Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021, Helsingin vanhusneuvosto

HEL 2021-001334
More recent handlings
§ 4

Määräraha vuodelle 2021, vanhusneuvosto

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdalta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 10 000 euroa vanhusneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010302). Lisäksi hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvitys 28.2.2022 mennessä.

Kansliapäällikkö päätti 21.10.2019 §229 vahvistaa vuoden 2021 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

Päätöksen perustelut

Helsingin vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista selviytymisen kannalta. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa ja osallistuu niistä tiedottamiseen. Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä mm. Helsingin eläkeläisjärjestöjen sekä pääkaupunkiseudun ja Kuusikko-kaupunkien vanhusneuvostojen kanssa.

Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö vastaa vanhusneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vanhusneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vanhusneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 10 000 euroa vuodelle 2021. Määrärahalla katetaan vanhusneuvoston viestinnästä, kokouksista, seminaareista, tapahtumista, koulutustilaisuuksista, asiantuntijapalkkioista, vierailuista ja muistamisista aiheutuvia kuluja. Tämän lisäksi määrärahalla toteutetaan Helsingin vanhusneuvoston yhteistyötä kaupungin vaikuttamistoimielinten, kaupungin toimialojen sekä muiden vanhusneuvostojen kanssa. Vuonna 2021 pyritään edistämään yhteisöllisesti ja taloudellisesti saavutettavaa ikääntyneiden asumista Helsingissä, parantamaan eläkeläisten mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä vaikuttamalla HSL:n päätöksentekoon, edistämään kaupungin palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta sekä tuomaan esiin ikääntyneiden näkökulmaa koronapandemiaan liittyvissä haasteissa. Tärkeimmät tilaisuudet striimataan Helsinki-kanavalla.

Vuonna 2020 määrärahaa oli myönnetty 10 000 euroa, josta käytettiin 5868,29 euroa.

This decision was published on 26.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 25803

heli.k.rantanen@hel.fi

Decisionmaker

Juha Summanen
hallintojohtaja
Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Attachments

1. Selvitys vanhusneuvoston vuoden 2020 määrärahan käytöstä
2. Vanhusneuvoston toiminta vuonna 2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.