Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseossa kuvakokoelmien intendentille hankintojen toteuttamisessa

HEL 2021-000248
More recent handlings
§ 2

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseossa hankintavaltuuksissa

Museonjohtaja

Päätös

Kaupunginmuseon johtaja päätti oikeuttaa kuvakokoelmien intendentin toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja hänelle myönnetyllä luottokortilla 1.2.2021 lähtien edellyttäen, että

• toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa

• toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

• hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia

• hankinnan toteutuessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta

**********

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (§ 101) siirtää hankintojen toimivaltaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseon johtajalle 50 000 euroon saakka koko toimialalle.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, § 196) hallintosäännön 20 luvun 8 § mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Luottokorttia tarvitaan, koska intendentti vastaa keskeisesti museon kuvalaitokseen ja tiimin muuhun toimintaan liittyvistä hankinnoista, jotka usein voidaan tehdä ainoastaan verkkokaupoista.

This decision was published on 13.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Mäkinen, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Heiskanen
museonjohtaja