Hankinta, nuorisotyö, Tapanilan alue, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-000691
More recent handlings
Case 6. / 54 §

Tapanilan alueen nuorisotyön palvelujen hankinta

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Tapanilan Erä ry:n tarjouksen Tapanilan alueen nuorisotyön palvelujen tuottamisesta hankinnan ennakoituun arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 544 000 euroa. Hankinnan sopimuskausi on 1.7.2021–30.6.2023. Hankintaan kuuluu lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi toimintakaudelle 1.7.2023–30.7.2025 ja sen käyttöönotosta tilaaja päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen edellisen sopimuskauden päättymistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti pohjoisen nuorisotyön aluepäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia Tapanilan Erä ry:n kanssa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Kansallisen hankinnan osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 17.11.2020, § 189 valtuuttaa nuorisopalvelukokonaisuuden valmistelemaan Tapanilan alueen nuorisotyön palvelujen toteuttamisen julkisena hankintana. Päätöksen perusteluissa todettiin:

Tapanilan nuorisotyöllistä toimintaa on toteutettu hankintana ja toteuttajana on ollut Tapanilan Erä ry. Viimeinen optiokausi päättyy 30.6.2021. Nuorisopalveluissa on, kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti, työn alla suunnitelma siitä, miten tulevaisuudessa kumppanuuksia vahvistetaan ja yhdessä yhteistyötahojen kanssa määritellään yhteistyön sisältöjä ja rajapintoja. Osana tätä prosessia tullaan myös tekemään ehdotus palveluiden tuottamisen tavoista: mitkä toiminnat olisi tarkoituksenmukaista tuottaa itse, mitkä toiminnat sopivat avustettaviksi tai muuten tuettaviksi ja mitkä toiminnat kilpailutetaan. Koska tämä prosessi on vielä kesken, esitettiin, että toiminta kilpailutetaan.

Tapanilan alueen nuorisotyön palvelujen tuottaminen pitää sisällään nuorisotyön toteuttamisen nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) mukaisesti. Toimintaa toteutetaan neljän työmuodon kautta: nuoren toimijuuden tukeminen, yhteisöjen ja nuorten ryhmien kanssa työskentely, nuorten innostaminen vaikuttamiseen ja omaehtoiseen toimintaan sekä nuoruuden edunvalvonta ja elinoloihin vaikuttaminen. NUPS esiteltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 2.2.2021 kokouksen yhteydessä esityslistan ulkopuolisena asiana.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) 25 § mukaisena liitteen E Erityisiä palveluja koskevien hankintojen mukaisesti (329978 HEL 2021-000691). Hankinta on toteutettu avoimena hankintamenettelynä Cloudia kilpailutusjärjestelmässä ja Hilma-ilmoituskanavassa julkaisemalla palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ”Alueellisen nuorisotyön palveluhankinta Tapanilan alueelle” sähköisissä ilmoituskanavissa 16.2.2021.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankintaan valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Tarjouspyyntö toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena, jossa tarjousvertailu tehdään kokonaisuudessaan laatutekijöiden perusteella.

Tarjouspyyntö liitteineen on tämän päätöksen liitteinä 1 ja 2.

Saapuneet tarjoukset

Määräaikaan 17.3.2021 klo 12.00 mennessä saapui yksi (1) tarjous: Tapanilan Erä ry:ltä.

Avauspöytäkirja on liitteenä 3. Tarjous on liitteenä 4 (salassapidettävä).

Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen ja tarjouksen tarkistaminen

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että Tapanilan Erä ry:ltä saatu tarjous täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjous on tarjouspyynnön ja sen vaatimusten mukainen.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisuuden perusteena käytettiin laatuvertailua arvoltaan enintään 100 pistettä. Laadulliset vertailuperusteet arvioitiin tarjoajan ilmoittaman toimintasuunnitelman perusteella vähimmäisvaatimusten ylittävistä ominaisuuksista. Laatuvertailussa arvioitiin tarjoajan kokemusta nuoristyöstä, nuorten osallistamista järjestämäänsä toimintaan sekä kokemusta nuorten toimijuuden vahvistamiseen tähtäävästä toiminnasta. Lisäksi arviointiin harrastusryhmien tuottamista (harrastusryhmien määrä). Tapanilan Erä ry sai täydet laatupisteet (100 pistettä) laatuvertailussa.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti laatusuhteeltaan paras tarjous hankinnan kohteen kriteerien täyttyessä. Hankinnan kohteen kriteerien mukaisen ja ainoan tarjouksen antoi Tapanilan Erä ry.

Sopimuksessa noudatetaan JYSE 2014 Palvelut sopimusehtoja.

Close

This decision was published on 05.05.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Ask for more info

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71608

heidi.hallman@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Minna Sirviö, toiminnanjohtaja, puhelin: 040 194 5361

minna.sirvio@hel.fi

Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.