Yhtiökokoukset vuonna 2021, Oy Apotti Ab

HEL 2021-000995
More recent handlings
Case 2. / 68 §

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

City Group Sub-committee

Päätös

A.

Konsernijaosto päätti hyväksyä Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena ja kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n omistajat omalta osaltaan hyväksyvät muutetun osakassopimuksen liitteen mukaisena.

B.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään

 • kohdan A mukaisen osakassopimuksen yhtiön osalta,
 • yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena, sekä
 • muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Oy Apotti Ab

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015, § 591 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen oma-kustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa. Samalla hyväksyttiin myös yhtiön osakkaiden välillä laadittu osakassopimus, joka allekirjoitettiin 24.6.2015.

Kaupunginhallitus hyväksyi Tuusulan kunnan ja Keravan kaupungin liittymisen Apotti-järjestelmään päätöksellään 24.4.2017, 458 §. Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi 16.3.2021,190 § alkuperäiseen yhteishankintaan kuuluvien organisaatioiden liittymisen Oy Apotti Ab:n omistajiksi ja Apotti-järjestelmän käyttäjiksi, minkä päätöksen puitteissa Loviisan kaupunki sekä Inkoon ja Siuntion kunnat ovat liittyneet Apottiin. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä järjestää nykyään julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut puitejärjestelyyn liittyneen Tuusulan kunnan osalta.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 36,3 %.

Osakassopimuksen muutokset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on Helsingin osalta 7.10.2019, § 93 edellisen kerran hyväksynyt Oy Apotti Ab:n osakassopimusmuutokset. Päivitetty osakassopimus tuli voimaan helmikuussa 2020.

Yhtiö ja osakkaat ovat tunnistaneet perustellun tarpeen päivittää osakassopimusta muun muassa niin, että puitejärjestelyn voimassaollessa liittyneet uudet osakkaat tulevat siinä huomioiduksi ja niin, että sopimus vastaa muuttuneita olosuhteita ja arvioituja tulevaisuuden tarpeita erityisesti mahdolliseen sote-uudistukseen liittyen.

Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja Apotti-järjestelmän käyttäjäksi ei ole mahdollista enää liittyä alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisen puitejärjestelyn puitteissa sen voimassaolon päätyttyä 20.4.2020. Eduskunnan käsiteltävänä olevassa sote-uudistuksessa on esitetty muodostettavaksi 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Esityksen mukaan Uudenmaan alueella sosiaali- ja terveyden-huollon järjestämisvastuu siirtyisi neljän hyvinvointialueen (Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Vantaa-Kerava) sekä Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän vastuulle. Hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä perustettaisiin mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023.

Sote-uudistuksen toteutuminen esitetyssä muodossa tarkoittaisi muun muassa sitä, että Oy Apotti Ab:n osakkeet siirtyisivät nykyisiltä osakkailta Uudenmaan alueen hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle lakisääteisesti ns. voimaanpanolain nojalla 1.1.2023. Helsingin kaupungin osakeomistukseen ei tulisi muutoksia. Perustettavat hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä tulisivat Oy Apotti Ab:n nykyisten omistajakuntien ja kuntayhtymien sijaan omistajiksi lakisääteisen yleisseuraannon perusteella. Alkuperäisen hankintasopimuksen mukaista puitejärjestelyn voimassaoloaikaa ei tässä tapauksessa noudateta.

Teknisten päivitysten lisäksi osakassopimusta ehdotetaan päivitettäväksi ja täydennettäväksi olennaisilta osin seuraavasti:

 • Lisätty sote-uudistuksen kuvaus ja sote-uudistuksesta johtuvat päivitykset mm. osakkeiden ja vastuiden siirtymisestä siten, että lähtökohtaisesti sopimus toimisi sellaisenaan myös sote-uudistuksen mahdollisen toteutumisen jälkeen
 • Selkiytetty yhtiön osakkaaksi tulemista eri tilanteissa erityisesti hankintaoikeudelliselta kannalta ((i) uusi osakkuus hankintalain sallimissa puitteissa, (ii) osakkeiden lakimääräinen siirto hyvinvointialueelle, (iii) hyvinvointialueen sisäinen järjestelmän käytön laajentaminen.)
 • Lisätty omistusosuuksien muuttamista koskeva osakkaiden neuvotteluvelvoite tilanteessa, jossa osakkaiden asukaslukumäärissä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 • Päivitetty osakkeiden merkintähinnan ja rahastosijoituksen laskentakaavat sekä mahdollistettu tietyin määräenemmistöpäätöksin laskentakaavoista poikkeaminen
 • Poistettu järjestelmän rakentamis-, kehittämis- ja toimitusvaiheen rahoittamista koskevat kohdat vanhentuneina sekä päivitetty yhtiön rahoittamista koskevat sopimuskohdat
 • Hallituksen kokoonpanon ja nimittämisoikeuksien pysyessä muuten ennallaan lisätty yhtiön hallituksen kokoonpanon koordinointivelvollisuus osakkaiden kesken siten, että hallitus muodostaa osaamis- ja kokemusprofiililtaan mahdollisimman hyvin toisiaan täydentävistä jäsenistä. Lisäksi lisätty osapuolten neuvotteluvelvoite koskien sote-uudistuksen yhteydessä mahdollisesti tehtäviä hallitusmuutoksia
 • Korvattu hankeohjausryhmää koskevat säännökset korvaaminen ti-laajasopimuksen mukaisella asiakkaiden yhteistyömallilla
 • Lisätty sopimussakkolauseke tilanteessa, jossa osakassopimusta olennaisesti rikotaan.  

Oy Apotti Ab:n osakassopimusluonnos on liitteenä 1.

Oy Apotti Ab:n tuleva yhtiökokous

Omistajien hyväksyttyä Oy Apotti Ab:n uuden osakassopimuksen järjestetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsitellään ainakin osakassopimusmuutokset liitteen mukaisina yhtiön puolelta sekä yhtiöjärjestysmuutos, jonka lähinnä tekniset muutokset liittyvät osakassopimuksen muuttamiseen.

Yhtiöjärjestysluonnos ohessa liitteenä 2.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Edelleen saman pykälän 5 kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Osakassopimus- ja yhtiöjärjestysmuutokset on valmisteltu osakkaiden ja yhtiön lakimiesten ja edustajien kesken sekä käsitelty osakkaiden kokouksessa maaliskuussa 2021.

Ehdotukset ovat perusteltuja ja vastaavat Oy Apotti Ab:n toiminnan kehittämisen ja osakaspohjan laajentumisen ennakoitua suuntaa sekä pohjustavat mahdolliseen sote-uudistukseen varautumista.

Close

This decision was published on 03.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi