Nimenmuutos, Pekanraitin nimen ruotsinkielinen vastine Ala-Malmilla

HEL 2021-001512
More recent handlings
§ 14

Malmin (38.) kaupunginosassa Ala-Malmin osa-alueella sijaitsevan Pekanraitin ruotsinkielisen nimen yhdenmukaistaminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti muuttaa Malmin (38.) kaupunginosassa Ala-Malmin osa-alueella sijaitsevan, liitteistä 2, 3 ja 4 ilmenevän Pekanraitin jalankulku- ja pyöräily-yhteyden ruotsinkielisen nimen muotoon Pehrstået. Tämä nimi on jo entuudestaan käytössä osalla yhteyttä.

Päätöksen perustelut

Malmin kaupunginosassa Ala-Malmin osa-alueella sijaitsee keskeinen ja merkittävä, alueen läpi kulkeva jalankulku- ja pyöräily-yhteys Pekanraitti – Pehrstået / Pehrsstråket.

Yhteys on nimetty ensi kerran asemakaavassa 8415, joka on tullut voimaan vuonna 1982. Tällä hetkellä Pekanraitin alueella on voimassa viisi eri asemakaavaa: asemakaava nro 8415 (vuodelta 1982), asemakaava nro 8484 (vuodelta 1982), asemakaava nro 9511 (vuodelta 1989), asemakaava nro 10632 (vuodelta 1999) ja asemakaava nro 12274 (vuodelta 2018). Kahdessa vanhimmassa asemakaavassa Pekanraitin nimen ruotsinkielinen vastine on tullut voimaan muodossa Pehrstået, kun taas kolmessa uusimmassa asemakaavassa nimen ruotsinkielisenä vastineena on Pehrsstråket.

On tarkoituksenmukaista, että Pekanraitin nimen ruotsinkielinen vastine yhdenmukaistetaan koko matkaltaan. Ruotsinkielisen nimen yhdenmukaistamisen tarve liittyy osoitteisiin ja karttatuotteisiin ja niiden myötä myös pelastusturvallisuuteen.

Nimistötoimikunta on esittänyt ruotsinkielisen nimen yhdenmukaistamista 10.2.2021. Perustelut ilmenevät nimistötoimikunnan lausunnosta (liite 5). Nimistötoimikunnan mielestä alkuperäinen, vuonna 1982 voimaan tullut muoto Pehrstået on kannatettava muun muuassa siksi, että pääradan toisella puolella Ylä-Malmin osa-alueella kulkee Pekanraitin suuntainen ja saman luonteinen Kaupparaitti – Handelstået. Se on nimetty niin ikään vuonna 1982. Lisäksi on huomattava, että nimi Pekanraitti – Pehrstået on tällä hetkellä näkyvissä kaikissa raitin varrella olevissa kadunnimikilvissä.

Vuorovaikutus

Pekanraitin varrella sijaitseville kiinteistöille lähetettiin muutoksen vireille tulosta kertovat kirjeet. Ne annettiin postin kuljetettavaksi 31.3.2021. Nimenmuutoksen vireillä olosta tiedotettiin 6.4.2021 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Mielipiteitä ei jätetty.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

This decision was published on 14.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Reija Karhunen, osoitesuunnittelija, puhelin: 09 310 31957

kymp.osoitteet@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö