Hankesuunnitelma, Pirkkolan liikuntapuisto, Pirkkolan metsätie 6

HEL 2021-000536
More recent handlings
§ 9

Pirkkolan liikuntapuiston, Pirkkolan metsätie 6, tonttivesijohdon ja –viemäreiden uusiminen, hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Pirkkolan liikuntapuiston tonttivesijohdon ja –viemäreiden uusimisen hankesuunnitelman siten, että kaupungin osuus hankkeen enimmäishinnasta on 849 320 euroa arvonlisäverottomana.

Päätöksen perustelut

Peruskorjaushanke kohdistuu liikuntapuiston tonttivesijohdon ja –viemäreiden kuntokartoituksissa todettujen ongelmien sekä vesijohdon riittämättömän koon aiheuttamien ongelmien korjaamiseen.

Hanke sisältää tonttivesijohdon ja –viemäreiden uusimisen kaivuutöineen ja kaivettujen alueiden ennallistamiset.

Hankkeen kokonaishinta on 987 000 euroa, josta kaupungin osuus on 70%.

Nykyisen vesijohdon koko rajoittaa alueen toimintoja. Uusimalla ja suurentamalla vesiliittymää mahdollistetaan Pirkkolan liikuntapuiston häiriötön toiminta tulevaisuudessa.

Viemäreissä on kuntotutkimuksissa havaittu syöpymistä, juuririhmastoja sekä painaumia, jotka vaikuttavat viemäreiden toimivuuteen.

Hankkeen kustannukset

Kaupungin osuuden hankkeen enimmäishinnasta on 849 320 euroa arvonlisäverottomana.

Hankkeen rahoitus

Kaupungin osuus hankkeen kustannuksista on 70 %. Tämä osuus rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 vuodelle 2021 osoitetuista kohdentamattomilla korjausmäärärahoilla

This decision was published on 25.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Teemu Aronen, LVI-rakennuttaja, puhelin: 09 310 23221

Kari Siren, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21077

kari.siren@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

2. Tarjous Pirkkolan liikuntapuiston tonttivesijohdon ja -viemäreiden uusiminen
3. 13291 1 Asemapiirustus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.