Palkasta päättäminen, ylimääräisen työvuoron tekemisestä maksettava korvaus Sosiaali- ja terveystoimialalla ja osassa Palvelukeskusta

HEL 2021-001676
More recent handlings
§ 11

Ylimääräisen työvuoron tekemisestä maksettava korvaus sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksettavasta korvauksesta jaksotyössä työaikajaksolla 4/21 sekä 5/21 eli 15.3.2021–4.4.2021 sekä 5.4.2021-25.4.2021 (ns. ylimääräisen työvuoron lisä). Ns. ylimääräisen työvuoron korvauksena maksetaan saman suuruinen korvaus kuin ns. tuplavuoron tekemisestä eli 90 € / ylimääräinen työvuoro. Korvausta maksetaan enintään kolmesta ylimääräisestä vuorosta työaikajaksossa 15.3.2021-4.4.2021 (jakso 4/21) ja enintään kolmesta ylimääräisestä vuorosta työaikajaksossa 5.4.2021-25.4.2021 (jakso 5/21).

Päätöksen perustelut

Työntekijöiden pääsiäisen ajan lyhyemmän työajan vuoksi toiminnan järjestäminen ja turvaaminen sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa on haasteellista koronapandemiatilanteen vuoksi. Työaikajaksot 4/21 ja 5/21 sisältävät yhteensä 2 arkipyhää, jotka lyhentävät työntekijöiden työaikaa ja siten lisäävät painetta henkilöstömäärän suhteen.

Toiminnan turvaamiseksi, poikkeuksellisissa olosuhteissa työntekijöiltä tiedustellaan työnvuorosuunnitelmia laadittaessa ja tiedustellaan vielä ennen työvuorolistan vahvistamista mahdollisuutta tehdä vapaaehtoisesti ylimääräisiä työvuoroja. Ylimääräinen työvuoro voidaan sopia myös työvuorolistan vahvistamisen jälkeen eli tehdä työvuorolistan muutos.

Jaksoilta syntyvät ylityöt korvataan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Ylimääräisen työvuoron korvaus maksetaan ylityökorvausten lisäksi. Ylimääräisen työvuoron korvauksen maksaminen perustuu virka- ja työehtosopimuksen ulkopuolisena ns. harkinnan varaisena korvauksena työnantajan tilannekohtaiseen harkintaan. Korvauksen maksaminen ei muodosta vakiintunutta käytäntöä.

Ylimääräisen työvuoron lisää sovelletaan jaksotyötä tekeviin, joiden palvelussuhde Helsingin kaupunkiin on voimassa vähintään koko työaikajakson 4/2021 eli ajanjakson 15.3.-4.4.2021 ja/tai vähintään koko yöaikajakson 5/2021 eli ajanjakson 5.4.-25.4.2021.

This decision was published on 09.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja