Hankerahoitus, Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (hulevedet), Etelä-Savon ELY-keskus,

HEL 2021-001229
More recent handlings
§ 20

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 82 410 euroa (projektinumero 1095130) vuodelle 2022 hankkeen ”Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea 72 808 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 9 602 euroa.

Päätöksen perustelut

Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan -hankkeen tavoitteena on vähentää rakennus- ja purkutyömailta vesistöihin päätyvää haitallisten aineiden kuormitusta. Hankkeessa hankitaan ja kootaan tietoa rakennustyömaiden aiheuttamasta haitallisten aineiden kuormituksesta, arvioidaan kuormituksen merkittävyyttä kaupunkipuroille ja Itämerelle sekä selvitetään minkälaisia raja-arvoja työmaavesiohjeisiin olisi tarkoituksenmukaista sisällyttää. Pilottityömaiden avulla kerätään tietoa kuormituksen määrästä ja laadusta sekä testataan käytännön menetelmiä kuormituksen hallintaan. Hanke toteutetaan 1.4.2021–30.10.2022 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Hallintojohtaja on päätöksellään 28.1.2021 § 6 päättänyt kaupunkiympäristön toimialan osallistumisesta ympäristöministeriön Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (hulevedet) -rahoitusohjelmasta haettavaan hankkeeseen "Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan". Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rahoituspäätöksellään 28.5.2021 (ESAELY/131/2021) myöntänyt hankkeelle avustusta.

Hanke toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin yhteistyönä ja sen kokonaisbudjetti on 214 227 euroa. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä avustus kattaa 80 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 171 381 euroa. Helsingin hankkeen kokonaisbudjetti on 108 862 euroa, jolle saadaan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustusta 87 089 euroa. Helsingin omarahoitusosuuteen, joka on enintään 21 773 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2022 osalta Helsingin hankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 82 410 euroa. Helsingin osahankkeen kustannuksille saadaan tukea 72 808 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 2022 lopullisiksi kustannuksiksi jää 9 602 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095130) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 01.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö