Avustuksen hakeminen, perusopetuksen palvelukokonaisuus, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittäminen 15.1.2021 - 31.12.2021, OKM

HEL 2021-002066
More recent handlings
§ 26

Avustuksen hakeminen, perusopetuksen palvelukokonaisuus, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittäminen 15.1.2021 - 31.12.2021, OKM

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti hakea oppilaanohjausta kehittävälle Oma linja 2.0 –hankkeelle Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta 510 000 euroa ajalle 1.5.2021 – 1.6.2024. Omarahoitusosuus on 20 % eli 102 000 euroa. Omarahoitusosuus katetaan toimialajohtajan päätöksellä koulutusrahoista sekä toimialajohtajan määrärahoista. Oma linja 2.0–hanketta voidaan toteuttaa kaikissa kaupungin peruskouluissa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagoginen asiantuntija Antti Värtön toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun valtionavustuksen hakemisen sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustuksia koskevan haun varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen. Avustusta voidaan myöntää varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen kokeilu-, tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeille.

Oma linja 2.0 –hanke on jatkoa valtakunnalliselle Oma linja –hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2016-2020. Siihen osallistui 32 koulua, joista 10 sijaitsi Helsingissä. Hankkeen tulosten perusteella on laadittu Oma linja 2.0 –hanke, joka kehittää ensimmäisen vaiheen materiaaleja eteenpäin. Hanke on nyt valmis skaalattavaksi koko kaupungin laajuuteen. Tulosten pohjalta pyritään luomaan tieteellisesti testattu ohjelma, jota voi toteuttaa koko Suomessa.

Oppivelvollisuuden laajeneminen asettaa uusia vaatimuksia peruskoulun opinto-ohjaukselle. Peruskouluille tulee uusi tehtävä, tehostettu henkilökohtainen ohjaus. Tämän lisäksi oppilaiden sitoutuminen toisen asteen opiskeluihin muuttuu entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Sitouttamiseen tähtäävä työ alkaa jo peruskoulussa. Oppilaiden itsetuntemuksen, minäpystyvyyden ja työelämätietouden kehittäminen auttavat heitä valitsemaan itselleen sopivan alan ja kiinnittymään tuleviin opintoihinsa.

Oma linja 2.0 pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet opinto-ohjaajien koulutuksella sekä erilaisilla ohjauksessa käytettävillä materiaaleilla. Ohjelmaan kuuluu 15 yläkouluun suunnattua oppituntia, joita on kehitetty ensimmäisestä vaiheesta saadun palautteen perusteella. Lisäksi 12-18 ohjelmaan osallistuvassa koulussa toteutetaan myös kuusi oppilaille suunnattua työpajaa.

Työpajojen toteutuksesta vastaa Walter ry. Opinto-ohjaajien koulutuksesta vasta Työteholaitos. Lisäksi hankkeeseen kuuluu tutkimus, jonka toteuttaa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisena rekisteritutkimuksena, joten se ei vie kouluilta työaikaa tai resursseja.

This decision was published on 15.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 88047

antti.varto@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja