Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa 1.4.2021 toimeenpantavien substanssitehtävien järjestelyeräpäätöksissä

HEL 2021-002030
More recent handlings
§ 15

1.4.2021 toimeenpantavien järjestelyeräpäätösten delegointi

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päättää delegoida päätösvallan 1.4.2021 toimeenpantavien substanssitehtävien järjestelyeräkorotuksista toimialojen toimialajohtajille, liikelaitosten toimitusjohtajille, tarkastusviraston tarkastusjohtajalle, kaupunginkanslian kansliapäällikölle ja pelastuslaitoksen pelastuskomentajalle niiltä osin kuin kyseiset korotukset on neuvoteltu toimialoilla, liikelaitoksissa ja virastoissa.

Tämä päätös koskee vain voimassa olevan sopimuskauden mukaisia 1.4.2021 voimaan tulevia palkankorotuksia.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (Kaupunginvaltuusto 3.2.2021 § 18) ellei toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Valtakunnallisten sopimusten mukaiset järjestelyeräneuvottelut käydään Helsingissä kaksivaiheisesti. Aluksi neuvoteltiin korostusraamin jakoperiaatteet ja kohdentamisen päälinjat keskitetysti kaupunginkansliassa, jonka jälkeen neuvottelut siirtyivät toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille tarkemman kohdentamisen osalta ns. substanssitehtävissä. Sen sijaan KVTES:n hallintoon laskettavat tehtävät neuvotellaan keskitetysti kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajien kesken ja niihin liittyvistä korotuksista päättää henkilöstöpolitiikan johtaja henkilöstöjohtajan delegointipäätöksen mukaisesti (Hj 22.1.2020).

Tässä delegointipäätöksessä mainituilla substanssitehtävillä tarkoitetaan TS:n, TTES:n, OVTES:n, LS:n ja Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimuksen tehtäviä kokonaisuudessaan ja niistä päätetään tämän päätöksen mukaisesti toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa. KVTES:n osalta em. ryhmään kuuluvat muut kuin keskitetysti neuvoteltavat hallinto- ja asiatuntijatehtävät sekä peruspalvelutehtävät 01TOI060-, 01ASI040-, 01PER070-, 01ICT060- ja 01ICT040- palkkahinnoitteluissa. Myös pääosa hinnoittelemattomista asiantuntijatehtävistä neuvotellaan keskitetysti. Nämä tehtävät on lueteltu yksityiskohtaisesti kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen kesken käytyjen neuvottelujen pöytäkirjan liitteessä.

Lopuksi todetaan, että erimielisiksi jäävät substanssineuvottelut käydään loppuun kaupunginkansliassa, mutta niihin liittyvät tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset päätetään tämän delegointipäätöksen mukaisesti toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa.

Tämä delegointipäätös ei koske kokonaispalkkajärjestelmän piirissä olevia johtotehtäviä.

This decision was published on 22.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Juha Rosvall, johtava palkitsemisen asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja
Asta Enroos
henkilöstöpolitiikan johtaja