Virkasuhteen täyttäminen, Taivallahden peruskoulu, erityisopettajan virka, työavain KASKO-01-1345-20

HEL 2021-000971
More recent handlings
§ 47

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Taivallahden peruskoulu, erityisopettaja, kielikylpyopetus (ruotsi), työavain KASKO-01-1345-20

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Taivallahden peruskouluun sijoitetun erityisopettajan, kielikylpyopetus (ruotsi) viran (vakanssinumero 5862).

Päätöksen perustelut

Erityisopettajan, kielikylpyopetus (ruotsi), virka (vakanssinumero 5862) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021–25.01.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisopettajan tehtävät Taivallahden peruskoulussa. Tehtäviin kuuluu kielikylpyopetuksen (ruotsi) oppilaiden opetus.

Erityisopettajan, kielikylpyopetus (ruotsi), kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja ruotsin kielen hallinta, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys 25/011/2005).

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 12 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisopettajan, kielikylpyopetus (ruotsi), virkaan oli vain yksi ruotsin kielen hallinnan osalta kelpoinen hakija, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 25.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Lehtola, rehtori, puhelin: 09 310 20691

outi.lehtola@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1