Vuokraus, tilaelementtirakennus, Laajalahdentie 21a, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-000121
More recent handlings
§ 4

Vuokraus, tilaelementtirakennus, Laajalahdentie 21a, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle osoitteessa Laajalahdentie 21a sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle huoneistoalaltaan 585 m² suuruisen tilan.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 14 502 euroa/kk eli 24,58 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 18,05 euroa/m²/kk, ylläpitokustannukset ovat 6,03 euroa/m²/kk ja kaupunkiympäristön hallinnointikustannukset 0,50 euroa/m²/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa alkaen 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2022.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön omassa omistuksessa olevan päiväkodin vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Alueella varhaiskasvatuksen palvelutarve oli suurempi kuin alueella vuonna 2018 käytössä olleet paikat. Alueelle valmistui loppuvuodesta 2019 päiväkoti Lapinmäen uudishanke. Alueella loppui myös ostosopimuspäiväkodin sopimuskausi, siinä yhteydessä toiminta muuttui täysin yksityiseksi. Tämä on aiheuttanut, että perheet hakivat kunnalliseen palveluun ja sitä myöden lisätilojen tarve kasvoi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisätiloiksi esiopetuksen käyttöön tarve on ollut 40-50 lapselle. Sen lisäksi alueellisesti tarvetta on väistötiloille, josta puolet paviljongista soveltuu.

Paviljonkirakennus on kaupungin oma. Rakennuslupa (30-1786-19-D) tontilla on määräaikainen, rakennus saa olla paikallaan kauintaan 4.7.2024 saakka.

This decision was published on 11.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö