Raportti, jälkihuollon nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteet

HEL 2021-000150
More recent handlings
Case 12. / 387 §

Selvitys jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialoilla selvitetään intensiivisemmän tuen asumismuotoja niiden tarpeessa oleville nuorille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialoilla selvitetään intensiivisemmän tuen asumismuotoja niiden tarpeessa oleville nuorille.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä).

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Lisätään päätösehdotukseen: Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialoilla selvitetään intensiivisemmän tuen asumismuotoja niiden tarpeessa oleville nuorille.

Member Political group
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Vapaavuori, Jan No council group
Close
Member Political group
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 3 2 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Close

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä.

Close

Kaupunginhallitus päätti 24.8.2020 § 467 (HEL 2020-001932) esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi vastauksen valtuutettu Petra Malinin aloitteeseen, joka koski jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta. Vastauksen mukaan jälkihuoltonuorten asuntotilanteen yhteistyön tuloksista ja kehittymisestä tulee raportoida vuoden kuluessa kaupunginhallitukselle ja kertoa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi 9.9.2020 § 215 (päätös lausuntoineen on oheismateriaalina).

Lastensuojelulain (417/2007) 12 luvun 75 ja 76 a §:ien mukaan sijaishuollon jälkihuollossa olevan nuoren asumistarpeen järjestelyistä on huolehdittava kunnes nuori täyttää 25 vuotta.

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun asuntoyksikkö vuokraa toimialan hallinnassa olevia asuntoja sekä jälleenvuokraa kaupunkikonsernin (Koy Auroranlinna, Helsingin Asuntohankinta, Helsingin kaupungin asunnot Oy) ja muiden omistajien (lähinnä Y-Säätiö) asuntoja tukiasunnoiksi jälkihuollossa oleville nuorille. Kaupunkiympäristön toimialan asuntoyksikkö toimii huoneenvuokralain mukaisena vuokranantajana. Sosiaali- ja terveystoimiala osoittaa asukkaat huoneistoihin.

Huhtikuussa 2021 käytössä olevia välivuokrattuja asuntoja oli 325. Kullakin hetkellä osa asunnoista on poissa käytöstä käynnissä olevien välttämättömien kunnostustöiden vuoksi. Jälkihuollon tuetun asumisen tavoitteena on 337 välivuokrattua asuntoa.

Sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii jälkihuollossa oleville nuorille annettavasta asumiseen ja arjesta selviytymiseen tarvittavasta tuesta. Asumisen mahdollisten ongelmatilanteiden selvittelystä huolehditaan yhteistyössä siten, että asuntoyksikkö laatii tarvittaessa huoneenvuokralain mukaiset toimenpideasiakirjat. Sosiaali ja terveystoimiala toimittaa ne nuorelle ja selvittää samalla henkilön kokonaistilannetta ja asumisen jatkumisen mahdollisuuksia.

Jälkihuollossa olevien nuorten tukiasunnoiksi varataan tarpeellinen määrä asuntoja. Asuntojen tarve arvioidaan vuosittain yhteistyössä kaupunginkanslian ja toimialojen kanssa. Asunnot varataan tähän tarkoitukseen pääsääntöisesti Hekan ARA-vuokrakannasta kaupunkiympäristön toimialan toimesta sosiaali- ja terveystoimialan esittämän määrällisen tarpeen mukaan.

Päätöshistoriaan sisältyvien kaupunkiympäristön toimialalta (8.3.2021) ja sosiaali- ja terveystoimialalta (9.4.2021) saatujen selvitysten mukaan prosessien selkiytymisen ja voimavarojen lisäyksen myötä tuettujen asuntojen jonotustilanne on parantunut ja yhteistyö on sujuvoitunut. Uusi puitesopimus on mahdollistanut asumisvaihtoehtojen järjestämistä. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala selvittää parhaillaan jälkihuollossa olevien nuorten ympärivuorokautisen palveluasumisen tarkoituksenmukaista tuotantotapaa.

Toimialoilta on 14.4.2021 saatu edellä mainitut ajantasaiset tiedot ja täsmennykset välivuokrattujen asuntojen määrästä. Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Close

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 370

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Close

This decision was published on 28.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi