ja muutostyövarauksen korottamisen jälkeen optiohankinnalle varattu lisä- ja muutostyövaraus on 2.000.000 euroa (alv 0%).

Johtokunta oikeutti 30.4.2020, 74 §, HKL:n tilaamaan suorahankintana Mipro Oy:ltä Länsimetron liikenteenohjausjärjestelmän laajennusta varten asetinlaiteteknologiaa, ratalaitteita sekä niihin liittyviä töitä Matinkylä–Kivenlahti osuudelle ja Sammalvuoren varikolle yhteensä enintään 2.013.934,00 euron (alv 0 %) arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Close

This decision was published on 22.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Ask for more info

Salar Mohammad, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35768

salar.mohammad@hel.fi