Virkasuhteen täyttäminen, Taivallahden peruskoulu, tuntiopettajan virka, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), työavain KASKO-01-1364-20

HEL 2021-000996
More recent handlings
§ 46

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Taivallahden peruskoulu, Päätoiminen tuntiopettaja, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), työavain KASKO-01-1364-20

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Taivallahden peruskouluun sijoitetun päätoimisen tuntiopettajan, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021–25.01.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on musiikin päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Taivallahden peruskoulussa. Tehtäviin kuuluu kielikylpyopetuksen oppilaiden opetus ruotsiksi.

Päätoimisen tuntiopettajan, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja ruotsin kielen hallinta, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys 25/011/2005).

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa

luettiin eduksi jonkin muun peruskoulussa opetettavan oppiaineen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 7 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 0 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan päätoimisen tuntiopettajan, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), virkaan ei ollut ruotsin kielen hallinnan osalta yhtään pätevää hakijaa, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 25.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Lehtola, rehtori, puhelin: 09 310 20691

outi.lehtola@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1