Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymiseksi 1.2.2021 alkaen

HEL 2021-001235
More recent handlings
§ 3

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymiseksi 1.2.2021 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät sekä heidän nimetyt sijaisensa ovat sijaisuusaikana oikeutettuja hyväksymään taloushallintopalveluliikelaitoksen laskuja oman osastonsa tai palvelualueensa osalta 1.2.2021 alkaen seuraavasti:

Osasto
Laskujen hyväksyjät
Sijainen
 
Keskitetyt palvelut
 
Päivi Turpeinen
Harri Numminen
 
 
 
 
 
Taloushallinnon palvelut osasto
 
Pasi Rauhaniemi
Anu Hiltunen tai Marja Suomela
 
 
 
 
 
Palkkahallinnon palvelut osasto
avoin
Maija Husso tai Kaisa Coussement
 

Lisäksi:
- Taloushallinnon palvelut -osaston Talouden järjestelmät - palvelualueella laskujen hyväksyjä on Päivi Lahti ja sijaisina Riitta Keskisaari tai Saila Turkka.
- Palkkahallinnon palvelut -osaston HR-järjestelmät -palvelualueella laskujen hyväksyjä on Kari Kallio ja sijaisina Virpi Nguyen tai Kaisa Coussement.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että hyväksyminen voidaan jättää tekemättä kun:
- Bosti-hankintajärjestelmään on tehty hankintavaltuuksien mukaisesti tilaus sekä toimituksen vastaanottomerkintä
- lasku vastaa CM-järjestelmässä hyväksyttyä sopimusta
- lasku vastaa M2-järjestelmässä hyväksyttyä menoa.

Samalla toimitusjohtaja päätti, että ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa rahoitusjohtajan 12.10.2012 § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kaupunginvaltuusto 21.10.2020 § 94) 11 luvun 2 §:n 8 kohdan mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä.

This decision was published on 05.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Fatty, suunnittelija, puhelin: 09 310 25109

nina.fatty@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja