Takausten voimassaolemisen vahvistaminen, Oy Apotti Ab

HEL 2021-000803
More recent handlings
Case 12. / 107 §

Oy Apotti Ab osakkeenomistajien antamien takausten voimassa olemisen vahvistaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

a) hyväksyä, että Tuusula on luovuttanut omistamansa Oy Apotti Ab:n osakkeet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle, ja että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tulee Tuusulan kaupungin tilalle Oy Apotti Ab:n lainojen takaajaksi;

b) todeta, että a) kohdan muutoksella ei ole vaikutusta Oy Apotti Ab:lle annettuihin takaussitoumuksiin.

c) valtuuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut allekirjoittamaan liitteenä olevan takauksen vahvistamisilmoituksen Kuntarahoitus Oyj:lle.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tausta

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan sekä HUS-kuntayhtymän käynnistämän yhteisen Apotti -hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apottihankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Perustajaosakkaiden lisäksi yhtiön omistajiksi ovat sittemmin liittyneet Keravan kaupunki, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Loviisan kaupunki, Siuntion kunta sekä Inkoon kunta. Nykyiset omistusosuudet yhtiössä ovat: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (43,2 %), Helsingin kaupunki (35,7 %), Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonummen kunta (2,3 %), Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (aiemmin Tuusulan omistusosuutta vastaavasti 2,3 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kunta (0,4 %) sekä Inkoon kunta (0,3 %).

Oy Apotti Ab:n toiminnan järjestämiseksi yhtiön omistajat ovat päättäneet omistusosuuksiensa suhteessa yhteensä 280 milj. euron pitkäaikaisten lainojen takaamisesta. Helsingin kaupungin osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt omistusosuutensa mukaisesti yhteensä 101,721 euron omavelkaisista takauksista (2.12.2015, § 331 ja 6.11.2019,
§ 322). Kaupungin antamien takaussitoumusten määrä on viimeisimmän lainaerän noston jälkeen n. 86,93 milj. euroa. Takauspäätösten mukaisesti annettavien takausten määrä on valtuuston päätöksillä rajattu vastaamaan enimmillään kaupungin sen hetkistä omistusosuutta (tällä hetkellä 35,71 %) Oy Apotti Ab:ssä.

Pitkäaikaisia lainoja koskevien takausten lisäksi omistajat ovat päättäneet myös 60 milj. euron kuntayritystodistusohjelman takaamisesta omistusosuuksien suhteessa. Helsingin kaupungin osalta valtuusto on 4.11.2020, § 294, päättänyt 21,426 milj. euron omavelkaisesta takauksesta ao. ohjelmalle.

Tuusulan omistamien Oy Apotti Ab:n osakkeiden myynti Keu-sotelle ja takausvastuut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (jäljempänä Keu-sote) valtuusto hyväksyi 29.10.2020 Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab:n osakkeiden siirron kuntayhtymään. Samassa yhteydessä kuntayhtymän valtuusto myönsi Tuusulan takausten mukaisen 6 424 000 euron omavelkaisen takauksen osana Oy Apotti Ab:n yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä sekä Oy Apotti Ab:n lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla 1 356 000 euron omavelkaisen takauksen. Keu-soten taattavien lainojen yhteismäärä on enintään
7 780 000 euroa. Takausjärjestelyjen yhteydessä Tuusulan takausvastuut Oy Apotti Ab:n lainoista Kuntarahoitus Oyj:lle siirtyvät Keu-sotelle.

Tuusula on Oy Apotti Ab:n osakkeiden omistajana ollessaan antanut omavelkaisia takauksia omistusosuutensa mukaisesti Oy Apotti Ab:n lainoista. Kaikki lainat on kilpailutettu ja tähän saakka kilpailutusten voittajaksi on tullut Kuntarahoitus. Kuntarahoitus edellyttää kaikkien vanhojen nostettujen lainojen sekä käsittelyssä olevan 60 miljoonan euron kuntayritystodistus-ohjelman takausten osalta kunkin omistajan ja takauksen antajan osalta nimenomaisen hyväksynnän sille, että takaajat hyväksyvät Tuusulan takausvasuiden siirtämisen Keu-sotelle ja Keu-soten myös käynnissä olevan kuntayritystodistusohjelman edellyttämäksi takaajaksi Tuusulan omistusosuutta vastaavalta osalta.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen 13.2. kohdan mukaan osakkaan ollessa osallisena muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa uudistuksessa palvelurakenneuudistuksessa osakkailla on hankintasopimuksen mukaisesti oikeus edellä tarkoitetuissa erityistilanteissa ilman muiden osapuolten suostumusta siirtää osakkeensa sekä hankintasopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain toiselle oikeushenkilölle, jolle osakkaan tehtävät siirtyvät tai vastaava osa niistä siirtyy. Tällaisen muutoksen seurauksena järjestelmän käyttö voi kuitenkin jatkua vain siinä laajuudessa kuin toiminta siirtyy toiselle organisaatiolle.

Tuusulan osakkeiden myyntiin Keu-sotelle ei sovelleta Oy Apotti Ab:n yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaista suostumuslauseketta eikä myöskään 16 §:n mukaista lunastuslauseketta, koska kyseessä on tilanne, jossa osakkeenomistajan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ovat siirtyneet Keu-sotelle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta uudistuksesta johtuen.

Osakassopimuksen 4.2. kohdan mukaan osakkaana voi olla kunta tai kuntayhtymä. Osakkaaksi tulevan kuntayhtymän jäsenkunnan rahoitusvastuu sellaisista kuntayhtymän sitoumuksista yhtiölle, joista aiheutuvia menoja ei muuten saada katetuiksi, määräytyy kuntalain 410/2015 117 §:n mukaisesti.

Apotille myönnetyissä takauksissa on edellytetty, että takaajien antama omavelkainen takaus ei koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/ järjestelyistä. Koska Keu-sote on osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa uudistusta ostanut Tuusulan osakkeet ja ottanut vastatakseen Tuusulan takausvastuista, ei Oy Apotti Ab:n omistajien antamien takausten suhde muutu. Keu-soten tuleminen Oy Apotti Ab:n lainojen takaajaksi, ei ole myöskään muulla tavoin vastoin asetettuja takausehtoja eikä se muuta aiemmin myönnettyjä takauksia.

Close

This decision was published on 18.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 31036321

tuomo.makinen@hel.fi