Hankinta, optio, erityiskuljetukset, peruskoulut ja päiväkodit

HEL 2021-001670
More recent handlings
§ 15

Peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetusten hankinta optiokaudelle 1.7.2021 - 30.6.2023

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetukset optiokaudelle 1.7.2021 - 31.7.2023 hankitaan tarjousten mukaisin hinnoin ja ehdoin seuraavilta palveluntuottajilta:

Erityiskuljetukset:

- Javatrans Oy
- Kuninkaantien Liikenne Oy
- Logi Point Oy
- Mr. Taxi Oy
- Suomen Taxi-Service Oy

Päiväkotien kuljetukset:

- Suomen Taxi Service Oy

Invakuljetukset:

Kuninkaantien Liikenne Oy
Javatrans Oy
Suomen Taxi-Service Oy
Taxia Oy

Hankinta optiokaudelle toteutetaan alkuperäistä hankintapäätöstä (HEL 2018-000918) ja sen perusteella tehtyjä hankintasopimuksia vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Tarvittavat lisähankinnat oppilas- tai lapsimäärän kasvaessa tilataan kouluittain tai päiväkodeittain valitulta palveluntuottajalta. Uuden koulun tai päiväkodin tarvitsemat kuljetukset kilpailutetaan vertailuun valittujen palveluntuottajien kesken.

Käyttöönotettavan kahden (2) vuoden optiokauden hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 11,4 miljoonaa euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetusten hankintaa koskevan optiokauden käyttöönotto perustuu aiempaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätökseen HEL 2018-000918 (17.4.2018). Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tällöin lisäksi oikeuttaa toimialajohtajan päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailutti avointa menettelyä käyttäen tarjouspyynnöllä HEL 2018-000918 peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetukset ajalle 1.8.2018 – 30.6.2021. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä ja siitä julkaistiin hankintailmoitus 6.2.2018 HILMA:ssa ja Cloudian tarjouspalvelussa.

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hintalaatusuhteeltaan parasta tarjousta. Varsinainen sopimuskausi oli kolme (3) vuotta ja hankintaan sisältyi kahden (2) vuoden optiokauden mahdollisuus.

Hankinnassa käytettiin kestävän kehityksen periaatteita vähimmäisvaatimuksissa ja vertailuperusteena.

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavilla optiosopimuksilla.

This decision was published on 15.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja