Vuokraus, vuokrasopimuksen siirto, Aurinkolahden uimaranta, The Park Boys Oy / JS Padel Oy

HEL 2021-000219
More recent handlings
§ 2

Aurinkolahden uimarannan padel-kentän vuokrasopimuksen siirtäminen The Park Boys Oy:ltä JS Padel Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti siirtää 54. kaupunginosasta (Vuosaari, kiinteistötunnus 91-54-9904-8) Aurinkolahden uimarannalta n. 920 m²:n suuruisen, liitekarttaan merkityn maa-alueen vuokrasopimuksen padel-kenttää varten JS Padel Oy:lle 1.1.2021 alkaen. Sopimus päättyy alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti 30.4.2026.

Vuosivuokrana peritään 10 250,00 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntajohtaja päätti 27.4.2020, 19 §, vuokrata 54. kaupunginosasta (Vuosaari, kiinteistötunnus 91-54-9904-8) Aurinkolahden uimarannalta n. 920 m²:n suuruisen, liitekarttaan merkityn maa-alueen padel-kenttää varten The Park Boys Oy:lle 1.5.2020-30.4.2026 väliseksi ajaksi.

The Park Boys Oy on ilmoittanut, että Aurinkolahden uimarannan padel-kentän maanvuokrasopimus tulisi siirtää JS Padel Oy:lle kaikkine sopimusvelvoitteineen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vahvistanut 20.6.2017, 5 §, liikuntajohtajalle oikeuden vuokrata tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-aikatoimialan hallinnassa olevia maa-alueita ja tiloja enintään kuudeksi vuodeksi.

This decision was published on 18.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja