Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (hulevedet), Etelä-Savon ELY-keskus

HEL 2021-000748
More recent handlings
§ 14

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "HuLaKaS"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 126 700 euroa (projektinumero 1095129) vuodelle 2022 hankkeen ”Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus (HuLaKaS)” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea 105 360 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankekohteena on huleveden laadun hallinta kaupunkialueella: huleveden laadun selvittäminen, laadun riskikohteiden määrittäminen, uuden kaivokohtaisen suodatusmenetelmän pilotoiminen ja sen valuma-aluetasoisen toimivuuden arviointi sekä ohjeistuksen laatiminen hulevesien laadun riskialueiden tunnistamiseksi. Hankkeessa tehdään selvitys ja ohjeistus tiiviisti rakennetun kaupunkiympäristön hulevesien laadullisten riskikohteiden ja näihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamisesta. Hankkeessa pilotoidaan uutena teknisenä ratkaisuna hulevesikaivoihin sijoitettavan hulevesisuodattimen toimivuutta, käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta. Hanke toteutetaan 1.5.2021−30.10.2022 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Hallintojohtaja on päätöksellään 25.1.2021 § 5 päättänyt kaupunkiympäristön toimialan osallistumisesta ympäristöministeriön Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (hulevedet) -rahoitusohjelmasta haettavaan hankkeeseen ”Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus (HuLaKaS)”. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rahoituspäätöksellään 27.5.2021 (ESAELY/120/2021) myöntänyt hankkeelle avustusta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 306 401 euroa. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä avustus kattaa 80 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 233 012 euroa. Helsingin hankkeen kokonaisbudjetti on 151 870 euroa, jolle saadaan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustusta 121 496 euroa. Helsingin omarahoitusosuuteen, joka on enintään 30 374 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2022 osalta Helsingin hankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 126 700 euroa. Helsingin osahankkeen kustannuksille saadaan tukea 105 360 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää näin ollen enintään 21 340 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095129) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 17.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö