Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, Talent Helsinki -hanke, Työ- ja elinkeinoministeriö

HEL 2021-001860
More recent handlings
§ 18

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Talent Helsinki"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikölle enintään 557 314 euroa (projektinumero 1095127) vuodelle 2022 hankkeen ”Talent Helsinki” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea 432 575 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 124 739 euroa.

Päätöksen perustelut

Talent Helsinki -hankkeessa houkutellaan erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita helsinkiläisyrityksiin sekä helpotetaan alueella jo olevien osaajien ja heidän perheidensä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Osaajien houkuttelutoimet tukevat välillisesti myös alueella toimivien yritysten investointeja sekä vahvistavat mielikuvaa Helsingistä houkuttelevana työ-, yrittäjyys- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kohdealueena. Lisäksi hankkeella vahvistetaan vuonna 2017 perustetun International House Helsingin roolia Helsingin ja pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan ja -verkostoyhteistyön keskuksena, sovitetaan toimijaverkoston kansainvälisille osaajille tuottamia palveluita yhtenäiseksi, asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi sekä luodaan alueellinen seurantamalli toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Hanke toteutetaan 1.5.2021−30.4.2022 välisenä aikana.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 31.3.2021 § 17 päättänyt Talent Helsinki -hankkeeseen osallistumisesta ja työ- ja elinkeinoministeriö on rahoituspäätöksellään 9.4.2021 (VN/1295/2021) myöntänyt hankkeelle erityisavustusta.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 347 129 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustus kattaa 70 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 942 990 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 810 131 euroa, jolle saadaan TEM:n tukea 567 091 euroa. Lisäksi Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat Helsingin kaupungin osahankkeeseen budjetoitujen seudullisten toimenpiteiden rahoittamiseen 54 247 eurolla. Lisäksi Helsingin kaupunki on sitoutunut kustantamaan osan, enintään 50 294 euroa, Helsingin seudun kauppamarin, Helsinki Marketingin ja Helsinki Business Hubin omarahoitusosuuksista. Vuoden 2022 osalta Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 557 314 euroa. Helsingin osahankkeen kustannuksille saadaan tukea 432 575 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 2022 lopullisiksi kustannuksiksi jää 124 739 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095127) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen työ- ja elinkeinoministeriöltä saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 24.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö