Vuokraus, AH-tontti 17118/1, asukastalo, Rullakkotori 2, Postipuisto, Pasila, Kiinteistö Oy Helsingin Postivarikko

HEL 2021-000760
More recent handlings
§ 23

Asumista palvelevan yhteiskäyttötontin (AH) lyhytaikainen vuokraaminen rakennusluvan hakemista varten Kiinteistö Oy Helsingin Postivarikolle (Pasila, Postipuiston pohjoisosa, tontti 17118/1)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 17118 tontin 1 (pinta-ala noin 1 883 m², os. Rullakkokatu 2, Rullakkotori 2, Postiljooninkatu 7) Kiinteistö Oy Helsingin Postivarikolle (Y-tunnus 3181508-5) rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.2.2021 - 31.1.2022 liitteestä 1 ilmenevin ehdoin.

(S0117-90)

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 1-kohdan mukaista kaupunkiympäristölautakunnan erityistä toimivaltaa on kaupunkiympäristölautakunta päätöksellään 29.5.2018 (280 §) delegoinut muun muassa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asuntotonttitiimin tiimipäällikölle.

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on siten toimivaltainen päättämään asuntotontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta.

Muilta osin päätöksen perustelut ilmenevät liitteenä 2 olevasta perustelumuistiosta.

This decision was published on 24.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lehtiö
vs. tiimipäällikkö