Maksuperusteiden määrääminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Työväenopiston kevät ja syksy 2021 poikkeavat kurssimaksut

HEL 2021-000668
More recent handlings
§ 4

Maksuperusteiden määrääminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Työväenopiston kevät ja syksy 2021 poikkeavat kurssimaksut

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Vapaan sivistystyön päällikkö hyväksyi poikkeavat kurssimaksut kevätlukukauden 2021 kursseille (joustava suunnittelu) sekä syksyn 2021 kursseille liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialan lautakunta on päättänyt 3.3.2020 opiston opiskelijoilta perittävät maksut ja maksujen alennusperusteet 1.8.2020 alkaen. Päätöksen mukaan rehtori päättää normaalista poikkeavat kurssimaksut sekä kurssin maksuttomuuden ellei sitä jo muutoin ole määritelty. Työväenopistolla on tarve asettaa joillekin kursseille poikkeavahintaisia kurssimaksuja tai tarjota maksuttomia kursseja. Perusteena näille on kurssin kokeiluluonteisuus, kurssin toteuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa tai sosiaaliset syyt, joiden takia kurssi tarjotaan maksuttomana tai normaalia alemmalla hinnalla.

This decision was published on 28.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 88581

jonna.martikainen@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö

Attachments

1. Poikkeavat kurssimaksut kevät 2021, joustava suunnittelu
2. Poikkeavat kurssimaksut syksy 2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.