Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, digitalisaatioyksikkö, ICT-palvelujohtajan virka, työavain KANSLIA-08-83-20

HEL 2021-000491
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslian strategiaosaston digitalisaatioyksikkö, ICT-palvelujohtajan virkaan ottaminen, KANSLIA-08-83-20

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti ottaa kauppatieteiden maisteri Katja Artimon ICT-palvelujohtajan virkaan. Viran tehtäväkohtainen palkka on 6800 euroa kuukaudessa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Uusi ICT-palvelujohtajan virka perustettiin 1.1.2021 kaupunginhallituksen päätöksellä Kh 9.11.2020, §762. Virka on perustettu vakituiseksi. Virka on ollut julkisesti haettavana 20.11. – 7.12.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä sekä ulkoisessa haussa. Hakuilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi 20.11. – 7.12.2020. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä Oikotiellä, Monsterissa, LinkedInissä ja Duunitorilla. Lisäksi hakuilmoitusta näytettiin Tietoviikko- sekä Mikrobitti-lehtien sähköisillä sivustoilla 30.11. – 6.12.2020.

Toimintasäännön 5. luvun kappaleessa 5.1. mukaan digitalisaatioyksikön vastuulla ovat kaupunkiyhteiset digitaaliset palvelut ja niihin liittyvät alustat ja ratkaisut, data- ja analytiikkaratkaisut sekä digitaalisen perustan infra- ja perustietotekniikan palvelut ja sovellukset. Yksikössä on neljä tiimiä: digitaaliset palvelut, data ja analytiikka, ICT-asiantuntijapalvelut ja digitaalinen perusta.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 § 2 momenttia säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

ICT-palvelujohtajan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, vankka kokemus vastaavista tehtävistä, aiempi esihenkilökokemus, laaja ja monialainen kokemus ICT-palvelutuotannon johtamistehtävistä, hyvää ymmärrystä modernin ICT-yksikön kehittämisestä sekä suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin sekä englannin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Erityisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään kokemusta ICT-palveluiden tuottamisesta kustannustehokkaasti, talouden seurannasta sekä yksikön organisoitumisesta.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan puitteissa 30 henkilöä. Hakijaluettelo on tämän päätöksen liitteenä 1. Kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttivät virkaan asetetut kelpoisuusvaatimukset. Vaikka hakijoiden työkokemus ja osaaminen vaihtelevat, heillä kaikilla on kokemusta usealla viran toimenkuvaan kuuluvalla osa-alueella.

Haun ensimmäinen vaihe toteutettiin videohaastatteluna. Videohaastatteluun kutsuttiin 18 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävän laaja kokemus ICT-palveluiden että asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta. Yksi hakija jätti vastaamatta videohaastatteluun ja kaksi ilmoitti jättävänsä rekrytointiprosessin kesken omalta osaltaan. 15 hakijaa haastateltiin Helbit-rekrytointijärjestelmän videohaastattelutyökalulla 9. – 13.12.2020. Ensimmäisessä vaiheessa hakijoiden haastatteluita arvioivat digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, tietohallintojohtaja Kari Miskala, ohjelmapäällikkö Tuukka Ihalainen sekä rekrytointiasiantuntija Nora Alavuo.

Videohaastattelujen pohjalta toiseen haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa: ********** Hakijoita haastattelivat 15. – 18.12.2020 digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, tietohallintojohtaja Kari Miskala, hankejohtaja Tuukka Ihalainen sekä rekrytointiasiantuntija Nora Alavuo.

Hakija 1, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on hyvää kokemusta ICT-infrastruktuuripalveluiden johtamisesta sekä myynnistä. Hänellä on pitkä esihenkilökokemus noin 10-200 hengen organisaatioista. Hänen toimialaosaamisensa painottuu palveluliiketoiminta-, energia- ja teleoperaattorialalle.

Hakija 2, Katja Artimo, on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 1997. Hänen viimeisimmässä tehtävässään hän on toiminut CGI Suomi Oy:n liiketoimintajohtajana. Hän on aiemmin toiminut samalla työnantajalla myös ICT-infraliiketoiminnan sekä IT-ulkoistuspalveluiden johtajana sekä loppukäyttäjäpalveluiden johtajana pohjoismaisella tasolla. Hakemuksen ja haastattelun perusteella voidaan katsoa, että hakijalla on vankka kokemus suurien yksiköiden että pienempien asiantuntijatiimien johtamisesta. Hänellä on kokemusta palvelutuotanto- ja kehitystiimien sekä asiakasvastuullisten myyntitiimien johtamisesta. Hakijalla on kattavaa kokemusta ICT-palvelutuotannon johtamisesta sekä ICT-infrastruktuurin että perustietotekniikan palveluiden osalta. Hakijalla on myös hyvää taloushallintaosaamista.

Hakija 3, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella voi todeta, että hakijalla on monipuolinen kokemus ICT-palvelujohtamisesta ja hyvä näkemys modernin ICT-arkkitehtuurin haasteista. Hänellä on esihenkilökokemusta kansainvälisistä ja kotimaisista n. 20-200 hengen organisaatioista.

Hakija 4, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella voi todeta, että hakijalla on kattavaa kokemusta esihenkilönä toimimisesta toimialajohtajan sekä yksikön päällikön roolien osalta. Hakijalla on hyvää kokemusta ICT-hankkeiden läpiviennistä, ymmärrystä ICT-infrastruktuurista sekä hankehallinnan kehittämisestä. Hänellä on myös vahvaa julkisen sektorin tuntemusta.

Hakija 5, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella voi todeta, että hakijalla on hyvää kokemusta tietotekniikkapalveluiden kehittämisestä, organisoimisesta sekä palveluita koskevista hankinnoista. Hakijalla on monipuolista kokemusta esihenkilötyöstä. Hänellä on erittäin vahva kaupunkiorganisaation ja sen sidosryhmien tuntemus.

Hakija 6, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella voi todeta, että hakijalla on monipuolista näkemystä perustietotekniikan sekä ICT-infrastruktuurin johtamisesta. Hänen kokemuksessaan painottuu myös työskentely palveluiden ja prosessien kehittäminen sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö.

Henkilöarviointeihin kutsuttiin neljä hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 22. – 31.12.2020. Toiseen haastatteluun 13. - 15.1.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kolme hakijaa. Toisessa haastattelussa hakijaa haastattelivat strategiajohtaja Markus Kühn, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, ohjelmapäällikkö Tuukka Ihalainen sekä rekrytointiasiantuntija Nora Alavuo.

Hakija 4:n, ********** vahvuutena on todettu vahva tekninen ymmärrys sekä aiempi kokemus eritoten julkisen sektorin ICT-palveluiden johtamisesta. Hakijalla on myös vahvaa kokemusta ICT-palveluiden hankinnasta. Hakijan vahvuuksiin on todettu kaupungin ulkoisten sekä sisäisten sidosryhmien hahmottaminen. Hakijalla on erinomaiset valmiudet käydä keskustelua teknisten asiantuntijatiimien kanssa ja ymmärtää heidän työssään onnistumisen kannalta olennaiset sekä mahdollistavat että estävät tekijät.

Hakija 2:n, Katja Artimon, vahvuutena on todettu strategisen tason ICT-palveluiden johtamiskokemus. Hänellä on vankkaa kokemusta samanaikaisesti käydä keskustelua sekä johtotasolla että perustietotekniikan asiantuntijatiimien kanssa. Hänellä on todennettua kokemusta myös monimutkaisten ICT-hankkeiden sekä yksiköiden johtamisesta tuloshakuisesti sekä talouden hallinnasta ja seurannasta. Hänellä on erinomaista näkemystä eri ICT-palveluiden organisoimisesta kaupunkitasoisesti ja asiakaslähtöisesti sekä yksikön kyvykkyyden kartuttamisesta.

Hakija 3:n, ********** vahvuutena on todettu kokemus ICT-palveluiden johtamiseen sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta ja analyyttinen lähestymistapa palvelukokonaisuuksien kehittämiseen ja organisointiin. Hakijan vahvuuksiksi on todettu ihmisten johtamistaidot muutostilanteissa sekä vankka kokemus ICT-hankkeiden läpiviennistä. Hakijalla on erinomaiset valmiudet käydä keskustelua teknisten asiantuntijatiimien kanssa ja ymmärtää heidän työssään onnistumisen kannalta olennaiset sekä mahdollistavat että estävät tekijät.

Arviointi

ICT-palvelujohtaja vastaa siitä, että kaupungin digitaalinen perusta, koko kaupungin palvelutuotannon pohjana oleva yhteinen tietotekninen infrastruktuuri, on turvallinen ja toimintavarma. ICT-palvelujohtaja vastaa myös toimittajayhteistyöstä sekä siitä, että ICT-palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti siten, että ne vastaavat eri toimialojen sekä keskushallinnon tarpeita. ICT-palvelujohtajan vastuulla on noin 100 työntekijän yksikkö ja arviolta 43 miljoonan euron budjetti. Hän vastaa myös yksikön toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä organisoimisesta. Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä vaikuttavaa yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Hakuasiakirjoihin, koulutukseen, työkokemukseen sekä haastattelussa osoitettuun soveltuvuuteen perustuvan kokonaisarvion nojalla on katsottava, että Katja Artimolla on parhaat edellytykset edellä kuvattujen ICT-palvelujohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa vankka kokemus ICT-palvelutuotannon johtamisesta sekä -palveluiden tuottamisesta monen eri roolin ja hankkeen osalta. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu strategisen tason johtaminen sekä kyky käydä keskusteluja niin johto- kuin asiantuntijatason kanssa. Rekrytointiprosessin aikana hakijasta muodostui selkeä näkemys, että hän on helposti lähestyttävä, analyyttinen, tuloshakuinen ja strategiaa toteuttava esihenkilö. Hakijalla on vahva näkemys ICT-palveluorganisaation rakenteesta ja organisoimisesta. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta ICT-alalla päällikkö- ja johtotehtävissä. Hänellä on myös kokemusta laajojen palvelukokonaisuuksien ja -organisaatioiden budjetoinnista sekä kustannusvaikutusten analysoinnista. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot sekä myöskin näkemystä siitä, miten kaupungin ICT-palvelutuotantoa kehitettäisiin palvelemaan sekä kaupungin työntekijöitä sekä asukkaita mahdollisimman hyvin.

Muuta

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

This decision was published on 22.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 050 5722229

mikko.rusama@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Taru Wickström
henkilöstöpäällikkö

Attachments

1. Salassa pidettävä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.