Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivalta

HEL 2021-001881
More recent handlings
Case 2. / 158 §

Toimivallan siirtäminen tartuntatautilain mukaisen tarkastusoikeuden, määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta sekä kaupunginvaltuuston 3.3.2021, 47 § tekemän päätöksen täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen 3.3.2021 47 §.

Kaupunginhallitus päätti siirtää 4.3.2021 alkaen ja 30.6.2021 saakka hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaista toimivaltaansa kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta seuraavasti.

Tartuntatautilain 59 b §:ssä säädetyn tarkastusoikeuden käyttämisen osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden viranhaltijoille.

Tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitettujen määräysten antamisen osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtajalle.

Tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momenteissa tarkoitettujen määräysten ja pakkokeinojen osalta kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Voimassa olevan, kaupunginvaltuuston 3.3.2021 hyväksymän hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (147/2021) mukaisesti muutetun tartuntatautilain (1227/2016) 22.2.2021 voimaan tulleen 59 b §:n mukaan kunta saa tarkastaa 59 a §:n nojalla valvomansa toimijan tartuntatautilain mukaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat. Pykälässä annetaan tarkemmat määräykset tarkastusten toteuttamisesta. Saman lain 59 c §:n mukaan, jos havaitaan puutteita tai epäkohtia pykälässä tarkemmin eriteltyjen velvoitteiden noudattamisessa, kunta voi antaa määräyksen niiden korjaamisesta. Jos näitä puutteita tai epäkohtia ei ole korjattu määräyksessä annetussa määräajassa, kunta voi määrätä kyseisen toiminnan välittömästi keskeytettäväksi ja kyseisen tilan pidettäväksi suljettuna asiakkailta tai muilta valvottuun toimintaan osallistuvilta enintään kuukauden ajaksi, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Tartuntatautilain 59 d §:n mukaan kunnan 59 a §:n mukaisesta valvonnasta vastaa sekä 59 b ja 59 c §:n mukaisia toimivaltuuksia käyttää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, jollei kunta kuntalain (410/2015) nojalla toisin päätä.

Kuntalain 91 §:n 3 momentin mukaan toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle. Tartuntatautilain 59 d §:n 2 momentin mukaan kunnanvaltuusto voi kuitenkin antaa tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle oikeuden siirtää 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisen toimivallan edelleen kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, muulle kunnan viranhaltijalle, kunnan toimielimelle tai kunnan toimielimen jaostolle.

Tartuntatautilain muutoksen myötä aluehallintoviraston lisäksi myös kunnan vastuulle tulee 59 a–59 c §:ssä tarkoitetun valvonnan järjestäminen. Valvontavastuu on laaja ja koskee muun muassa yksityisiä elinkeinonharjoittajia kuten päivittäistavarakauppaa, liikuntatiloja ja kauppakeskuksia, kuntien tiloja kuten kouluja, päiväkoteja ja uimahalleja sekä uskonnollisia yhdyskuntia. Tartuntatautilain 59 b §:n mukaiset tarkastukset on tarkoitus toteuttaa pääosin kaupunkiympäristötoimialan ympäristöpalveluiden elintarvike- ja terveydensuojelutarkastusten yhteydessä esimerkiksi elintarvikemyymälöissä, päiväkodeissa ja kouluissa sekä kuntosaleissa ja terveydensuojelulain mukaisissa liikuntatiloissa. Tarkastuksia tehdään koronatilanne huomioon ottaen riskiperusteisesti myös kaupungin oman harkinnan perusteella muihin kuin terveydensuojelulain ja elintarvikelain tarkoittamiin kohteisiin sekä aluehallintoviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston valvontapyyntöjen perusteella. Tarkastusten suuntaamisessa otetaan huomioon alueellinen tartuntatautitilanne epidemiologisen toiminnan arvion mukaan.

Tartuntatautilain 59 b §:n mukaisten tarkastusten toteuttaminen edellyttää, että toimivalta tarkastusten suorittamiseen on niillä tahoilla, jotka tarkastuksia käytännössä suorittavat. Suoraan lain nojalla elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisia toimivaltuuksia käyttävät viranhaltijat voivat tehdä tartuntatautilain mukaisia tarkastuksia vain elintarvike- ja terveydensuojelulakien nojalla tarkastettaviin kohteisiin. Muiden kohteiden osalta toimivalta tartuntatautilain 59 b §:n mukaisten tarkastusten tekemiseen on siirrettävä tartuntatautien torjunnasta vastaavalta toimielimeltä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden viranhaltijoille. Tartuntatautilain mukaiseen toimintaan kohdistuvia tarkastuksia tekevät ensi sijassa elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tekevät viranhaltijat. Koska vielä on kuitenkin epäselvää, missä laajuudessa tartuntatautilain 59 b §:n tarkoittamia tarkastuksia joudutaan tekemään, on tarkastusoikeuden käyttö tarkoituksenmukaista siirtää riittävän laajalle joukolle viranhaltijoita, jotta resurssien tarpeellinen kohdentaminen kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluissa on mahdollista.

Toimivalta tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisten määräysten antamisesta siirrettäisiin kaupunkiympäristötoimialan ympäristöjohtajalle, koska määräykset ovat luonteeltaan kiireellisiä ja liittyvät kiinteästi valvontahavaintoihin. Jotta määräyksiä voitaisiin antaa ja pakkokeinoja käyttää oikea-aikaisesti, niihin liittyvää päätöksentekoa voi olla tarpeen tehdä useammin kuin toimielimet kokoontuvat.

Tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momenteissa säädetyt toimivaltuudet ovat sellaisia hallinnollisen pakon käyttämistä sisältäviä toimivaltuuksia, jotka kuntalain 91 §:n 3 momentin mukaan voidaan siirtää vain toimielimelle. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää valtaosasta ympäristöpalveluiden toimenkuvaan kuuluvista hallintopakko- ja uhkasakkoasioista, joten myös tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momentin mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen liittyvät asiat on tarkoituksenmukaista siirtää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätettäväksi.

Close

This decision was published on 17.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 64694

anna.kukkola@hel.fi

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen@hel.fi